Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Μία υποτροφία για μεταπτυχιακές ή προπτυχιακές σπουδές στην ηλεκτρολογία σε Ελλάδα και εξωτερικό από το κληροδότημα Ε. Αλτιναλμάζη

Προκήρυξη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Το Κληροδότημα «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, στο κατάστημα της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε.» (Λ.Δημοκρατίας 240) και εκπροσωπείται νόμιμα,

προκηρύσσει ότι κατόπιν επιλογής:

Θα χορηγήσει μία (1) υποτροφία προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών σε πρωτοετείς φοιτητές-τριες για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 σε ένα νέο–α , εξακριβωμένης οικονομικής αδυναμίας, επιμελή και με έφεση για ανώτερες σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στις θετικές σπουδές και δη στην ηλεκτρολογία στη μνήμη του Εμμανουήλ Ι Αλτιναλμαζη.

Η επιλογή και ανακήρυξη του υποτρόφου θα γίνει χωρίς διαγωνισμό, δι' απευθείας εκλογής και πλην των ανωτέρω προϋποθέσεων, με βάση το βαθμό απολυτηρίου λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς», με την απόλυτη κρίση των μελών του ΔΣ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι  ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση-υποψηφιότητα για την χορήγηση υποτροφίας που επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης  ότι δεν έλαβε, ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχασε από υπαιτιότητά του, υποτροφία που του χορηγήθηκε προηγούμενα, θα προσκομίσουν αυτοπροσώπως ή με αλληλογραφία ενώπιον του Δ.Σ του Κληροδοτήματος στα γραφεία του Κληροδοτήματος στο Κατάστημα Αλεξανδρούπολης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (Λ. Δημοκρατίας 240 ΤΚ 68.132, Αλεξανδρούπολη), το οποίο και θα προχωρήσει κατά την απόλυτη κρίση του στην εκλογή του υποτρόφου τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

            1) απολυτήριο  λυκείου ή άλλης  ισότιμης σχολής

            2) πιστοποιητικό εγγραφής σε σχολή ηλεκτρολογίας για προπτυχιακές  ή μεταπτυχιακές σπουδές

            3) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του υποψήφιου  και των γονέων του ή οποιοδήποτε έγγραφο παρέχει τη δυνατότητα στην επιτροπή να αποφανθεί  περί  της πλήρωσης ή μη του κριτηρίου για την επιλογή του υποτρόφου σχετικά με την οικονομική αδυναμία του,  η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στη διακοπή των σπουδών του και συγκεκριμένα α) πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του υποψήφιου και των γονέων του, β) αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων της οικογενείας του υποψηφίου και του ιδίου ή αντίγραφο αυτού που έχει υποβληθεί με το  Ε9 του υποψήφιου και των γονέων του συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1966 ότι τα στοιχεία είναι αληθινά, γ) αντίγραφο δήλωσης ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του υποψήφιου και των γονέων του. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, θα πρέπει να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από το αρμόδιο ΚΕΠ ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, σε συνδυασμό με τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία των γονέων του.

            4) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητος από την οποία αποδεικνύεται η ηλικία και η ιθαγένεια του υποψηφίου ανεξαρτήτως φύλλου,

            5)επικυρωμένο αντίγραφο ποινικού μητρώου

            6) σύντομο βιογραφικό σημείωμα, όπου να γίνεται αναφορά στα στοιχεία της οικονομικής δυσπραγίας του υποψηφίου και στην πορεία της προόδου των σπουδών του,

            7) οιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών ή άλλων κριτηρίων ( πχ πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια, μονογονεϊκή οικογένεια κλπ)

Όποιος καταθέτει ελλιπή δικαιολογητικά μπορεί να τα προσκομίσει το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα επιλογής υποτρόφου, άλλως αποκλείεται η υποψηφιότητά του.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

Η επιλογή του υποτρόφου θα πραγματοποιηθεί από το ΔΣ του Κληροδοτήματος στο Κατάστημα (306) Αλεξανδρούπολης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε., 45 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση σε μία εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.-

Η απόφαση επιλογής του υποτρόφου αναρτάται στην έδρα του Κληροδοτήματος και σε όλους τους αρμοδίους φορείς καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος(www.klirodotima-altinalmazi.gr)προκειμένου να λάβουν γνώση της επιλογής και οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία μέχρι δέκα (10) μέρες από την ανάρτηση στη έδρα του Ιδρύματος για κατάθεση ενστάσεων κατά της επιλογής. Η τελική έγκριση επιλογής των υποτρόφων εναπόκειται στην αρμοδιότητα της Δ/νσης κοινωφελών περιουσιών-Γενική διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αν.Μακ-Θρακ.-

ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το μηνιαίο πόσο της υποτροφίας που χορηγείται ανέρχεται στο ύψος των τριακοσίων ευρώ (300 €) και για διάρκεια εννέα (9) μηνών κατά έτος (ακαδημαϊκό έτος).

ΕΝΑΡΞΗ –ΛΗΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (Σεπτέμβριο 2016) και θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη της διάρκειας των κανονικών βασικών σπουδών του υποτρόφου στο Τµήµα ή τη Σχολή όπου φοιτά (Ιούνιο του τελευταίου έτους σπουδών) µε την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος δεν θα παραβεί τους όρους του συμβολαίου της υποτροφίας του και τις διατάξεις του ΑΝ. 2039/39 όπως και του άρθρου 29 του ΚΔ. 18/23.8.1941 «περί του τρόπου απονοµής υποτροφιών εκ κληρονοµιών κληροδοσιών και δωρεών καταλειποµένων εις άλλα πρόσωπα Νοµικά ή φυσικά πλήν του Κράτους»

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία θα συνεχίζεται για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών, εφόσον ο υπότροφος ο οποίος δεν έχει υπερβεί τα βασικά έτη των σπουδών του, έχει προσκομίσει πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας από το Τμήμα ή τη Σχολή του για το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών και βεβαίωση φοιτητικής ιδιότητας, ήτοι εγγραφής στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος του Τμήματος ή της Σχολής μετά σχετικής υπεύθυνης δήλωσης ότι θα συνεχίσει ευδόκιμα την παρακολούθηση του Τμήματος ή της Σχολής του και το επόμενο ακαδημαϊκό έτος ότι δεν έλαβε, ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά.-

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία θα διακόπτεται εάν :

α) η επίδοση του υποτρόφου στις σπουδές του κριθεί ότι δεν είναι ικανοποιητική ως προς τον αριθμό των εξεταστέων μαθημάτων και τον απαιτούμενο βαθμό

β) ανίατη ή παρατεταμένη ασθένεια εμποδίζει την εξακολούθηση των σπουδών του 
υποτρόφου

γ) ο υπότροφος διακόψει αυτόβουλα και άνευ αιτίας τις σπουδές του πριν τη λήξη της υποτροφίας του χωρίς προηγουμένως να έχει ειδοποιήσει το Κληροδότημα εντός 2 μηνών το αργότερο από τη διακοπή.

δ) αποδειχθεί ότι, ο υπότροφος λαμβάνει και άλλη υποτροφία από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή Δωρεά για τις σπουδές

ε) μεταγραφεί σε άλλο Τμήμα ή Σχολή ή σε άλλο Πανεπιστηµιακό Ίδρυµα χωρίς 
την έγγραφη συναίνεση του Κληροδοτήματος και του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αν.Μακεδονίας-Θράκης

στ) αποδειχθεί ότι ο υπότροφος δεν παρουσιάζει καλή διαγωγή και παρέβη τους Νόµους του Κράτους,

ζ) ο υπότροφος δεν προσκοµίζει για τη συνέχιση της υποτροφίας του τα απαιτούµενα 
πιστοποιητικά για κάθε ακαδηµαϊκό έτος σπουδών

η) επέλθει δραστική μείωση των ετησίων εσόδων του Κληροδοτήματος

Σε αυτήν την περίπτωση, πλην της τελευταίας, ο υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο κληροδότηµα το ποσό που έλαβε µέχρι τότε ως υποτροφία. Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας για όποιον λόγο και αν γίνει αυτή, δεν γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης υπέρ του/της υποτρόφου.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το συνολικό ποσό της υποτροφίας ήτοι 300 ευρώ Χ 9 μήνες= 2.700 ευρώ θα καταβάλλεται μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., Κατάστημα Αλεξανδρούπολης (306) σε αριθμό Λογαριασμού  του υποτρόφου άπαξ, στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους μετά την προσκόμιση όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών για την συνέχιση χορήγησης της υποτροφίας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

Ο υπότροφος υποχρεούται να καταθέσει αντίγραφο του πτυχίου του μέσα σε ένα (1) έτος το αργότερο από την λήξη της κανονικής διάρκειας των βασικών του σπουδών στο Τμήμα ή τη σχολή φοίτησης. Διαφορετικά αν δεν λάβει το πτυχίο του μέσα στο παραπάνω χρονικό περιθώριο υποχρεώνεται να επιστρέψει στο Κληροδότημα το όλο ποσό που έλαβε ως υποτροφία.

            Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ταχυδρομική διεύθυνση:

            «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε.

            Κατάστημα Aλεξανδρoύπoλης 306»

            ή στο τηλέφωνο: 25510- 27427 κ.Αλεπάκο Πέτρο.- »

                            ή    www.klirodotima-altinalmazi.gr

                               e mail (info@klirodotima-altinalmazi.gr)

Αλεξανδρούπολη, 30-9-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

 

Η λήξη της προθεσμίας αποδοχής αιτήσεων για την εκλογή υποτρόφου 2016-2017 ορίζεται έως τις 15 Φεβρουάριου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14,00 μμ Καλούνται οι ενδιαφερομένοι μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία να καταθέσουν ή να αποστείλουν σχετική αίτηση που θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα σύμφωνα με την από 30-9-2016 προκήρυξη δικαιολογητικά στο Κατάστημα της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος στην Αλεξ/πολη (Λ.Δημοκρατίας αριθ.240 ΤΚ 68132, Αλεξ/πολη).-

(Πληροφορίες Δ/ντης ΕΤΕ Στραβολέγκας Κων/νος τηλ 2551 0 53401 ή Νομικός Σύμβουλος Πέτρος Αλεπάκος τηλ 2551-0-27427)


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο