ΟΠΑ - Management Information Systems
ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοικονομικά
MBA Agribusiness
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Μία (1) Διδακτορική Υποτροφία, Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Προκήρυξη:

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «CPERI-INTERCAT» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν  τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για μία (1) θέση Μεταπτυχιακής Υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως το τέλος του έργου.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 156E

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  ΧΗΜΙΚΟΣ Ή  ΧΗΜΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη απενεργοποίησης ZSM-5 καταλυτικών προσθέτων της διεργασίας καταλυτικής πυρόλυσης  FCC

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: 1

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 12 μήνες

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα:

1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. Χημικού ή Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού Α.Ε.Ι.

2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε συναφή τομέα

3. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

4. Βιομηχανική ή Εργαστηριακή Εμπειρία

Επιθυμητά προσόντα:

Αντικείμενο μεταπτυχιακού διπλώματος: Επιστήμη Υλικών, Οργανική Χημεία, Χημική Τεχνολογία, Κατάλυση και Εφαρμογές της

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν:

1. Αίτηση (να αναφέρεται ο κωδικός της θέσης, η ειδικότητα και η κατηγορία της)

2. Φωτοαντίγραφα πτυχίων και αναλυτικής βαθμολογίας

3. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα

4. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα βοηθήσει στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά του

Οι ενδιαφερόμενοι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη σε περίπτωση που κριθεί ότι απαιτούνται επιπλέον στοιχεία για την αξιολόγησή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και για αποστολή των δικαιολογητικών στην παρακάτω διεύθυνση :

ΕΚΕΤΑ / Ι.Δ.Ε.Π.

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες : κ. Τάνια Βαλασιάδου & κ. Σταυρούλα Βακλά (Τηλ.: 2310498300 & 2310498302 – Fax: 2310498380).

Η αποστολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και με e-mail στη διεύθυνση cperi@cperi.certh.gr

Ημερομηνία λήξης παραλαβής των αιτήσεων και δικαιολογητικών: 20 Νοεμβρίου 2014.

 

Για το ΙΔΕΠ

Καθ. Εμμ. Κακαράς

Διευθυντής


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα