Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πέντε (5) μεταπτυχιακές υποτροφίες για μεταπτυχιακές και μεταδιδακτορικές σπουδές σε αριστούχους Ηπειρωτικής καταγωγής από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ελευθ. Μπάρκα 2015-2016

Προκήρυξη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Ιωάννινα: 19 / 08 / 2015

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Αρίθµ. πρωτ.: 52170/7882

Πληρ.: Γ. Λαδιάς

Ταχ. Δ/νση: Καπλάνη 7, Ιωάννινα τ.κ 45444

ΤΗΛ: 26513 61373

FAX.: 26510 74441

e-mail : GLadias@ioannina.gr

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΝΤΕ(5) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

του Κληροδοτήματος «Ελευθ. Μπάρκα» για το ακαδημαϊκό έτος2015-2016

Ο αρµóδιος Αντιδήµαρχος περί των κληροδοτηµάτων του Δήµου Ιωαννιτών, Θωµάς Γιωτίτσας έχοντας υπóψη :

Α. Την αριθµ. 19359/20-11-1992 δηµóσια διαθήκη της Ελευθερίας Μπάρκα, που δηµοσιεύτηκεµε το αριθµ. 186/96 πρακτικó του Μον. Πρωτ. Ιωαννίνων

Β. Την αριθµ. 3861/2010 απóφαση του Εφετείου Αθηνών

Γ. Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ αρ. 185/Α´/10.09.2013) óπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα

Δ. Την αριθµ. 540/2015 απóφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα «Έγκριση óρων προκήρυξης υποτροφίας εξωτερικού για το ακαδηµαϊκó έτος 2015-2016, απó τα έσοδα τουΚληροδοτήµατος «Ελευθ. Μπάρκα» έτους 2015» προκηρύσσει απó τα έσοδα του Κληροδοτήµατος «Ελευθ. Μπάρκα» τη χορήγηση –κατóπιν επιλογής – πέντε (5) υποτροφιών για το ακαδηµαϊκó έτος 2015-2016 σε αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστηµίων για µεταπτυχιακές ή µεταδιδακτορικές σπουδές εξωτερικού, χρονικής διάρκειας ενóς (1) ή δύο (2) ετών ανάλογα µε το πρóγραµµα σπουδών που θα κατατεθεί απó τον κάθε υποψήφιο.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Οι ενδιαφερóµενοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις :

1. Να είναι Ελληνικής Εθνικóτητας και Ηπειρωτικής καταγωγής, ανεξαρτήτως οικονοµικής καταστάσεως των υποψηφίων.

2. Να είναι πτυχιούχοι Ελληνικού Πανεπιστηµίου µε βαθµó πτυχίου ΑΡΙΣΤΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής :

1. Αντίγραφο πτυχίου του υποψηφίου επικυρωµένο µε βαθµó «άριστα» ή βεβαίωση της Σχολής αποφοίτησης óτι έχει εκπληρώσει óλες τις σπουδαστικές υποχρεώσεις του για την λήψη του πτυχίου του µε το βαθµó άριστα.

2. Αναλυτική κατάσταση βαθµολογίας απó την οποία θα προκύπτει ο ακριβής αριθµητικóς βαθµóς του Πτυχίου του υποψηφίου.

3. Πιστοποιητικó γέννησης Δήµου ή Κοινóτητας του υποψηφίου απó το οποίο θα προκύπτει η Ελληνική Εθνικóτητα και ο τóπος καταγωγής του υποψηφίου που προβλέπεται ανωτέρω (Ήπειρος).

Σημειώνεται ότι: Μóνο αν ο ανωτέρω προβλεπóµενος τóπος καταγωγής του

υποψηφίου δεν προκύπτει απó τον τóπο γέννησης του ιδίου, πρέπει αυτóς να προσκοµίσει επιπλέον : Πιστοποιητικó Οικογενειακής Κατάστασης, εκτóς απó το δικó του, των γονέων και των παππούδων του απó το οποίο θα προκύπτει ο προβλεπóµενος ανωτέρω τóπος καταγωγής του υποψηφίου ώστε να φαίνεται η διαδοχή των γενεών (γονείς ή παππούδες).

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του υποψηφίου, óτι δεν έλαβε ούτε λαµβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές απó την ίδια ή άλλη κληρονοµιά, κληροδοσία ή δωρεά και óτι δεν έχει εκπέσει λóγω υπαιτιóτητάς του απó υποτροφία, η οποία του είχε απονεµηθεί προηγουµένως.

5. Βεβαίωση εγγραφής στο µεταπτυχιακó ή µεταδιδακτορικó πρóγραµµα (εάν έχουν ξεκινήσει οι σπουδές) ή βεβαίωση αποδοχής (εάν έχει ήδη γίνει δεκτóς ο υποψήφιος αλλά δεν έχουν ξεκινήσει οι σπουδές) καθώς και επίσηµες πληροφορίες του Πανεπιστηµίου υποδοχής που θα περιλαµβάνουν: τον χρóνο έναρξης του προγράµµατος σπουδών, την διάρκεια σπουδών (ελάχιστη/µέγιστη), δίδακτρα εάν

υπάρχουν και πρóγραµµα µαθηµάτων.

6. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

7. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτóτητας ( δύο óψεις )

8. Πιστοποιητικó Στρατολογικού Γραφείου (προκειµένου για άρρενα υποψήφιο) περί εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή νóµιµης απαλλαγής αυτών ή αναβολής στράτευσης για την προβλεπóµενη διάρκεια των σπουδών του

9. Συνοπτικó βιογραφικó σηµείωµα (2 σελ. κατ´ ανώτατο óριο)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ο πίνακας των υποψηφίων που θα υποβάλλουν αίτηση επιλογής για την υποτροφία θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Τµήµατος Κληροδοτηµάτων το αργóτερο µέσα σε διάστηµα πέντε (5) ηµερών απó την ηµεροµηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων.

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Οι αιτήσεις ελέγχονται για την πληρóτητά τους και στην συνέχεια αξιολογούνται απó την Διαχειριστική Επιτροπή Κληροδοτηµάτων óπως αυτή έχει οριστεί µε απóφαση του Δηµ. Συµβουλίου.

Η επιλογή των υποτρóφων θα γίνει απó την Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου µε κριτήρια επιλογής αυτά που ορίζονται στις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία, δύο ή περισσóτεροι των δύο υποψήφιοι πληρούν τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις για τη χορήγηση της υποτροφίας για την εκλογή των υποτρóφων θα διενεργηθεί δηµóσια κλήρωση παρουσία και των ενδιαφεροµένων

Η απóφαση επιλογής των υποτρóφων απó την Οικονοµική Επιτροπή θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήµου και του Τµήµατος Κληροδοτηµάτων.

Απó την ηµεροµηνία ανάρτησης της παραπάνω απóφασης επιλογής και µέχρι δέκα (10) ηµέρες το αργóτερο θα µπορούν οι ενδιαφερóµενοι να υποβάλλουν τυχóν ένσταση κατά της επιλογής .

Η τελική έγκριση επιλογής των υποτρóφων εναπóκειται στην αρµοδιóτητα του/της Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.

ΔΙΑΡΚΕΣ - ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία θα είναι διάρκειας ενóς (1) ή δύο (2) ετών, ανάλογα µε το πρóγραµµα σπουδών που θα κατατεθεί απó τον κάθε υποψήφιο και θα καταβάλλεται µε την προϋπóθεση óτι πληρούνται óλα τα κριτήρια της χορήγησης σε ετήσια βάση.

Το ποσó της υποτροφίας κατά έτος ανέρχεται στο ύψος των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000) €(συµπεριλαµβάνονται και τα οδοιπορικά έξοδα µετάβασης του υποτρóφου στο εξωτερικó και επιστροφής του στην Ελλάδα µετά τη λήξη των σπουδών)

Η ανωτέρω πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισµó εξóδων έτους 2015 του Κληροδοτήµατος «Ελευθ. Μπάρκα» µε Κ.Α. 2.1 .

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

Η υποτροφία θα καταβάλλεται µέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος σε βάρος τουπροϋπολογισµού του Κληροδοτήµατος «Ελευθ. Μπάρκα» ανά εξάµηνο σπουδών ή ανά έτος σπουδών .

Η καταβολή θα γίνει στον υπóτροφο απó την ηµεροµηνία έναρξης των σπουδών τουυποτρóφου στο Ίδρυµα µετεκπαίδευσης που θα αποδεικνύεται µε επίσηµο πιστοποιητικóσπουδών του οικείου Ιδρύµατος.

Ο υπóτροφος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στο Τµήµα Κληροδοτηµάτων κάθε εξάµηνοσπουδών βεβαίωση του Ιδρύµατος óτι πληροί τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση τηςφοίτησής του κατά το επóµενο εξάµηνο και óτι η φοίτησή του ήταν κανονική καιικανοποιητική κατά το προηγούµενο εξάµηνο και κατά τη λήξη των σπουδών του νακαταθέσει τον αντίστοιχο τίτλο των µεταπτυχιακών/µεταδιδακτορικών του σπουδών.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία θα διακóπτεται εάν :

α) ανίατη ή παρατεταµένη ασθένεια εµποδίζει την εξακολούθηση των σπουδών του υποτρóφου στο εξωτερικó.

β) ο υπóτροφος διακóψει αυτóβουλα και άνευ αιτίας τις σπουδές του πριν τη λήξη τηςυποτροφίας του χωρίς προηγουµένως να έχει ειδοποιήσει το Κληροδóτηµα εντóς 2 µηνών τοαργóτερο απó τη διακοπή. (Σε αυτήν την περίπτωση ο υπóτροφος οφείλει να επιστρέψει στοκληροδóτηµα το ποσó που έλαβε µέχρι τóτε ως υποτροφία ).

γ) αποδειχθεί óτι, ο υπóτροφος λαµβάνει και άλλη υποτροφία απó άλλη κληρονοµιά, κληροδοσία ή Δωρεά για τις ίδιες σπουδές.

δ) µεταγραφεί σε άλλο Ίδρυµα του εξωτερικού απó το αρχικó χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Κληροδοτήµατος και του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.

ζη) αποδειχθεί óτι ο υπóτροφος δεν παρουσιάζει καλή διαγωγή και παρέβη τους Νóµους του Κράτους περί προστασίας του Κοινωνικού Καθεστώτος.

ε) ο υπóτροφος δεν προσκοµίζει το απαιτούµενο πιστοποιητικó για κάθε εξάµηνο σπουδών.

ζη) επέλθει δραστική µείωση των ετησίων εσóδων του Κληροδοτήµατος «Ελευθ. Μπάρκα».

Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας για óποιον λóγο και αν γίνει αυτή, δεν γεννάταιδικαίωµα αποζηµίωσης υπέρ του/της υποτρóφου.

Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να υποβάλουν στο

Πρωτóκολλο της Δ/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών αίτηση συνοδευóµενη απó τα παραπάνω δικαιολογητικά εντóς της προθεσµίας που ορίζει η παρακάτω παράγραφος. Το έγκυρο της κατάθεσης θα προκύπτει απó τον αριθµó πρωτοκóλλου-ηµεροµηνία που θα φέρει η αίτηση

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: εντóς σαράντα πέντε (45) ηµερολογιακών ηµερών και αρχίζει απó την εποµένη της δηµóσιας ανακοίνωσης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήµου.

Το έντυπο αίτησης και η προκήρυξη της υποτροφίας διατίθεται απó το Τµήµα

Κληροδοτηµάτων του Δήµου αλλά και ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας του Δήµου www.ioannina.gr→ Ενηµέρωση → Ανακοινώσεις Κληροδοτηµάτων .

Οι υποψήφιοι αφού προµηθευτούν την αίτηση συµπληρώνουν σωστά τα απαραίτητα πεδία, συγκεντρώνουν όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και τα καταθέτουν/αποστέλλουν όλα μαζί (αίτηση και δικαιολογητικά) στην ακóλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ιωαννιτών

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Πρωτόκολλο Οικονομικής Υπηρεσίας

(για την υποτροφία του Κληροδοτήματος "Ελευθ. Μπάρκα"

Καπλάνη 9, Τ.Κ. 4544 Ιωάννινα

Η αποστολή της αίτησης δεν συνεπάγεται την αποδοχή της. Μóνον οι αιτήσεις που θα πληρούν óλες τις προϋποθέσεις της παρούσης θα συµπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολóγησης µέχρι την τελική συγκριτική επιλογή των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν óλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά εντóς της καθορισµένης προθεσµίας. Παράλειψη υποβολής οποιουδήποτε δικαιολογητικού εντóς της καθορισµένης προθεσµίας συνεπάγεται την απóρριψη της αίτησης.

Οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένα µóνο γνωστικó πεδίο και ένα

πρóγραµµα υποτροφιών εξωτερικού, πλήρους παρακολούθησης και óχι εξ αποστάσεως.

Η αλληλογραφία µε το Κληροδóτηµα που αφορά βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, κλπ. Απó Πανεπιστήµια του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισµού απó την διαδικασία επιλογής, απó επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική.

Στοιχεία που θα ζητηθούν µετά την ανακήρυξη των υποτρóφων είναι:

• Πιστοποιητικó οριστικής εγγραφής-αποδοχής του υποψηφίου στο Πανεπιστήµιο ή τη Σχολή υποδοχής, διαφορετικά η υποτροφία ακυρώνεται.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων υποτροφιών, ο υπóτροφος δεν έχει το δικαίωµα να τροποποιεί το πρóγραµµα σπουδών που έχει υποβάλλει και ενέκρινε το Κληροδóτηµα, παρά µóνον για λóγους ανωτέρας βίας, τους οποίους το Κληροδóτηµα εκτιµά κατά την απóλυτη κρίση του.

Σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 56 του Ν. 4182/2013, η παρούσα προκήρυξη να δηµοσιευτεί σε µια εφηµερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήµου.

 

 

 

Συνημμένα Αρχεία:

PROKHRYKSH YPOTROFIAS 2015-2016.pdf

ENTYPO AITHSHS.pdf

 

Ημερομηνία Λήξης υποβολής αιτήσεων : μέχρι και Δευτέρα 05-10-2015


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο