Μία (1) υποτροφία στον κλάδο της Κοινωνιολογίας της Οικογένειας από την Ακαδημία Αθηνών- Kληροδότημα Ερασμίας Μυκονίου

Προκήρυξη:

Ακαδημία Αθηνών- Kληροδότημα Ερασμίας Μυκονίου 2020-2021

Χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Κοινωνιολογίας της Οικογένειας για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα

Διάρκεια: α) Για την απόκτηση διπλώματος ΄΄Μάστερ΄΄, πλήρους φοίτησης, η υποτροφία δίδεται για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, εκτός εάν, από σχετικό έγγραφο του Πανεπιστημίου, βεβαιώνεται ότι η ελάχιστη διάρκεια για τις συγκεκριμένες σπουδές, είναι μεγαλύτερη, οπότε η υποτροφία μπορεί να είναι μέχρι δύο (2) έτη,
β) για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος η υποτροφία δίδεται για δύο (2) ακαδημαϊκά έτη με δυνατότητα παράτασης ένα (1) ακόμη έτος, κατά την ελεύθερη κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον ο υπότροφος προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του και τη διαγωγή του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση, και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήματος επαρκούν.

Για την περίπτωση που ο υπότροφος λάβει το ΄΄Μάστερ΄΄ και στη συνέχεια ακολουθήσει έρευνα για τη λήψη διδακτορικού διπλώματος, θα του χορηγηθεί υποτροφία μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) ετών. Εάν ο υπότροφος έχει αρχίσει τις σπουδές για το πτυχίο Μάστερ ή την εργασία για τη λήψη διδακτορικού διπλώματος, η υποτροφία καλύπτει το υπόλοιπο αναγκαίο χρονικό διάστημα.

Ποσό υποτροφίας:  Tετρακόσια πενήντα ευρώ (450,00€) τον μήνα

Προθεσμία: 11 Μαΐου 2020

Προκήρυξη υποτροφίας

Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

 Υπεύθυνη δήλωση


Μοιραστείτε το:

Public Policy and Management
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα