ΟΠΑ - Management Information Systems
ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Κρατικές υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές στην Κύπρο και το εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2018/2019

Προκήρυξη:

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διεκδίκηση 30 υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Η αξία της υποτροφίας ανέρχεται στις €4.000 ετησίως και η διάρκειά της, ορίζεται μέχρι 3 έτη. Η υποτροφία, για το τρίτο έτος των σπουδών, θα καταβάλλεται με την υποβολή του διδακτορικού τίτλου και μέσα σε μέγιστο διάστημα έξι ετών από την ημερομηνία έναρξης των σπουδών.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίστηκε από τη Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019, ώρα 2:00 μ.μ. μέχρι την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 2:00 μ.μ. Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία και πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν, μόνο δια χειρός, στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Φλωρίνης 7, Greg Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία.

Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου ή εταιρειών μεταφορών (courier), δεν θα γίνονται αποδεκτές. Η ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής αιτήσεων θα τηρηθεί αυστηρά. Αιτήσεις που θα παραδίδονται εκπρόθεσμα, δεν θα γίνονται αποδεκτές. 4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν την παρούσα Ανακοίνωση και την Αίτηση με αρ. ΙΚΥΚ 99 από: τα Γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου στη Λευκωσία, τις Επαρχιακές Διοικήσεις, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη σε όλες τις επαρχίες, τα Κέντρα Πολιτών σε όλες τις επαρχίες, και την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου http://www.cyscholarships.gov.cy.

Τονίζεται ότι μόνο οι πλήρεις αιτήσεις θα παραλαμβάνονται και θα προχωρούν στο στάδιο της αξιολόγησης. Όσες αιτήσεις παραδοθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος, αλλά δεν είναι συμπληρωμένες ή/και δεν πληρούν τους απαιτούμενους όρους και προϋποθέσεις ή/και δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά, δεν θα γίνονται αποδεκτές. Αποτελεί ευθύνη του/της ιδίου/ας (του/της ενδιαφερόμενου/νης), να παραδώσει την αίτηση στο Ίδρυμα εμπρόθεσμα, ορθά συμπληρωμένη και συνοδευόμενη από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα. Μόνο σε αυτή την περίπτωση θα δίνεται σχετικό απόκομμα παραλαβής που θα φέρει τη σφραγίδα του Ιδρύματος.

Επιπρόσθετα στοιχεία/πιστοποιητικά/δικαιολογητικά που υποβάλλονται μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, αλλά και μετά τη λήψη της τελικής απόφασης για τη χορήγηση υποτροφίας από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο τηλέφωνο 22456433 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ikyk@ikyk.org.cy

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Δείτε την αίτηση εδώ


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα