ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
koutsodontis

Επτά (7) Προπτυχιακές Υποτροφίες από το Perrotis College και το Ίδρυμα Σαμούρκα

Προκήρυξη:

To Perrotis College στο πλαίσιο του μακρόχρονου προγράμματος υποτροφιών του και μέσω της χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης από τo Ίδρυμα Σαμούρκα, προκηρύσσει (7) εφτά πλήρεις υποτροφίες τριετούς φοίτησης, με έναρξη την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020 για ενδιαφερόμενους Έλληνες σπουδαστές. Οι υποτροφίες καλύπτουν το 100% του συνολικού κόστους των διδάκτρων ετησίως.

 

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση και να αξιολογηθούν για τις προσφερόμενες υποτροφίες θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να είναι απόφοιτοι Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου με βαθμολογία από 14 και πάνω στο Απολυτήριο Λυκείου

2. Να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου C1). Για λεπτομέρειες σχετικά με τα αποδεκτά πιστοποιητικά μπορείτε να καλείτε το Τμήμα Εγγραφών του Perrotis College στα τηλ. 2310492854 και 2310492810

3. Να υπάρξει προσωπική ή τηλεφωνική γνωριμία-συνέντευξη με τον ενδιαφερόμενο με μέλος της αρμόδιας επιτροπής του Perrotis College.

4. Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες υπήκοοι και κάτοικοι Ελληνικής επικράτειας.

5. Να έχουν οι ίδιοι και οι οικογένειες τους οικονομική δυσχέρεια για την αντιμετώπιση των σπουδών και σε κάθε περίπτωση το συνολικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα τους να μην υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ €25.000 κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

 

Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Οι υποτροφίες θα έχουν την ανωτέρω διάρκεια και ισχύ, αρκεί οι σπουδαστές να ολοκληρώνουν επιτυχώς και εντός του προβλεπόμενου χρόνου το κάθε έτος σπουδών, αλλά και να επιδεικνύουν ευρύτερη διαγωγή και ακαδημαϊκές επιδόσεις που να δικαιολογούν τη διατήρηση της υποτροφίας. Οι υποτροφίες δεν μεταφέρονται σε άλλη σχολική χρονιά ούτε μεταβιβάζονται σε άλλο πρόσωπο

 

Γ. ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Απολυτήριο Γενικού/Επαγγελματικού Λυκείου και αναλυτική βαθμολογία
  • Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας
  • Συνοδευτική επιστολή
  • Συστατικές επιστολές (2)
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • 4 φωτογραφίες διαβατηρίου
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ)
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος προηγούμενου έτους των γονέων του υποψηφίου

 

Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή Υποτροφιών μετά το πέρας και των συνεντεύξεων αξιολογεί τις αιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια, και ανακοινώνει τις αποφάσεις της στους υποψηφίους εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

 

Ε. ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τo Perrotis College μπορεί να διακόψει την υποτροφία:

1. Σε περίπτωση που τα στοιχεία που προσκόμισε ή δήλωσε ο ωφελούμενος είναι ψευδή

2. Σε περίπτωση που η πρόοδος του ωφελουμένου δεν είναι ικανοποιητική σύμφωνα με τα κριτήρια.

3. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεών του.

4. Σε περίπτωση διακοπής της οικονομικής ενίσχυσης από το Ίδρυμα Σαμούρκα λόγω σοβαρής επιδείνωσης των οικονομικών δυνατοτήτων του Ιδρύματος, ιδίως λόγω οικονομικών συνθηκών ή απρόβλεπτων επιβαρύνσεων. Στην περίπτωση αυτή θα έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση του ωφελούμενου έξι (6) μήνες πριν την διακοπή.

 

Προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών Παρασκευή 13/9/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τις προσφερόμενες υποτροφίες μπορείτε να καλείτε στα τηλ. 2310492854 και 2310492810.

Αίτηση Χορήγησης Υποτροφιών από το Perrotis College και το Ίδρυμα Σαμούρκα

 

Λίγα λόγια για το Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

Ιδρύθηκε το 1996 και αποτελεί τμήμα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Προσφέρει προπτυχιακά (BSc) και μεταπτυχιακά (MSc) προγράμματα σπουδών πιστοποιημένα από το Cardiff Metropolitan University της Ουαλίας.

Τα τριετή αγγλόφωνα προπτυχιακά προγράμματα προσφέρονται στις ακόλουθες κατευθύνσεις και περιλαμβάνουν αντίστοιχες ειδικότητες:

1) Διεθνή Επιχειρηματικότητα

2) Διαχείριση Περιβαλλοντικών Συστημάτων Παραγωγής

3) Τεχνολογία και Επιστήμη Τροφίμων

Τον Σεπτέμβριο του 2017 ξεκίνησε την λειτουργία της η Μεταπτυχιακή Σχολή του Perrotis College, προσφέροντας –αρχικά- δύο προγράμματα:

• MSc in New Food Product & Business Development.

• MSc in Marketing for the Agro‐Food Sector.


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο