Economic Strategy
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ίδρυμα Βασιλικής και Όλγας Σταυροπούλου: Τέσσερα (4) χρηματικά βραβεία σε αναφερόμενα πρώτιστα στην Εθνική Αντίσταση 1941-1944 και δευτερευόντως στην περίοδο 1945-1949 έργα

Προκήρυξη:

1. Το Δ.Σ του κοινωφελούς Ιδρύματος Βασιλικής και Όλγας Σταυροπούλου, ιδρυτής του οποίου είναι ο αείμνηστος Δημήτριος Ν. Σταυρόπουλος, αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης και συγγραφέας, προκηρύσσει τον 6ο Διαγωνισμό χορήγησης τεσσάρων χρηματικών βραβείων σε αναφερόμενα πρώτιστα στην Εθνική Αντίσταση 1941-1944 και δευτερευόντως στην περίοδο 1945-1949 έργα: α) Ιστορίας (για ιστορική μελέτη, ιστορική μονογραφία, ιστορικά δοκίμια, απομνημονεύματα, αυτοβιογραφία, βιογραφίες προσώπων που έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση), β) Μυθιστορήματος, γ) Ποίησης και δ) Λοιπών Τεχνών (εικαστικές, θέατρο, κινηματογράφος κ.λπ.)

2. Κριτήρια για την βράβευση θα είναι η επιστημονική αρτιότητα ή η καλλιτεχνική ποιότητα του έργου, η ποιότητά του, η αλήθειά του και η συμβολή του στην ανάδειξη των αρετών αλλά και των αδυναμιών του λαού μας, ώστε να προαχθεί η εθνική αυτογνωσία.

3. Η επιλογή και ανακήρυξη των βραβευμένων θα γίνεται από το Δ.Σ. του Ιδρύματος, ύστερα από πρόταση Επιτροπής εξ ειδικών αναγνωρισμένου κύρους και θα συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο δύο χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (2.900,00) ανά βραβείο. Η Επιτροπή συντάσσει την πρότασή της εντός τριών μηνών από την παραλαβή των προς βράβευση έργων, ήτοι την 30ή Ιουνίου 2019.

4. Τα προς βράβευση έργα δεν πρέπει να έχουν εκδοθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο να έχει δημοσιοποιηθεί το περιεχόμενο τους σε κανέναν και πουθενά (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: στο Διαδίκτυο, τηλεόραση, ραδιόφωνο, θέατρο κ.ο.κ. ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο). Η παραβίαση των όρων αυτών συνιστά αιτία αποκλεισμού από τον διαγωνισμό, ο οποίος (αποκλεισμός) επέρχεται αυτοδίκαια με την ταυτόχρονη διαπίστωση της παράβασης και ανατρέχει αναδρομικά στον χρόνο υποβολής της συμμετοχής, ισοδυναμούσας της τελευταίας (συμμετοχής) ως μηδέποτε υποβληθείσας, του Ιδρύματος επιφυλασσομένου εκ του λόγου τούτου παντός νομίμου δικαιώματός του.

5. Οι βραβευμένοι υποχρεούνται να προβούν στην έκδοση των βραβευμένων έργων τους, στα οποία υποχρεωτικά θα υπάρχει ειδική μνεία ότι η τελευταία (έκδοση) πραγματοποιήθηκε με το εγχρήματο βραβείο του Ιδρύματος, εντός δύο ετών από την ημερομηνία παραλαβής του εγχρήματου βραβείου τους, καθώς επίσης να παραδώσουν το εκδοθέν έργο τους σε τρία (3) αντίτυπα στο Ίδρυμα. Σε αντίθετη περίπτωση, υποχρεούνται να επιστρέψουν το εγχρήματο Βραβείο στο Ίδρυμα, νομιμοτόκως από την επομένη της παραλαβής αυτού, του Ιδρύματος επιφυλασσομένου συνάμα παντός ετέρου νομίμου δικαιώματός του.

6. Τα έργα υποβάλλονται με ψευδώνυμο, σε τέσσερα δακτυλογραφημένα αντίτυπα στη διεύθυνση: Αϊδινίου 52, 171 22, Νέα Σμύρνη, κ. Μαρία Καββαδία-Βοϊκλή, τηλ.: 210-93.14.077, και δεν επιστρέφονται.

7. Το πραγματικό ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και ο αριθμός τηλεφώνου του δημιουργού, καθώς και ο τίτλος του έργου, θα περιέχονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που θα συνοδεύει την αίτηση. Η τυχόν αναγραφή στην αίτηση ή στα αντίτυπα του έργου τού πραγματικού ονόματος και όχι του ψευδωνύμου, καθώς και η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραβίαση της ανωνυμίας του διαγωνιζομένου, συνιστά λόγο ακυρότητας της συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία επέρχεται αυτοδίκαια με την ταυτόχρονη διαπίστωσή της και ανατρέχει αναδρομικά στον χρόνο υποβολής της συμμετοχής, ισοδυναμούσας της τελευταίας (συμμετοχής) ως μηδέποτε υποβληθείσας, του Ιδρύματος επιφυλασσομένου και εκ του λόγου τούτου παντός νομίμου δικαιώματός του. Οι σφραγισμένοι φάκελοι θα παραδοθούν, με ευθύνη του Δ.Σ. του Ιδρύματος, στην δικηγόρο κ. Ελένη Χ. Πασπαλιάρη (Ιπποκράτους 10-12, Αθήνα), η δε αποσφράγισή τους θα γίνει από αυτήν από κοινού με το Δ.Σ., αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 3 της παρούσης.

8. Δικαίωμα συμμετοχής δεν έχουν στον διαγωνισμό οι σύζυγοι, οι συμβίες και συμβίοι, όλοι οι συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας μέχρι και τον τέταρτο βαθμό καθώς, τέλος, και κάθε πρόσωπο που συνδέεται με οποιουδήποτε είδους σχέση εργασίας ή εν γένει οικονομικής εξάρτησης με το σύνολο των μελών του Δ.Σ. του Ιδρύματος, της Κριτικής Επιτροπής, καθώς και της προαναφερόμενης δικηγόρου.

9. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019, ταχυδρομικά.

10. Μόνη η συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου στον παρόντα διαγωνισμό ισοδυναμεί, αφενός, με ανεπιφύλακτη δήλωση εκάστου εξ αυτών ότι το υποβαλλόμενο εκ μέρους του έργο πληροί άπασες τις προϋποθέσεις και όρους του παρόντος διαγωνισμού, αφετέρου, με πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή απάντων των όρων αυτού.

11. Πληροφορίες και διευκρινίσεις δίνονται στο τηλέφωνο 210-93.14.077.


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα