Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Μία (1) υποτροφία σε αριστούχο πτυχιούχο των Νομικών Σχολών των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Θράκης, άπορο, για νομικές μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο της Γερμανίας ή Γαλλίας, στον κλάδο του Ασφαλιστικού, Εμπορικού ή Ναυτικού Δικαίου

Προκήρυξη:

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2021-22, μία (1) υποτροφία, από τα έσοδα της Δωρεάς Οικογενείας Α. Αργυριάδη εις μνήμη Πρύτανη Άλκη Αργυριάδη, σε αριστούχο πτυχιούχο των Νομικών Σχολών των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Θράκης, άπορο, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής, για νομικές μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο της Γερμανίας ή Γαλλίας, στον κλάδο του Ασφαλιστικού, Εμπορικού ή Ναυτικού Δικαίου, για την απόκτηση πρώτου πτυχίου μεταπτυχιακών σπουδών master.

H επιλογή θα γίνει από επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τους Κοσμήτορες των Νομικών Σχολών των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Θράκης και την κ. Κορίνα Αργυριάδη.

Το μοναδικό μάθημα στο οποίο θα διαγωνισθούν οι υποψήφιοι, γραπτά και προφορικά, είναι η ξένη γλώσσα (Γερμανική ή Γαλλική).

Η εξέταση στην ξένη γλώσσα θεωρείται επιτυχής, όταν οι υποψήφιοι συγκεντρώσουν Μ.Ο. βαθμολογίας, γραπτά - προφορικά, τουλάχιστον 14/20. (Αιτήσεις αναβαθμολόγησης δεν γίνονται δεκτές, επειδή δεν προβλέπεται από το Νόμο).

Οι εγγεγραμμένοι ήδη σε Πανεπιστήμιο της Αλλοδαπής και κάτοχοι αναλόγου πτυχίου ξένης γλώσσας απαλλάσσονται της παραπάνω εξέτασης.

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα (1) χρόνο, το δε μηνιαίο ποσό αυτής ορίζεται σε επτακόσια ενενήντα Ευρώ δύο και τριάντα επτά λεπτά (792,37€). Στον/στην υπότροφο θα καταβληθούν επίσης τα έξοδα μετάβασης στο Εξωτερικό και επιστροφής, εφ’ όσον προσκομίσει το απόκομμα εισιτηρίου, κάρτα επιβίβασης και απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

Για τη συνέχιση της υποτροφίας, ο/η υπότροφος υποχρεούται να υποβάλλει πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο Παν/μιο και κάθε εξάμηνο πρωτότυπα πιστοποιητικά προόδου επικυρωμένα από το Ελληνικό Προξενείο ή την Ελληνική Πρεσβεία του Προξένου ή του Πρέσβη ή επικυρωμένα σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης καθώς και την πρωτότυπη μετάφρασή τους, βεβαιούντος την τακτική και ευδόκιμο φοίτηση.

Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά του/της, ο/η υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά της υποτροφίας, που έχει λάβει μέχρι τότε.

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των ετησίων εσόδων της Δωρεάς. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του/της υποτρόφου του/της οποίου/ας η υποτροφία διακόπηκε.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν μέχρι 28 – 4 - 2023 αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά:

1. ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, προκειμένου να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30, TK 106 79). (η αίτηση, ανακτάται από την Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.uoa.gr, στο σύνδεσμο Υποτροφίες και Βραβεία (Αίτηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές με επιλογή)

ή 2. μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprotocol.uoa.gr. (Η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXIS του υποψηφίου και στη συνέχεια τη διαδρομή Νέα αίτηση- Λοιπές Αιτήσεις – Αίτηση Υποτροφίας Μεταπτυχιακού Φοιτητή)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό γέννησης από το οποίο θα προκύπτει η Ελληνική Ιθαγένεια και η ηλικία, όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξι (36) ετών.

2.Αντίγραφο πτυχίου με βαθμό «Άριστα» και βεβαίωση με ακριβή βαθμολογία ετών και πτυχίου.

3.Δήλωση του Ν.1599/86 ότι α) δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά ( δηλ. και για τις παρούσες σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών δηλ. μεταπτυχιακές σπουδές), β) ότι δεν έχουν χάσει από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία και γ) ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

4.Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας φορολογικού έτους 2021 για το φορολογητέο εισόδημα των υποψηφίων και της οικογενείας τους. Σύμφωνα με την από 12-7-2007 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου το ανώτατο όριο του ατομικού και οικογενειακού εισοδήματος των υποψηφίων, όταν ως κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας ορίζεται η «απορία, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 30.000 για εισόδημα από ελεύθερα επαγγέλματα κλπ και σε Ευρώ 40.000 για εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, προσαυξανόμενο κατά Ευρώ 1.500 για κάθε τέκνο πέραν των δύο.

5.Οι άρρενες υποψήφιοι θα υποβάλουν πιστοποιητικό στρατολογίας, από το οποίο να προκύπτει, ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή απαλλάχτηκαν νόμιμα απ’ αυτές ή έχουν τύχει αναβολής, που να καλύπτει όλο το χρόνο της παραμονής τους στο Εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές. Οι στρατευμένοι μπορούν να υποβάλουν το απολυτήριο στρατού το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης υποτροφίας, διαφορετικά θα χάνουν την υποτροφία.

6. Βεβαίωση εγγραφής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού το πανεπιστημιακό έτος 2021-22.

7. Πτυχίο ξένης γλώσσας (Γερμανική ή Γαλλική).

Το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά της απόφασης χορήγησης υποτροφιών εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ανάρτησή της. Η ένσταση υποβάλλεται:

  • - ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, προκειμένου να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30, TK 106 79).
  • ή μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprotocol.uoa.gr. (Η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXIS του υποψηφίου και στη συνέχεια τη διαδρομή Νέα αίτηση- Λοιπές Αιτήσεις – Αίτηση Υποτροφίας Μεταπτυχιακού Φοιτητή).

 Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Δ/νση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών - Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ. Λαδά 6, τηλ. 210.368.9132-4).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Έντυπο αίτησης για μεταπτυχιακές υποτροφίες 


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο