ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
Food Law - Auth
ΠΜΣ Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών
MBA Food and Agribusiness
AUTH - Department of Journalism
ELGS Postrgraduate Programmes
koutsodontis

Ίδρυμα Ευγενίδου: Προκήρυξη Υποτροφιών σε πτυχιούχους της ΑΣΠΑΙΤΕ

Προκήρυξη:

Το Ίδρυμα Ευγενίδου (www.eef.edu.gr) προκηρύσσει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021- 2022 τέσσερις (4) υποτροφίες ετήσιας διάρκειας, σε πτυχιούχους της ΑΣΠΑΙΤΕ, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, πλήρους φοίτησης (full-time) & παρακολούθησης με φυσική παρουσία, και ειδικότερα:

 • 1 υποτροφία σε πτυχιούχο της ΑΣΠΑΙΤΕ του τμήματος Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών κατεύθυνσης Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στο αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού,
 • 1 υποτροφία σε πτυχιούχο της ΑΣΠΑΙΤΕ του τμήματος Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών κατεύθυνσης Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στο αντικείμενο του Ηλεκτρονικού Μηχανικού,
 • 1 υποτροφία σε πτυχιούχο της ΑΣΠΑΙΤΕ του τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στο αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού,
 • 1 υποτροφία σε πτυχιούχο της ΑΣΠΑΙΤΕ του τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στο αντικείμενο του Πολιτικού Μηχανικού.

Το συνολικό ποσό της κάθε υποτροφίας ορίζεται στις οχτώ χιλιάδες ευρώ (8.000,00€).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 1. Να είναι πτυχιούχοι της ΑΣΠΑΙΤΕ και να έχουν λάβει το πτυχίο τους από 1.1.2020 έως 30.06.2021.
 2. Να έχουν γεννηθεί μετά τις 31.12.1991.
 3. Να έχουν γίνει δεκτοί για παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών σε Πανεπιστήμιο εξωτερικού, στα γνωστικά αντικείμενα του μηχανικού όπως προσδιορίζονται ανωτέρω, πλήρους φοίτησης (full-time) & παρακολούθησης με φυσική παρουσία, το οποίο θα διεξαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
 4. Τα εισοδήματα (ατομικά και οικογενειακά) και εν γένει η περιουσιακή κατάσταση του υποψηφίου να μην επιτρέπει την, με ίδια μέσα, οικονομική κάλυψη των σπουδών στο αντικείμενο της υποτροφίας.
 5. Να μην λαμβάνουν ή λάβουν στο μέλλον, για τις ίδιες σπουδές, άλλη υποτροφία ή δωρεά ή βοήθημα ή οιασδήποτε μορφής άλλη οικονομική ενίσχυση από το Ίδρυμα Ευγενίδου ή άλλη κοινωφελή περιουσία, κληρονομιά, κληροδοσία και εν γένει από άλλο φορέα.
 6. Να έχουν ελληνική υπηκοότητα.
 7. Να γνωρίζουν άριστα τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.

Σημείωση: Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνον για μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους φοίτησης και παρακολούθησης με φυσική παρουσία και για τα αντικείμενα που περιγράφονται στην αρχή της προκήρυξης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως, δεν γίνονται δεκτές.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1) Αίτηση
2) Υπεύθυνη δήλωση
3) Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
4) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
5) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικού αποφοίτησης της ΑΣΠΑΙΤΕ.
6) Αναλυτική βαθμολογία όλων των εξαμήνων φοίτησης στη Σχολή.
7) Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης από Πανεπιστήμιο ότι ο/η υποψήφιος/α έχει γίνει δεκτός/ή για μεταπτυχιακές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, πλήρους φοίτησης και παρακολούθησης με φυσική παρουσία.
8) Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε-1) συνοδευόμενη από το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα (πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου), του τελευταίου φορολογικού έτους του υποψηφίου ή εάν δεν υποβάλλει, των γονέων/κηδεμόνων του. Σε περίπτωση που ούτε ο υποψήφιος ούτε οι γονείς/κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.
9) Αντίγραφο/α πτυχίου/ων ξένης/ων γλώσσας/ών, το οποίο θα αποδεικνύει την άριστη γνώση της γλώσσας, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι το/τα πτυχίο/α είναι πιστό/ά αντίγραφο/α του/των πρωτοτύπου/ων.

* Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα εκτός των πτυχίων ξένης γλώσσας. Δεν είναι απαραίτητο το γνήσιο της υπογραφής για καμία υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.
* Η βεβαίωση αποδοχής από το Πανεπιστήμιο των μεταπτυχιακών σπουδών θα πρέπει να είναι είτε στην αγγλική είτε επισήμως μεταφρασμένη στην Ελληνική γλώσσα.

Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν στο Ίδρυμα Ευγενίδου, Λεωφ. Συγγρού 387, Παλαιό Φάληρο 175 64, τηλ.: 210-9469600, απαραιτήτως μέχρι 30 Ιουνίου 2021.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν ατομικά σε κάθε επιτυχόντα και κάθε επιλαχόντα υποψήφιο με e-mail ή/και τηλεφωνικά, θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Ιδρύματος Ευγενίδου (www.eef.edu.gr) με τον αριθμό κατάθεσης της αίτησης και χωρίς προσωπικά στοιχεία, το αργότερο έως την 15η Ιουλίου 2021 και ότι για την λήψη της υποτροφίας οι επιτυχόντες θα υπογράψουν σύμβαση.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

 

 


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο