Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Έξι (6) υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα από το Ίδρυμα Ελισάβετ Σιαφλά Μπαλόγλου

Προκήρυξη:

Το ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΙΑΦΛΑ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ προκηρύσσει, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Οργανισμού του, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 3062 / 23-07-2020), τη χορήγηση εφάπαξ χρηματικών βραβείων σε αριστεύσαντες μαθητές Δημοσίων Γενικών Λυκείων των Δήμων Πειραιά και Αιγιαλείας (Δη­μοτικές ενότητες Ακράτας, Αιγείρας και Διακοπτού). Απαραίτητη προϋπόθεση να είναι δημότες των εν λόγω Δήμων. Ειδικότερα, με βάση το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, θα χορηγηθούν:

Τρία βραβεία για όσους αποφοίτησαν από την τρίτη λυκείου τον Ιούνιο του 2023 από τον Δήμο Πειραιά και από ένα βραβείο για όσους αποφοίτησαν από τα λύκεια του Δήμου Αιγιαλείας (Δημοτικές ενότητες Ακράτας, Αιγείρας και Διακοπτού) ήτοι: συνολικά έξι βραβεία ύψους χιλίων € (1.000) έκαστο.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  • Η χορήγηση των βραβείων θα γίνει σε αυτούς που έχουν τον καλύτερο βαθ­μό αποφοίτησης.
  • Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προτιμηθεί ο έχων το μικρότερο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι 30-11-2023, ταχυδρομικά (με απλό ταχυδρομείο) στα γραφεία του Ιδρύματος επί της οδού Πύλης αριθμ. 7, τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου στα γραφεία του Ιδρύματος (Πύλης 7 ΤΚ 18531 Πειραιάς, τηλ. 215 5356414, email: idrimaelisavetsiaflampaloglou@yahoo.gr)
  2. Τίτλος σπουδών, απολυτήριο λυκείου σε πρωτότυπη μορφή (επικυρωμένο μόνο από το Λύκειο).
  3. Δήλωση και εκκαθαριστικό σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος φορολο­γικού έτους 2022 του υποψηφίου και των γονέων του. (Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων για τη βράβευση ότι, μόνο το Ε1 ή μό­νο το Εκκαθαριστικό δεν είναι αρκετό και η αίτηση θα απορρίπτεται. Πρέπει να σταλούν αντίγραφα και των δύο.)
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΡΗΞΗ ΤΩΝ ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

  1. Πιστοποιητικό οριστικής εγγραφής στο Πανεπιστήμιο ή στην Σχολή
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο υπότροφος δεν έλαβε και δεν θα λάβει υποτροφία ή οποιοδήποτε είδος οικονομικής ενίσχυσης από άλλο Ίδρυμα, Οργανισμό ή Κληροδότημα.
  3. Το ίδρυμα επιφυλάσσεται να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία από τους ενδιαφερομένους, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

Ο κατάλογος των επιτυχόντων θα ανακοινωθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος.

Προκήρυξη


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο