Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πέντε (5) υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ.

Προκήρυξη:

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη: α) την με αριθμό 4.118/28-02-1994 δημόσια διαθήκη του Χρήστου Βράκα β) τις διατάξεις των άρθρων 38, 47, 56 και 82 παρ. 4 του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» και γ) την απόφαση με αριθμ. Πρωτ: 15772/19-10-2021 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. (περί έγκρισης του αριθμού υποτροφιών) ανακοινώνει γραπτό διαγωνισμό για τη χορήγηση πέντε (5) συνολικά υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα «στη μνήμη ΜΑΤΗ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΡΑΚΑ», για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σε προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ..

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

  • Ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή.
  • Ηλικία μέχρι τριάντα έξη ( 36) ετών.
  • Καταγωγή από τη Γέρμα Νομού Καστοριάς και κατά προτίμηση από συγγενικές οικογένειες του διαθέτη Χρήστου Βράκα, μη δε υπαρχόντων υποψηφίων από τη Γέρμα Νομού Καστοριάς θα προτιμούνται οι υποψήφιοι που κατάγονται από το Βογατσικό και το Κωσταράζι Νομού Καστοριάς με προτεραιότητα όσων έχουν αποφοιτήσει από το Γυμνάσιο Τσοτυλίου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι/ιες για τη χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 24-06-2022 αίτηση (αναρτημένη στην ιστοσελίδα klirodotimata.auth.gr) στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ( 2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή – πρώην Διοίκησης, τηλ. 2310/99-5214, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό σπουδών αναλυτικής βαθμολογίας από το οποίο θα προκύπτει, ότι ο/η υποψήφιος/α έχει πετύχει στα μαθήματα του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών των σπουδών του με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον «λίαν καλώς» δηλ. 6,50 και πάνω (άρθρο 3 παρ. 1β του Κ.Δ. 18/23-8-1941). Οι πρωτοετείς φοιτητές θα υποβάλλουν απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς» και πιστοποιητικό εγγραφής και φοίτησης στο Τμήμα του Α.Π.Θ..

2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Τμήμα Κληροδοτημάτων (άρθρο 3, παρ. 2 α του Κ.Δ. 18/23-8-1941).

3. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει: α) η ελληνική ιθαγένεια του/της υποψηφίου/ιας (άρθρο 3 παρ. 1α του Κ.Δ. 18/23-8-1941) β) η ηλικία του/της υποψηφίου/ιας όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη (36) ετών ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 3 παρ. 2β του Κ.Δ. 18/23-8-1941 γ) η καταγωγή του/της υποψηφίου/ιας είτε από την πατρική είτε από την μητρική γραμμή, από τη Γέρμα Νομού Καστοριάς και κατά προτίμηση από συγγενικές οικογένειες του διαθέτη Χρήστου Βράκα, μη δε υπαρχόντων υποψηφίων από τη Γέρμα Νομού Καστοριάς θα προτιμούνται οι υποψήφιοι που κατάγονται από το Βογατσικό και το Κωσταράζι Νομού Καστοριάς με προτεραιότητα όσων έχουν αποφοιτήσει από το Γυμνάσιο Τσοτυλίου Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει τέτοιο περιεχόμενο, ώστε να προκύπτει ο τόπος καταγωγής του γονέα (του πατέρα, της μητέρας ή και των δύο) ή των παππούδων / γιαγιάδων, από τον οποίο προκύπτει και ο τόπος καταγωγής του/της υποψηφίου/ιας. Το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, θα αναζητείται από τον/την υποψήφιο/α υπότροφο λόγω καλύτερης γνώσης των οικογενειακών δεδομένων.

5. Αντίγραφο απολυτηρίου για όποιον/α έχει αποφοιτήσει από το Λύκειο Τσοτυλίου Ν. Κοζάνης.

6. Αποδεικτικό ή αποδεικτικά συγγενικής σχέσης υποψηφίου/ιας και διαθέτη για όποιον/α είναι συγγενής του Χρήστου Βράκα.

7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος/α δηλώνει ότι: α) αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης β) δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά του Α.Π.Θ. ή άλλης Κοινωφελούς Περιουσίας (πανελλαδικά). Οι ανταποδοτικές υποτροφίες που δίνονται από το Α.Π.Θ. και οι υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) δεν λαμβάνονται υπόψη γ) ότι δεν έχασε από δική του/της υπαιτιότητα υποτροφία που του/της χορηγήθηκε προηγούμενα (άρθρο 3, παρ. 1δ του Κ.Δ. 18/23-8-1941).

Όποιος με την αίτηση καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά, μπορεί να τα προσκομίσει μέχρι την προηγούμενη μέρα της ορισθείσας ημερομηνίας του διαγωνισμού (άρθρο 7 παρ. 3 του Κ.Δ. 18/23-8- 1941).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων, το αργότερο μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, θα αναρτηθεί στις πινακίδες ανακοινώσεων του Τμήματος Κληροδοτημάτων και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση klirodotimata.auth.gr. και στην ιστοσελίδα των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο πίνακας των υποψηφίων υποτρόφων, ο οποίος θα αναγράφει τα ονοματεπώνυμα αυτών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και αυτών που αποκλείονται αναγραφόμενου και του λόγου του αποκλεισμού τους (άρθρο 7 παρ. 1 του Κ.Δ. 18/23-8-1941).

Από την ημέρα ανάρτησης του πίνακα υποψηφίων υποτρόφων και μέσα σε διάστημα πέντε (5) ημερών το αργότερο δύνανται να κατατεθούν τυχόν ενστάσεις κατά του πίνακα υποψηφίων υποτρόφων (άρθρο 7 παρ. 5 του Κ.Δ. 18/23-8-1941).

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Αποκλείονται του διαγωνισμού όσοι (άρθρο 15 του Κ.Δ. 18/23-8-1941):

α) Καταθέσουν ελλιπή δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.
β) Δεν προσέλθουν έστω και δικαιολογημένα στην εξέταση οποιουδήποτε μαθήματος του διαγωνισμού.
γ) Προσέλθουν στην εξέταση των μαθημάτων έστω και δικαιολογημένα μετά την εκφώνηση ή την παράδοση των θεμάτων στους/στις υποψηφίους/ιες.

ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των τριακοσίων (300,00 €) ευρώ.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η καταβολή του ποσού της υποτροφίας, θα πραγματοποιείται στην αρχή του κάθε μήνα (επί δώδεκα (12) συνολικά μήνες για κάθε ακαδημαϊκό έτος σπουδών), σε βάρος του προϋπολογισμού Χρήστου Βράκα, μέσω της Τράπεζας συναλλαγής του Α.Π.Θ., σε λογαριασμό του/της υποτρόφου κατά προτίμηση στην ίδια με το Α.Π.Θ. Τράπεζα για να μην υπάρχουν προμήθειες συναλλαγής σε βάρος του/της υποτρόφου (άρθρο 24 παρ. 1 και 3 του Κ.Δ. 18/23-8-1941).

Επισημαίνεται ότι: Προκειμένου να καταβάλλεται υποτροφία τους θερινούς μήνες, ο/η υπότροφος υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση – δήλωση, ότι θα συνεχίσει τις σπουδές του/της και το επόμενο έτος (άρθρο 25 παρ. 2 του Κ.Δ. 18/23-8-1941).

ΕΝΑΡΞΗ – ΛΗΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (Σεπτέμβριο 2022) και θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη της διάρκειας των κανονικών βασικών σπουδών του/της υποτρόφου στο Τμήμα όπου φοιτά στο Α.Π.Θ. (Ιούνιο του τελευταίου έτους σπουδών), με την προϋπόθεση ότι ο/η υπότροφος δεν θα παραβεί τους όρους του συμβολαίου της υποτροφίας του/της (άρθρο 55 παρ. 1 του Α.Ν. 2039/1939).

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία θα συνεχίζεται για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών, μέχρι τη λήξη των βασικών του/της σπουδών, εφόσον ο/η υπότροφος, προσκομίζει απαραίτητα πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, για τον έλεγχο της ικανοποιητικής επίδοσης στο σύνολο των υποχρεωτικών και επιλογής μαθημάτων, του προηγούμενου έτους, η οποία ικανοποιητική επίδοση στοιχειοθετείται με τον κανόνα του ν+1 (απόφαση αριθμ. Πρωτ. .29715/9-11-2015 της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.) όπου ν το έτος συν επιπλέον του αριθμού αυτού ενός ακόμα μαθήματος δηλαδή: εάν έχει περατώσει το πρώτο έτος σπουδών δικαιούται να οφείλει ν+1=2 μαθήματα, εάν έχει περατώσει το δεύτερο έτος ν+1=3 μαθήματα, εάν έχει περατώσει το τρίτο έτος ν+1=4 μαθήματα, εάν έχει περατώσει το τέταρτο έτος ν+1=5 μαθήματα κ.λ.π..

Όταν δεν ορίζεται ενδεικτικός αριθμός μαθημάτων, ισχύει ως ενδεικτικός αριθμός, αριθμός που προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των μαθημάτων όλων των ετών φοίτησης, δια του αριθμού των ετών φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία θα διακόπτεται εάν:

α) Η επίδοση του/της υποτρόφου στις σπουδές του/της δεν είναι ικανοποιητική (η επίδοση των σπουδών στοιχειοθετείται με τον κανόνα του ν+1 -απόφαση αριθμ. Πρωτ. 29715/9-11-2015 της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.- όπου ν το έτος συν επιπλέον του αριθμού αυτού ενός ακόμα μαθήματος) (άρθρο 57 παρ. 1 του ΑΝ 2039/39).
β) Ανίατη ή παρατεταμένη ασθένεια εμποδίζει την εξακολούθηση των σπουδών του/της υποτρόφου (άρθρο 57 παρ 1, του ΑΝ 2039/39).
γ) Ο/η υπότροφος διακόψει αυτόβουλα και άνευ αιτίας τις σπουδές του/της χωρίς προηγουμένως να έχει ειδοποιήσει το Α.Π.Θ. εντός δύο {2} μηνών το αργότερο από τη διακοπή. Σε αυτήν την περίπτωση ο/η υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο κληροδότημα το ποσό που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία, εφαρμοζόμενων για την είσπραξη αυτού, διατάξεων του νόμου περί εισπράξεων των δημοσίων εσόδων (άρθρο 60 παρ. 1 του ΑΝ 2039/39).
δ) Αποδειχθεί ότι, ο/η υπότροφος λαμβάνει και άλλη υποτροφία από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή Δωρεά για τις ίδιες σπουδές. Σε αυτήν την περίπτωση ο/η υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο κληροδότημα το ποσό που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία, εφαρμοζόμενων για την είσπραξη αυτού, διατάξεων του νόμου περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων (άρθρο 61 εδάφιο 1 του Α.Ν. 2039/39 σε συνδυασμό με το άρθρο 29 παρ. 1 α’ και 29 παρ. 3 του ΚΔ 18/23-8-41).
ε) Μεταγραφεί σε άλλο Πανεπιστημιακό ίδρυμα ή ο/η υπότροφος εγγραφεί σε άλλη σχολή ή τμήμα του Α.Π.Θ. Σε αυτή τη περίπτωση, για την τυχόν συνέχιση της υποτροφίας θα πρέπει να συναινέσει το Α.Π.Θ. και ο Συντονιστής της Α.Δ.Μ.Θ (άρθρο 62 του ΑΝ 2039/39 σε συνδυασμό με το άρθρο 29 παρ, 1 β’ του ΚΔ 18/23- 8-41).
στ) Αποδειχθεί ότι ο/η υπότροφος δεν παρουσιάζει καλή διαγωγή και ότι παρέβη τους Νόμους του Κράτους. Σε αυτήν την περίπτωση ο/η υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο κληροδότημα το ποσό που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία, εφαρμοζόμενων για την είσπραξη αυτού, διατάξεων του νόμου περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων (άρθρο 58 του ΑΝ 2039/39).
ζ) Ο/η υπότροφος δεν προσκομίζει το απαιτούμενο πιστοποιητικό σπουδών για κάθε ακαδημαϊκό έτος. η) επέλθει δραστική μείωση των ετησίων εσόδων του κληροδοτήματος. Διακοπή υποτροφίας και επιστροφή χρημάτων επέρχεται και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του ΑΝ 2039/39 και του ΚΔ 18/23-8-41.

Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας από το κληροδότημα, για όποιον λόγο και αν γίνει αυτή, δε γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης υπέρ του/της υποτρόφου (άρθρο 59, παρ 2, του ΑΝ 2039/39).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

Ο/η υπότροφος υποχρεούται να καταθέσει αντίγραφο του πτυχίου του/της μέσα σε ένα (1) έτος το αργότερο από τη λήξη της κανονικής διάρκειας των βασικών του/της σπουδών στο Τμήμα φοίτησης. Διαφορετικά αν δε λάβει το πτυχίο του/της μέσα στο παραπάνω χρονικό περιθώριο υποχρεώνεται να επιστρέψει στο κληροδότημα το όλο ποσό που έλαβε ως υποτροφία (άρθρο 60 παρ.2 του Α.Ν. 2039/39).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο γραπτός διαγωνισμός για την ανάδειξη των υποτρόφων, θα πραγματοποιηθεί στις 08-07-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00-11:00πμ για το πρώτο μάθημα και ώρα 12:00-14:00 μμ για το δεύτερο μάθημα. Ο χώρος διεξαγωγής του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί, μετά την λήξη της ημερομηνίας υποβολής υποψηφιοτήτων, στις πινακίδες ανακοινώσεων του Τμήματος Κληροδοτημάτων και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση εδώ.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΈΝΩΝ

Απαγορεύεται η αναγραφή επί των γραπτών του διαγωνισμού οποιουδήποτε διακριτικού σημείου. (άρθρο 16 παρ. 3 του ΚΔ 18/23-8-41).

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δείτε τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν γραπτά οι υποψήφιοι που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό στην προκήρυξη. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Επιτυγχάνουν στον γραπτό διαγωνισμό, όσοι συγκεντρώσουν μέσο όρο γενικής βαθμολογίας στην εξέταση και των δύο μαθημάτων τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14) με άριστα το είκοσι (20 ) (άρθρο 18 παρ. 4 του Κ.Δ. 18/23- 8-1941). Ο μέσος όρος γενικής βαθμολογίας των δύο εξεταζόμενων μαθημάτων δύναται να απεικονίζεται και κλασματικώς (άρθρο 18 παρ. 2 του ΚΔ 18/23-8-41). Η βαθμολογία του εξεταστή για κάθε γραπτό – εξεταζόμενο μάθημα δια κλασματικού αριθμού απαγορεύεται (άρθρο 17 παρ. 2 του ΚΔ 18/23-8-41). Σε περίπτωση ισοβαθμίας στα δύο υποχρεωτικά μαθήματα του διαγωνισμού, ο/η υπότροφος θα αναδεικνύεται κατόπιν δημόσιας κλήρωσης παρουσία όλων των ενδιαφερομένων υποψηφίων (άρθρο 18 παρ. 3 του Κ.Δ. 18/23-8-1941). Αν ο/η υποψήφιος/α αδυνατεί να υποστεί γραπτή εξέταση εξαιτίας οιασδήποτε αναπηρίας ή μόνιμης πάθησης ή δυσλεξίας τότε επιτρέπεται, (εφόσον προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά απόδειξης της πάθησής του/της από την οποία προκύπτει ότι αδυνατεί να υποστεί γραπτές εξετάσεις), να υποβληθεί σε προφορική εξέταση αντί της γραπτής ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής του διαγωνισμού στα ίδια θέματα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο πίνακας με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, ο οποίος θα περιλαμβάνει το βαθμό επιτυχίας κάθε μαθήματος και το μέσο όρο γενικής βαθμολογίας κάθε υποψήφιου/ιας (άρθρο 18 παρ. 1 του Κ.Δ. 18/23-8- 1941), θα αναρτηθεί στις πινακίδες ανακοινώσεων του Τμήματος Κληροδοτημάτων και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση klirodotimata.auth.gr.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Από την ημέρα ανάρτησης του πίνακα με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού και μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών το αργότερο δύνανται να κατατεθούν τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων από τους υποψήφιους υποτρόφους (άρθρο 20 παρ. 1 του Κ.Δ. 18/23-8-1941).

Η αναβαθμολόγηση των γραπτών απαγορεύεται.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

1. Με βάση το πρακτικό βαθμολογίας, το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ θα εκδώσει απόφαση η οποία θα περιέχει τους υποτρόφους του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

2. Η απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. με την επιλογή των υποτρόφων, θα αναρτηθεί στις πινακίδες ανακοινώσεων του Τμήματος Κληροδοτημάτων και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση εδώ.

3. Η απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. με την επιλογή των υποτρόφων, θα κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, η οποία δύναται να ζητήσει την τροποποίηση της απόφασης αυτής.

Σημείωση: Με την επιφύλαξη του άρθρ. 82 του Ν.4182/2013 περί ειδικών – μεταβατικών και τελικών διατάξεων.

Προκήρυξη


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο