Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Τμήμα Περιβάλλοντος
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
Master-ISICG TIM Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων και Σχεδιασμός Γραφικών με κατεύθυνση Τεχνολογίες Διαδικτύου και Πολυμέσων
International Hellenic University

Μία (1) διδακτορική υποτροφία από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Προκήρυξη:

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «GALAXY: Gut-and-liver axis in alchoholic liver fibrosis» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστημονική υπεύθυνη την κ. E. Αναστασιάδου και λαμβάνοντας υπόψη:
- την από 03/12/2015 υπογραφείσα σύμβαση
- την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 72ΤΖ4694Φ7-030
Προκηρύσσει την κάτωθι θέση εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση υποτροφίας, που θα συμμετάσχει στην υλοποίηση του προαναφερθέντος προγράμματος:

Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες που θα προκύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Βιολογία ή Βιοχημεία ή Βιοτεχνολογία
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στα ως άνω αντικείμενα σπουδών
  • Κλινική εμπειρία στην: α) συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση κλινικών δειγμάτων συμπαγούς ιστού και αίματος, β) απομόνωση κυττάρων, DNA και RNA από δείγματα ασθενών
  • Εργαστηριακή εμπειρία σε τεχνικές: α) κυτταρικής και μοριακής Βιολογίας με έμφαση στην απομόνωση RNA και στον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό mRNA micro-RNA
  • Καλή γνώση και χρήση βιοπληροφορικών εργαλείων
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.bioacademy.gr


Μοιραστείτε το:

Καινοτομία στην Τεχνολογία και Μάνατζμεντ Μηχανικών
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα