Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Μεταπτυχιακές υποτροφίες από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ανδρέα Γαζή

Προκήρυξη:

Η Διαχειριστική Επιτροπή της κληρονομίας Ανδρέα Γαζή προκηρύσσει, για το Πανεπιστημιακό έτος 2020 – 2021 τη χορήγηση, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Ανδρέα Γαζή: έξι (6 ) ετήσιες υποτροφίες σπουδών στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές σε τουλάχιστον πτυχιούχους Νομικής Σχολής ή Σχολής συναφών σπουδών ελληνικού ή αλλοδαπού ομοταγούς Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Οι υποτροφίες θα δοθούν για μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτεραιότητα με την ακόλουθη σειρά

α. για τη σπουδή του ρωμαϊκού δικαίου,
β. του αρχαίου ελληνικού (και όχι ελληνιστικού δικαίου),
γ. του Βυζαντινού (και όχι του μεταβυζαντινού δικαίου).

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αναλόγως λατινικά ή αρχαία ελληνικά και τουλάχιστον γερμανικά ή να εξασφαλίσουν την εκμάθηση των γλωσσών αυτών. Σε περίπτωση που δεν εμφανισθούν ικανοί υποψήφιοι για τη σπουδή της ιστορίας του δικαίου, θα χορηγηθούν υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό για νομικούς αποκλειστικά κλάδους περιλαμβανομένης και της κοινωνιολογίας του δικαίου.

Το ετήσιο ποσό κάθε υποτροφίας ανέρχεται σε ευρώ 10.000 (μείον τις νόμιμες κρατήσεις).

Κάθε υποτροφία μπορεί να ανανεώνεται, κατά την κρίση της Επιτροπής, για ένα ακόμη έτος μετά από αξιολόγηση του πρώτου έτους σπουδών των δικαιούχων των υποτροφιών, ενόψει και των οικονομικών δυνατοτήτων του κληροδοτήματος.

Η Επιτροπή αποφάσισε ότι η επιλογή των επικρατέστερων υποψηφίων θα γίνει με κριτήρια την επιστημονική τους επίδοση όπως προκύπτει από τους τίτλους σπουδών ,την αναλυτική βαθμολογία και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρηθεί πρόσφορο για τη διαμόρφωση της γνώμης της Επιτροπής.

Οι υπότροφοι υποχρεούνται να υποβάλουν την βεβαίωση εγγραφής τους και στη συνέχεια εξαμηνιαία έκθεση προόδου συνοδευόμενη από επιστολή του Καθηγητή με τον οποίον συνεργάζονται και, στο τέλος της περιόδου για την οποία χορηγήθηκε η υποτροφία, τον τίτλο ή (σε περίπτωση που η διάρκεια μεταπτυχιακών σπουδών προβλέπεται από τον κανονισμό του Πανεπιστημίου μεγαλύτερη από την διάρκεια της υποτροφίας) πλήρη απολογισμό των σπουδών τους μέχρι το χρονικό σημείο λήξεως της υποτροφίας.

Οι υπότροφοι υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην Διαχειριστική Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση κάθε τυχόν διακοπή, αναστολή, αναβολή έναρξης και κάθε αλλαγή του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών τους καθώς και να τηρούν επικαιροποιημένα τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην Διαχειριστική Επιτροπή τουλάχιστον για πέντε έτη μετά την λήψη της υποτροφίας. Μέσα στο σώμα και στην πρώτη σελίδα της διδακτορικής διατριβής ή της εργασίας που εκπονείται στο τέλος του προγράμματος σπουδών για το οποίο χορηγήθηκε η υποτροφία θα πρέπει να αναφέρεται « Με υποτροφία του κληροδοτήματος Καθηγητή Ανδρέα Γαζή για το έτος … »

Αντίγραφο της εκπονηθείσας διδακτορικής διατριβής ή διπλωματικής εργασίας κατατίθεται στην βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αμέσως μετά το πέρας σπουδών του υποτρόφου.

Η Επιτροπή μπορεί να καλεί προς ενημέρωσή της, πριν από τη χορήγηση υποτροφιών, τόσο τους υποψηφίους για τη χορήγηση της υποτροφίας όσο και τους δικαιούχους υποτροφίας προς ενημέρωσή της για την πορεία των σπουδών τους, οποτεδήποτε καθ’ όλο το διάστημα για το οποίο θα χορηγείται αυτή. Επίσης η Επιτροπή μπορεί οποτεδήποτε να διακόπτει τη χορήγηση της υποτροφίας, εάν κατά την κρίση της παύουν να πληρούνται οι όροι υπό τους οποίους αυτή χορηγήθηκε.

Οι αιτήσεις μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση των υποτροφιών πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 30-11-2020 στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό κτήριο, Πανεπιστημίου 30, 10679 Αθήνα). 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο