Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Μία (1) υποτροφία για ανώτερες σπουδές στο εξωτερικό από το Κωλέττειο Κληροδότημα Ζαγοράς

Προκήρυξη:

Διαγωνισμό σε βάρος των εσόδων του Κωλεττείου Κληρ/τος Ζαγοράς για τον διορισμό ενός (1) υποτρόφου για ανώτερες σπουδές στο εξωτερικό, σύμφωνα με την με αριθμό 10/12-9-2022 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Κληρ/τος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γυμνάσιο Ζαγοράς στις 19 Ιουνίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον αρμόδιας εξεταστικής επιτροπής.

Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής του διαγωνισμού καθορίζεται από 1-6-2023 μέχρι και 9-6-2023.

Όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο του Κληρ/τος στην οποία να αναφέρουν τον κλάδο σπουδών τους, τη δ/νση κατοικίας τους και το τηλέφωνο επικοινωνίας, να αναφέρουν δε και την ξένη γλώσσα στην οποία επιθυμούν να διαγωνισθούν.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απολυτήριο Λυκείου Ζαγοράς με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».
  2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορείας οικον. έτους 2022 από το οποίο θα προκύπτει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 ευρώ.
  3. Πιστοποιητικό του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου από το οποίο να προκύπτει ότι υποψήφιος υπότροφος είναι Έλληνας κατά την Ιθαγένεια το γένος, γραμμένος στα Μ.Α.-Δημοτολόγια του Δήμου, όπως και οικογένειά του πριν από τη γέννηση του υποψηφίου ως και μόνιμη εγκατάσταση αυτού και της οικογένειάς του στη Δημοτική Κοινότητα Ζαγοράς, με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ζαγοράς.
  4.  Βεβαίωση Πιστοποιητικό του Τμήματος της Σχολής τωνΑνώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ότι έχει εγγράφει και φοιτά υποψήφιος.
  5. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής του ταυτότητας.
  6.  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75Α') του υποψήφιου ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για το ίδιο επίπεδο σπουδών από την ίδια άλλη κληρονομιά, κληροδοσία δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από υποτροφία, οποία του έχει απονεμηθεί προηγουμένως.
  7.  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου που να έχει εκδοθείτρεις (3) μήνες το πολύ πριν από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν υπέβαλαν πλήρη τα οριζόμενα δικαιολογητικά μέσα στην οριζόμενη προθεσμία μπορούν να συμπληρώσουν και να τα υποβάλλουν στηνΔιοικητική Επιτροπή μέχρι της προηγούμενης ημέρας από αυτή που έχει ορισθεί να διενεργηθεί διαγωνισμός.

Προκήρυξη


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο