Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Ίδρυμα Σ. Αχιλλόπουλου: Υποτροφίες για μεταπτυχιακές και προπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε καταγόμενους από τα χωριά του Πηλίου

Προκήρυξη:

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος Σοφοκλέους Αχιλλοπούλου, καλεί τους ενδιαφερόμενους που κατάγονται ΜΟΝΟ από τα χωριά του Πηλίου να υποβάλλουν στο'Ιδρυμα αιτήσεις μετά των σχετικών δικαιολογητικών, για τη χορήγηση συνολικά δεκαπέντε (15) υποτροφιών, οι οποίες αναλυτικά είναι πέντε (05) για Βασικές και δέκα (10) για Μεταπτυχιακές σπουδές. 

Οι παραπάνω υποτροφίες δίνονται για σπουδές αποκλειστικά στην Αλλοδαπή, σε αποφοίτους Λυκείου και πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αντίστοιχα, για το Πανεπιστημιακό έτος 20152016 και για τα παρακάτω επιστημονικά πεδία (όπως αυτά ορίζονται φέτος από το Υπουργείο Παιδείας): 


Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΛΕΣ/ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
1. Ανθρωπιστικές. Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες -1 
2. Θετικές Επιστήμες: 1 
3. Επιστήμες Υγείας: 1 
4. Τεχνολογικές Επιστήμες: 1 
5. Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης: 1 


Β) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ /ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
1. Ανθρωπιστικές. Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες: 2 
2. Θετικές Επιστήμες: 2 
3. Επιστήμες Υγείας: 2 
4. Τεχνολογικές Επιστήμες: 2 
5. Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης: 2 

Η Διοικούσα Επιτροπή θα επιλέξει τους υποτρόφους, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος. 
Σύμφωνα με το Αρθρο 1 του Οργανισμού του Ιδρύματος «υποτροφίας δικαιούνται οικονομικά ασθενείς αλλ' επιμελείς και αρίστης διαγωγής νέοι Πηλιορείτες...». 
Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται για τους υποτρόφους των Βασικών σπουδών μέχρι την λήξη των κανονικών τους σπουδών και για τους υποτρόφους των Μεταπτυχιακών σπουδών μέχρι δύο (2) χρόνια. Σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν 1583/85, οι υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές μπορούν να παραταθούν μέχρι δύο (2) χρόνια, κατόπιν αίτησης του υποτρόφου στο Ιδρυμα και εγκρίσεως από την Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος και τα αρμόδια Υπουργεία. 

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας θα ανέρχεται στα οχτακόσια ευρώ (800,00 ευρώ).

Δικαιολογητικά 

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν την υποτροφία, υποχρεούνται να υποβάλλουν στο 'Ιδρυμα, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την δημοσίευση της τελευταίας πρόσκλησης στον ημερήσιο τύπο, τα παρακάτω δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή φωτοτυπίες επικυρωμένες): 
1. Αίτηση που να περιέχει: 
α) Το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου. 
β) Την διεύθυνση, το email και το τηλέφωνο της κατοικίας του και των γονέων του, τον αριθμό του κινητού του και των γονέων του. 
γ) Το αν πρόκειται για Βασικές ή τις Μεταπτυχιακές σπουδές καθώς και αναλυτικά το επιστημονικό πεδίο, την επιστήμη και τον κλάδο που πρόκειται να σπουδάσει, καθώς και 
δ) Τη Χώρα (Κράτος) που θα σπουδάσει. 
2. Πιστοποιητικό Δημάρχου ή προέδρου Κοινότητας στο οποίο 
α) να αναγράφεται η καταγωγή αυτού ή των γονέων του ή των προγόνων του από τα χωριά του Πηλίου, και όχι ο τόπος γέννησής τους, ως επίσης και η ενδεχόμενη συγγένεια προς τον διαθέτη, και 
β) η Ελληνική Ιθαγένεια του υποψηφίου καθώς και η ηλικία του, όχι μεγαλύτερη των 36 ετών. 
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (από τον Δήμο ή Κοινότητα). 
4. Επικυρωμένο αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «λιαν καλως» ή Πτυχίου Ανώτατης Σχολής ημεδαπού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου, με αναλυτική βαθμολογία και βαθμό του Πτυχίου τουλάχιστον «λιαν καλως» 
5. Οι πτυχιούχοι των αλλοδαπών Πανεπιστημίων να υποβάλουν υποχρεωτικά και σχετική αναγνώριση από to Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). 
6. Πιστοποιητικό από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ότι ο ενδιαφερόμενος γίνεται δεκτός να σπουδάσει από το πανεπιστημιακό έτος 2015-2016. 
7. Εκκαθαριστικό της Εφορίας που να αναγράφει τα δηλωθέντα εισοδήματα των γονέων και εκκαθαριστικό της εφορίας του ιδίου ενδιαφερομένου κατά το τελευταίο οικονομικό έτος (Οικ. έτος 2014). 
Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση, να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν υποβάλει στην ΔΟΥ φορολογική δήλωση, με το γνήσιο της υπογραφής. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, να υποβάλλονται τα εκκαθαριστικά της εφορίας και των 2 γονέων υποχρεωτικά. 
8. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου που να έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες το πολύ. πριν την υποβολή της αιτήσεως 
9. Πτυχίο ξένης γλώσσας, την ομιλούμενη στη χώρα που προτίθενται να σπουδάσει. 
10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: 
α) δεν έλαβε και δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο κληροδότημα ή Κληρονομιά ή Δωρεά και ότι δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα προηγούμενη, και 
β) ότι δεν λαμβάνει οικονομική ενίσχυση από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού με το γνήσιο της υπογραφής. 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ΜΟΝΟ μέσω ελτα (συστημένα) ή μέσω ταχυδρομείων (courier), για τον σχετικό έλεγχο αυτών, στο γραφείο του Ιδρύματος, Πανεπιστημίου 56, Μέγαρο Ερμής, Αθήνα, Δ' όροφος, Τ.κ. 106.78.

Πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο Ιδρυμα με την κ. Μαρίζα Μούστου. ΤΗΛ.: 210-3838577, Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 46. Αθήνα. Γ' όροφος. Τ.Κ. 106.78.  ή να επισκεφτούν την επίσημη σελίδα του Ιδρύματος www.safoundation.gr (στην οποία υπάρχουν και δείγματα όλων των δικαιολογητικών). 
 

 


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο