Economic Strategy
ΠΜΣ Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου
MBA Food and Agribusiness
ΔΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ.Λάτση: Έως είκοσι (20) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Προκήρυξη:

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προκηρύσσει τη χορήγηση μεταπτυχιακών υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σε τελειόφοιτους φοιτητές ή απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού, οι οποίοι έχουν αριστεύσει κατά τις προπτυχιακές σπουδές τους. 

Θα χορηγηθούν έως 20 υποτροφίες:

 • Για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master σε όλα τα επιστημονικά πεδία για πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
 • Με έναρξη σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
 • Το 20%, κατά προσέγγιση, επί του συνολικού αριθμού των υποτροφιών που θα χορηγηθούν, θα δοθούν σε φοιτητές/τριες για μεταπτυχιακά προγράμματα ελληνικών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.
 • Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα και σε μία χώρα σπουδών.

 

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Προφίλ μεταπτυχιακού προγράμματος

 • Master ή άλλος ισότιμος τίτλος
 • Έναρξη προγράμματος 2019-2020
 • Διάρκεια προγράμματος 9 – 24 μήνες
 • Σε ευρωπαϊκές χώρες
 • Πλήρης Φοίτηση (full-time) & Παρακολούθηση με φυσική παρουσία

 

Προφίλ υποψηφίων

 • Απολυτήριο από λύκειο στην Ελλάδα
 • Τόπος μόνιμης κατοικίας διαφορετικός από τόπο σπουδών
 • Να μη λαμβάνει υποτροφία από άλλο φορέα
 • Να ξεκινά το πρώτο μεταπτυχιακό δίπλωμα
 • Τεκμηριωμένη επιλογή προγράμματος σπουδών μεταπτυχιακού προγράμματος και Πανεπιστημίου

 

Ακαδημαϊκά κριτήρια

Πανεπιστήμιο Φοίτησης:

 • Πτυχιούχοι ελληνικών ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Κάτοχοι ισότιμων τίτλων από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού

Ελάχιστη Βαθμολογία Πτυχίου

 • Ελληνικά ΑΕΙ/ΤΕΙ 8/10
 • Γαλλικά Πανεπιστήμια 16/20
 • Βρετανικά Πανεπιστήμια 70/100
 • Γερμανικά Πανεπιστήμια 1,5/4
 • Πανεπιστήμια Η.Π.Α. – Καναδά 3,5/4
 • Πανεπιστήμια άλλων χωρών: Ισότιμη Βαθμολογία με ελληνικά ΑΕΙ/ΤΕΙ από ΔΟΑΤΑΠ

 

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

 • Εγγραφείτε στο ηλεκτρονικό σύστημα εδώ
 • Συνδεθείτε με το email και το password σας
 • Συμπληρώστε τη φόρμα αίτησης και επισυνάψτε τα δικαιολογητικά έγγραφα
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει όλα τα πεδία και πατήστε «Αποστολή αίτησης»

 

Δικαιολογητικά

 • Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών και βεβαίωση οφειλόμενων μαθημάτων για τους επί πτυχίω υποψηφίους
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου
 • Αντίγραφο προγράμματος σπουδών μεταπτυχιακού προγράμματος (από το site του Πανεπιστημίου)
 • Περίληψη πτυχιακής εργασίας εάν υπάρχει ή portfolio/οπτικοακουστικό υλικό για τους υποψηφίους μεταπτυχιακών προγραμμάτων Αρχιτεκτονικής, Βιομηχανικού Σχεδίου και Καλών Τεχνών
 •  Βεβαίωση προσφοράς θέσης από το Πανεπιστήμιο (εάν υπάρχει)
 • Αντίγραφο φορολογικών δηλώσεων (έντυπο Ε1) με τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα, καθώς και καταστάσεις οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3), εφόσον υποβάλλονται, των δύο τελευταίων φορολογικών ετών του υποψηφίου και των γονέων του. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Βεβαίωση σπουδών αδελφών (εάν υπάρχουν αδέλφια φοιτητές)
 • Πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ σε περίπτωση ανεργίας γονέα
 • Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια κ.λπ.) κατά την κρίση του υποψηφίου

*Δεν απαιτείται επικύρωση των δικαιολογητικών.

*Απαιτείται μετάφραση για όσα δικαιολογητικά είναι σε άλλη γλώσσα εκτός ελληνικής, αγγλικής, γαλλικής και γερμανικής. Οι απόφοιτοι ξένων Πανεπιστημίων θα πρέπει να προσκομίσουν το πρόγραμμα σπουδών του πτυχίου τους, από το οποίο προκύπτει η διαβάθμιση βαθμολογίας και διάκρισης του πτυχίου τους.

 

Διαδικασία Αξιολόγησης

Έλεγχος αιτήσεων: Οι αιτήσεις που πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής προχωρούν σε ακαδημαϊκή αξιολόγηση

Επιτροπή Επιλογής: Το Ίδρυμα συγκροτεί ειδική επιστημονική Επιτροπή αξιολόγησης που αποτελείται από καθηγητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, ακαδημαϊκούς και ειδικούς ανά επιστημονικό πεδίο

Συνεντεύξεις με υποψηφίους: Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης το Ίδρυμα δύναται να καλέσει τον υποψήφιο για προσωπική συνέντευξη

Τελική επιλογή: Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ιδρύματος εγκρίνει τη χορήγηση των υποτροφιών με βάση τη βαθμολογία της Επιτροπής Αξιολόγησης και αφού εξετάσει όλες τις παραμέτρους επί του συνόλου των αιτήσεων

 

Κριτήρια Αξιολόγησης

1. Ακαδημαϊκή επίδοση (βαθμός πτυχίου, σειρά κατάταξης, συμμετοχή σε συνέδρια & δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά)

2. Κύρος Πανεπιστημίου & επιδιωκόμενου προγράμματος σπουδών

3. Οικονομική κατάσταση & κοινωνικά κριτήρια

4. Τεκμηρίωση επιλογής και αρτιότητα αίτησης

 

Ύψος υποτροφίας

Διάρκεια Σπουδών     Ελλάδα       Εξωτερικό

    9 μήνες                   €5.400          €8.100

    12 μήνες                 €7.200         €10.800

    18 μήνες                 €10.800       €16.200

    24 μήνες                 €13.200       €19.800

 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019 στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 και Ώρα 17:00μ.μ.

 

Διευκρινίσεις

Μετά την τελική υποβολή της αίτησης, ο υποψήφιος δεν δύναται να τροποποιήσει το πρόγραμμα σπουδών για το οποίο αιτείται την υποτροφία, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, τους οποίους αξιολογεί το Ίδρυμα κατά την κρίση του.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος λάβει απορριπτική απάντηση από το Πανεπιστήμιο μετά την υποβολή της αίτησής του, οφείλει να ενημερώσει σχετικά το Ίδρυμα.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση

Τμήμα Υποτροφιών T: 2106282888

Ε: scholarships@latsis-foundation.org


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα