Μία (1) υποτροφία σε πτυχιούχους του Τμήματος Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών του ΕΚΠΑ για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό

Προκήρυξη:

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το πανεπιστημιακό έτος 2016-17, μία (1) υποτροφία, από τα έσοδα της Δωρεάς Ε. και Β. Λαδά σε μνήμη του υιού τους Νίκου Β. Λαδά, σε πτυχιούχους του Τμήματος Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών του ΕΚΠΑ με βαθμολογία Άριστα ή Λίαν Καλώς, προτιμωμένων των οικονομικά ασθενεστέρων, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Εάν δεν υπάρχουν απόφοιτοι του Τμήματος αυτού που να πληρούν τους παραπάνω όρους, θα γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Νεοελληνικής Φιλολογίας ή άλλων τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, οι οποίοι θα πληρούν τους όρους.

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε Ευρώ 500,00.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30), έως 20-3-2018 αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων - Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ. Λαδά 6, τηλ. 210.368.9131-4) καθώς και στην Ιστοσελίδα του πανεπιστημίου μας www.oua.gr, όπου θα αναρτηθεί και η σχετική πρόσκληση.


Μοιραστείτε το:

eduguide App
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα