ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
ΠΜΣ Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη
Msc in Data Science
Κατανεμημένα Συστήματα

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ: Οκτώ (8) υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε καταγόμενους από τη Χίο

Προκήρυξη:

ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΠΡΙΝΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΜΑΔΙΑ

Κων Άμάντου 24 82100 ΧΙΟΣ

τηλ 2271 0-44045 Fax 22710-44046

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Τό ΚοινωφελέςΊδρυμα μέ τήν έπωνυμίαν ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΠΡΙΝΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΜΑΔΙΑ τό όποιον εχει συσταθή υφίσταται καί λειτουργεί νομίμως διά τού άπό 23/4/1997 Προεδρικού Διατάγματος ΦΕΚ Β 375 συμφώνως πρός τό άρθρον 2 αυτού όπως εχει τροποποιηθή μέ τήν ύπ άριθ 5569/2008 άπόφασιν τού Εφετείου Αθηνών διά τήν έπωφε λεστέραν άξιοποίησιν της περιουσίας του της όποιας οι είδικώτεροι οροι έχουν έγκριθή μέ τήν μέ άριθ πρωτ 1 092291/421 Α001/1 9-1 201 2 κ Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καί Υγείας καί Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΦΕΚ Β 1279/28-5 201 3 εις έκτέλεσιν τού προϋπολογισμού του οίκον χρήσεως 201 9 μετά τήν Ίκανοποίησιν τών άρχικών σκοπών αυτού προκηρύσσει διά τό έτος 2019 τήν χορήγησιν όκτώ 8 ύποτροφιών τεσσάρων εις τό Έξωτερικόν διά μεταπτυχιακός σπουδάς καί τεσσάρων εις τήν Ελλάδα διά προπτυχιακός σπουδάς εις Δημοσίας Σχολάς της Τριτοβαθμίου Εκπαιδεύσεως διά τό Άκαδημαϊκόν' Έτος 2019 2020.

Οί ύποψήφιοι πρέπει νά μήν είναι μεγαλύτεροι τών 35 έτών νά έχουν Άπολυτήριον Λυκείου τών Σχολείων τής Περιφερειακής Ένότητος Χίου καί νά κατάγωνται άπό τόν Νομόν Χίου δηλαδή νά έχουν γεννηθή εις τόν Νομόν ή ό είς τούλάχιστον έκ τών γονέων νά εχει γεννηθή εις τόν Νομόν ή νά είναι οί ίδιοι ή ό είς τούλάχι στον έκ τών γονέων έγγεγραμμένος είς τά Δημοτολόγια τού Δήμου Χίου τού Δήμου Οίνουσσών καί τού Δήμου Ψαρών ή οποιουδήποτε άπό τούς πρώην Δήμους έντός τών όρίων τού Νομού Χίου.

Τό ϋψος έκάστης υποτροφίας διά σπουδάς εις τό Έξωτερικόν θά άνέρχεται είς πεντακόσια 500 εύρώ μηνιαίως καί σέ τριακόσια 300 εύρώ μηνιαίως διά προπτυχιακός σπουδάς εις τήν Ελλάδα διά τό διάστημα έννέα μηνών ήτοι άπό 1/10/2019 μέχρι 30/06/2020 Έάν οί ύποψήφιοι φοιτούν εις έτερον έξάμηνον θά πρέπει νά έχουν διεξέλθει έπιτυχώςτά 2/3 τών μαθημάτων τού προηγουμένου έτους Εις περίπτωσιν υπάρξεως περισσοτέρων υποψηφίων μέ τά απαιτούμενα προσόντα θά προτιμώνται οί οικονομικώς άσθε νέστεροι Επισυνάπτεται είς τήν παροΰσαν καί άποτελεΐ εν σώμα μετ αύτής κατάλογος άπαιτουμένων δικαιολογητικών.

Ή προκήρυξις μετά τού άνωτέρω καταλόγου είναι τοιχοκολλημένη είς τά Γραφεία τής'Ιεράς Μητροπόλεως Χίου καί άνηρτημένη είς τήν Ίστοσελίδα τής'Ιεράς Μητροπόλεως Χίου www.imchiou.gr Αϊ αιτήσεις καί τά άπαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει νά κατατεθούν τό άργότερον μέχρι τής 21ης Οκτωβρίου 2019 εις τά Γραφεία τής Ιεράς Μητροπόλεως Χίου είς τόν Γενικόν Άρχιερατικόν'Επίτροπον π.Δημήτριον Γεόμελοντηλ 2271044045.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΙΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1 Αίτησις

2 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητος

3 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ισχύει διά ενα τρίμηνον

4 Πιστοποιητικόν Οικογενειακής Καταστάσεως

5 Εφ δσον ή καταγωγή δέν προκύπτει μέ σαφήνεια άπό τό Πιστοποιητικόν Οικογενειακής Καταστάσεως ένορκος Βεβαίωσις δύο μαρτύρων δημοτών τού Δήμου Χίου ή Οίνουσσών ή Ψαρών έκ τής όποιας νά προκύπτη ό τόπος καταγωγής τού ύποψηφίου ή άμφοτέρων ή ένός έκ τών γονέων του άπό τήν Περιφερειακήν Ενότητα Χίου

6 Εκκαθαριστικά σημειώματα Εφορίας τών δύο 2 τελευταίων έτών

7 Βεβαίωσις έγγραφής είς Τμήμα τής Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού

9 Αναλυτική Βεβαίωσις πιστοποιήσεως προόδου σπουδών διά τά προηγούμενα έξάμηνα έφ όσον ό/ή ύποψήφιος εχει ήδη ξεκινήσει τάς σπουδάς του

10 Υπεύθυνος Δήλωσις τού ύποψηφίου οτι δέν λαμβάνει ύποτροφίαν άπό άλλον φορέα

 

Ό Πρόεδρος Ο ΧΙΟΥ ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΜΑΡΚΟΣ


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα