Economic Strategy
Eφαρμοσμένη Στατιστική
International Negotiations
Κατανεμημένα Συστήματα

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου: Παραχώρηση μίας (1) Κρατικής Υποτροφίας για διδακτορικές σπουδές στη Γαλλία μέσω του Εθνικού Γαλλικού Οργανισμού Campus France (Αφορά Κύπριους/ες)

Προκήρυξη:

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη διεκδίκηση μίας (1) κρατικής υποτροφίας για διδακτορικές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Γαλλίας. Η υποτροφία χρηματοδοτείται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας και παρέχεται μέσω του Εθνικού Γαλλικού Οργανισμού CAMPUS FRANCE, αρμόδιου φορέα για την προώθηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη Γαλλία. Η παραχώρηση της υποτροφίας είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας για την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων Γαλλίας – Κύπρου και διέπονται από τους όρους σχετικής «Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης» μεταξύ των δύο μερών.

Η συνολική αξία της υποτροφίας ανέρχεται σε €10.252 ετησίως και η διάρκεια της ορίζεται μέχρι 3 έτη, εκτός από τις περιπτώσεις που η συμπλήρωση των προϋποθέσεων για απόκτηση του διδακτορικού τίτλου πραγματοποιείται πριν την κανονική λήξη των σπουδών. Σημειώνεται ότι το ποσό της υποτροφίας για το τρίτο έτος σπουδών, θα καταβάλλεται με την υποβολή του διδακτορικού τίτλου και μέσα σε διάστημα έξι ετών από την ημερομηνία έναρξης των σπουδών.

Ως τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 2:00 μ.μ. Οι αιτήσεις με όλα τα στοιχεία και πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ή να αποσταλούν συστημένες, μέσω ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Φλωρίνης 7, Greg Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία ή στην Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν το έντυπο της Αίτησης με αρ. ΙΚΥΚ 101 από:

  •  τα Γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου στη Λευκωσία,
  • την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου http://www.cyscholarships.gov.cy

Η ημερομηνία και η ώρα λήξης υποβολής των αιτήσεων θα τηρηθεί αυστηρά. Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή/και επιπρόσθετα πιστοποιητικά/έγγραφα, τα οποία θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, δεν θα γίνονται αποδεκτά. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων που θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς, θα προκύπτει από την ευκρινή σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Επιπρόσθετα πιστοποιητικά/έγγραφα, τα οποία υποβληθούν μετά τη λήψη της τελικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος σχετικά με την παραχώρηση της υποτροφίας, δεν θα γίνονται αποδεκτά.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν συνολική βαθμολογία εξήντα (60) μονάδων και άνω για να μπορούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των δικαιούχων για τη διεκδίκηση της υποτροφίας. Στην περίπτωση που ο αριθμός των δικαιούχων για να λάβουν υποτροφία είναι μεγαλύτερος από ένας, θα αποκλειστούν τα άτομα που έχουν συγκεντρώσει τις λιγότερες μονάδες.

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, το πρόσωπο που θα εξασφαλίσει υποτροφία από το Ίδρυμα, είναι υποχρεωμένο, μετά τη λήξη των σπουδών του, να επιστρέψει στην Κύπρο για εργασία για περίοδο δύο τουλάχιστον ετών. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η άμεση επαγγελματική του αποκατάσταση, εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο η δυνατότητα άδειας προσωρινής εργασίας του στο εξωτερικό. Αν μετά τη λήξη της υποτροφίας, απαιτείται επιπλέον παραμονή στο εξωτερικό για σκοπούς διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας, μπορεί να χορηγηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ειδική άδεια για περίοδο δύο τουλάχιστον ετών, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για το Ίδρυμα. Σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό, δεν επιστρέψει για να εργαστεί στην Κύπρο για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών, τότε είναι υποχρεωμένο να καταβάλει όλα τα ωφελήματα (π.χ. αξία υποτροφίας, ή/και άλλα οικονομικά ωφελήματα), που του παραχωρήθηκαν από το Ίδρυμα.

Σε περίπτωση που υποψήφιος/α εγκριθεί για την παραχώρηση της υποτροφίας και στο διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την υπογραφή του συμβολαίου που θα κληθεί να συνάψει με το Ίδρυμα, εγκριθεί για τη λήψη υποτροφίας και από άλλη κρατική πηγή, είναι υποχρεωμένος/η να ενημερώσει το Ίδρυμα σχετικά κατά την υπογραφή του συμβολαίου του/της. Σε αυτή την περίπτωση η υποτροφία που θα λαμβάνει από την άλλη κρατική πηγή θα συμπληρώνεται μέχρι την αξία της υποτροφίας που παραχωρεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (εάν είναι μικρότερης αξίας) ή θα αποσύρεται (αν είναι ίδιας ή μεγαλύτερης αξίας).

Σε περίπτωση που υπότροφος με τον οποίο το Ίδρυμα έχει υπογράψει συμβόλαιο, εγκριθεί για την παράλληλη παραχώρηση υποτροφίας και από άλλη κρατική πηγή κατά τη διάρκεια των σπουδών του, είναι υποχρεωμένος/η να ενημερώσει το Ίδρυμα σχετικά, το πολύ εντός ενός μηνός από την έγκριση της υποτροφίας που θα λάβει από την άλλη πηγή. Σε αυτή την περίπτωση, για τα εναπομείναντα έτη σπουδών, η υποτροφία που θα λαμβάνει από την άλλη κρατική πηγή θα συμπληρώνεται μέχρι την αξία της υποτροφίας που παραχωρεί το Ίδρυμα Κρατικών (εάν είναι μικρότερης αξίας) ή θα αποσύρεται (αν είναι ίδιας ή μεγαλύτερης αξίας).

Απόκρυψη από αιτούμενη/ο ή υπότροφο ότι τυγχάνει υποτροφίας από άλλη κρατική πηγή για σκοπούς σπουδών, συνεπάγεται αυτόματο αποκλεισμό του/της από τη διεκδίκηση υποτροφίας ή/και τερματισμό της υποτροφίας, με υποχρέωση να επιστρέψει τα ποσά που του έχουν χορηγηθεί, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι αυτά έχουν εξασφαλιστεί με ψευδείς δηλώσεις.

Κάθε πρόσωπο το οποίο, σε γνώση του, κάνει ψευδείς δηλώσεις ή παρουσιάζει ψευδή έγγραφα ή παρέχει πληροφορίες οι οποίες γνωρίζει ότι είναι ψευδείς, είναι ένοχο αδικήματος και θα λαμβάνονται όλα τα νόμιμα μέτρα ή/και διώξεις εναντίον του.

Σε περίπτωση που υπότροφος ασθενήσει σοβαρά κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε ακαδημαϊκού έτους σπουδών του, θα πρέπει να ενημερώνει γραπτώς το Ίδρυμα και να αποστέλλει το πιστοποιητικό ασθενείας του κατά τον ουσιώδη χρόνο που ασθένησε και εν πάση περιπτώσει εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία της έκδοσής του. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που υπότροφος ασθενήσει σοβαρά κατά τη διάρκεια εξεταστικής περιόδου, θα πρέπει οπωσδήποτε, μαζί με το πιστοποιητικό ασθενείας, να αποστέλλει και το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου στην οποία να φαίνονται οι ημερομηνίες των εξετάσεων για το κάθε μάθημα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά πιστοποιητικά ή άλλα στοιχεία που κρίνει απαραίτητα για την εξέταση μιας αίτησης, τόσο για το κριτήριο της ακαδημαϊκής επίδοσης ή/και της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης του υποψηφίου, όσο και για την εξακρίβωση της αξίας της κινητής και ακίνητης περιουσίας του αιτούμενου/νης και της οικογένειας αυτού/τής.

Τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα αξιολογηθούν οι υποψήφιοι για όλα τα Προγράμματα Υποτροφιών, καθορίζονται στον περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) Νόμο του 2006 και στις διατάξεις των περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικών) Κανονισμών του 2007 μέχρι 2013.

Οι υπολογισμοί για την κατανομή μονάδων και κατάταξη υποψηφίων, με σκοπό τον καταρτισμό του καταλόγου των δικαιούχων για την παραχώρηση της υποτροφίας, γίνονται στη βάση τεσσάρων (4) δεκαδικών ψηφίων, με στρογγυλοποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο Τηλ: 22456433, Τηλεομοιότυπο: 22673910 ή μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@ikyk.mof.gov.cy

Δείτε την αναλυτική ανακοίνωση με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες εδώ.

ΑΙΤΗΣΗ


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα