ΟΠΑ - Management Information Systems
ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοικονομικά
MBA Agribusiness
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Μία (1) υποτροφία για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πεδίο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ)

Προκήρυξη:

Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του ΔΣ 05/18 (5.10.18) προκηρύσσει μία υποτροφία τριετούς διάρκειας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πεδίο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Η υποτροφία αφορά έναν/μία νέο/α υποψήφιο διδάκτορα, μέλος της ΕΤΠΕ, που θα λαμβάνει 2000€ κατ’ έτος για τρία συνεχή χρόνια από το 2019.

Συγκεκριμένα:

1. Ο/Η ερευνητής/τρια με την καλύτερη ερευνητική πρόταση θα λάβει την υποτροφία.

2. Οι τρείς πρώτοι στη σειρά αξιολόγησης θα έχουν δωρεάν εγγραφή στα επόμενα τρία συνέδρια της ΕΤΠΕ.

3. Οι πέντε καλύτερες ερευνητικές προτάσεις θα δημοσιευθούν σε εκτενέστερη μορφή σε ειδική έκδοση στο ελληνικό περιοδικό «Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση».

Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση έχουν τα μέλη της ΕΤΠΕ, τακτικά, πάρεδρα και δόκιμα. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία, μπορεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να εγγραφεί μέλος στην ΕΤΠΕ. Επίσης ο/η υποψήφιος/α πρέπει να διανύει το πρώτο έτος εκπόνησης της διατριβής. Η καταβολή του ποσού γίνεται με την έναρξη της υποτροφίας και συνεχίζει μετά από θετική έκθεση προόδου. Την κριτική επιτροπή αποτελούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΠΕ. Προβλέπεται αντικατάσταση μέλους σε περιπτώσεις ασυμβίβαστου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα παρακάτω απαιτούμενα έγγραφα μέχρι την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα με τα παρακάτω έγγραφα στη διεύθυνση amikrop@uoi.gr.

1. Αίτηση.

2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

3. Βεβαίωση από τη γραμματεία του Τμήματος για την έναρξη της διδακτορικής διατριβής στην οποία αναγράφεται η τριμελής επιτροπή και το θέμα ή η θεματική της διατριβής.

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο/η υποψήφιος είναι κάτω των 35 ετών.

5. Ερευνητική πρόταση σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρότυπο.

Ο Πρόεδρος Αναστάσιος Μικρόπουλος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Οδηγός Ερευνητικής Πρότασης

Σκοπός μιας ερευνητικής πρότασης είναι η όσο το δυνατό καλύτερη κατανόηση του θέματος, της μεθοδολογίας, των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και της συνεισφοράς της διδακτορικής διατριβής στο πεδίο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας / ηλεκτρονικής μάθησης.

Δομή της ερευνητικής πρότασης

Γενικά η ερευνητική πρόταση ακολουθεί τη δομή μιας επιστημονικής εργασίας.

Τίτλος

Παρουσιάζεται ο τίτλος της εργασίας.

Εισαγωγή – Εννοιολογικό πλαίσιο (500 λέξεις)

Παρουσιάζεται, μέσω βασικής τεκμηρίωσης (κυρίως επισκοπήσεις), το επιστημονικό πεδίο και ο συγκεκριμένος τομέας στον οποίο εντάσσεται το υπό μελέτη θέμα. Γίνεται σύντομη και περιεκτική αναφορά σε πρόσφατες παρόμοιες εργασίες. Στην εισαγωγή οριοθετούνται το θεωρητικό υπόβαθρο και διατυπώνεται το πρόβλημα που θα μελετηθεί. Επισημαίνεται η σπουδαιότητα του υπό μελέτη θέματος, οι ελλείψεις της βιβλιογραφίας ή τα στοιχεία πρωτοτυπίας που θα καλύψει η εργασία δηλαδή η συμβολή της στο πεδίο. Συνήθως καταλήγει με τον κύριο στόχο της εργασίας (Μικρόπουλος, 2016). Συνεισφορά στη θεωρητική ή/και εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση Περιγράφεται συνοπτικά και περιεκτικά η συνεισφορά της διατριβής στο πεδίο. Μεθοδολογία (700 λέξεις)

Ερευνητικοί στόχοι

Εκφράζονται οι ερευνητικοί στόχοι της εργασίας με τη μορφή ερευνητικών ερωτημάτων ή ερευνητικών υποθέσεων.

Δείγμα

Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του δείγματος και ο τρόπος επιλογής του.

Διαδικασία

Παρουσιάζεται ο τρόπος ανάπτυξης του ερευνητικού σχεδίου και της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί για τη μελέτη του θέματος, όπως και η διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων (ΔΑΣΤΑ, ΑΠΘ). Σε περίπτωση ανάπτυξης ειδικού λογισμικού ή τεχνολογίας, αυτό μπορεί να παρουσιασθεί σε χωριστή ενότητα πριν από αυτή της μεθοδολογίας. Αναμενόμενα αποτελέσματα (300 λέξεις) Παρουσιάζονται τα πιθανά αναμενόμενα αποτελέσματα της μελέτης.

Αναφορές και Βιβλιογραφία

Παρουσιάζονται οι αναφορές της ερευνητικής πρότασης (όπως οι παρακάτω). ΔΑΣΤΑ, ΑΠΘ. Ανάκτηση στις 20.2.17 από https://www.dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=2&id=189

Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση.

Ανάκτηση στις 20.2.17 από http://earthlab.uoi.gr/thete/index.php/thete/about/submissions Μικρόπουλος, Τ. Α. (2016). Η συγγραφή της επιστημονικής εργασίας. Ανάκτηση στις 20.2.17 από https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8578 Τις αναφορές της πρότασης μπορεί να ακολουθεί βασική βιβλιογραφία η οποία μελετήθηκε για την εκπόνηση της και θα χρησιμοποιηθεί στην εργασία.

Χρονοδιάγραμμα

Παρουσιάζεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της διατριβής.

Οδηγός αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των προτάσεων βασίζεται στα παρακάτω κριτήρια: Πρωτοτυπία 10, Μεθοδολογία έρευνας 10, Ωριμότητα πρότασης (προς υλοποίηση) 10, Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 10, Βιογραφικό υποψηφίου 10.

 


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα