Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Έξι (6) υποτροφίες για διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα & το εξωτερικό από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργη»

Προκήρυξη:

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει έξι (6) υποτροφίες, με επιλογή, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, οι οποίες κατανέμονται ως εξής και έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη διάρκεια:

Διδακτορική Διατριβή στα παρακάτω πεδία:

 • Φυσική: 2 θέσεις - Έναρξη υποτροφίας: 01.09.2024 (Διάρκεια υποτροφίας: 36 διαδοχικοί μήνες)
 • Τεχνητή Νοημοσύνη: 2 θέσεις - Έναρξη υποτροφίας: 01.09.2024 (Διάρκεια υποτροφίας: 36 διαδοχικοί μήνες)
 • Φυσιολογία: 2 θέσεις - Έναρξη υποτροφίας: 01.09.2024 (Διάρκεια υποτροφίας: 36 διαδοχικοί μήνες)

Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνον για φυσική συμμετοχή. Αιτήσεις για σπουδές διδακτορικής έρευνας εξ αποστάσεως ή μερικής παρακολούθησης, δεν γίνονται δεκτές.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται κατ΄ανώτατο όριο σε τριάντα έξι (36) διαδοχικούς μήνες.

 • Για τους υποτρόφους εξωτερικού, η υποτροφία ανέρχεται σε ακαθάριστο ποσό δυο χιλιάδες ευρώ (2.000,00€) μηνιαία.  Επίσης, στον υπότροφο θα καταβληθεί κατ΄ αποκοπή ακαθάριστο ποσό για έξοδα πρώτης εγκατάστασης στο εξωτερικό, ύψους 1.000,00€.
 • Για τους υποτρόφους στην Ελλάδα, η υποτροφία ανέρχεται σε ακαθάριστο ποσό χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) μηνιαία

Η υποτροφία δεν καλύπτει τυχόν δίδακτρα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Οι υποψήφιοι/ες:

 • Διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ.
 • Δεν έχουν συμπληρώσει το 36ο έτος ηλικίας (έτος γέννησης 1988 και μετά).
 • Κατέχουν βασικό πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (6,50 και άνω) με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.
 • Κατά το φορολογικό έτος 2022, οι υποψήφιοι/ες είχαν κατά κεφαλήν εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000 €) εφόσον οι υποψήφιοι/ες είναι άγαμοι/ες. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες είναι έγγαμοι/ες το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000€) για κάθε μέλος της οικογένειας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο ΙΚΥ ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr το αργότερο έως και 22-05-2024, συνοδευόμενες από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε μορφή pdf: 

 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας δύο όψεων ή διαβατήριο ή άδεια διαμονής σε ισχύ.
 • Βασικό Πτυχίο ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (6,50 και άνω) με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΑΕΙ της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο βαθμός πτυχίου δεν εκφράζεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων θα πρέπει το πτυχίο να συνοδεύεται από πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών με βαθμό πτυχίου ή βεβαίωση της Γραμματείας του ΑΕΙ στην οποία θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου.
 • Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου έτους 2022 (Εκκαθαριστικό) του/της υποψήφιου/ας (εφόσον δεν είναι έγγαμος/η). Εφόσον ο/η υποψήφιος/α είναι έγγαμος/η απαιτείται η προσκόμιση Εκκαθαριστικού του/της ιδίου/ας και του/της συζύγου έτους 2022.
 • Το ΙΚΥ δύναται κατά την κρίση του να ζητήσει από τους υποψήφιους οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό ή υπεύθυνη δήλωση.
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, όταν απαιτείται. Σε περίπτωση που η αναφερόμενη διάρκεια της αναβολής είναι μικρότερη της υποτροφίας, ο υποψήφιος υποβάλει και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/1986 ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις αναβολής για τη συνολική διάρκεια της υποτροφίας. Οι στρατευμένοι μπορούν να υποβάλουν το πιστοποιητικό μέχρι την έναρξη της υποτροφίας.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 ότι ο/η υποψήφιος/α: (α) έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης, (β) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Κεφαλαίου Β' της παρούσας προκήρυξης, (γ) έχει υποβάλει μόνο μία αίτηση υποτροφίας, (δ) δεν υφίστανται/εκκρεμούν συμβατικές υποχρεώσεις του/της στο πλαίσιο άλλης υποτροφίας που έχει οποτεδήποτε λάβει από το ΙΚΥ, (ε) δεν έλαβε, δεν λαμβάνει και δεν θα λάβει για το χρονικό διάστημα της αιτούμενης υποτροφίας οποιαδήποτε άλλη υποτροφία από δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή ή διεθνή πηγή συμπεριλαμβανομένων των κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται το ΙΚΥ ή τρίτοι και (στ) δεν κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών ή δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλο διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών για την ίδια χρονική περίοδο.
 • Βιογραφικό σημείωμα βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου “Europass.
 • Αιτιολογημένη Δήλωση Ενδιαφέροντος έως 2.000 λέξεις με την εξής δομή: (α) Περίληψη, (β) Εισαγωγή, (γ) Θεωρητικό πλαίσιο, (δ) Ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις εργασίας, (ε) Μεθοδολογία, (στ) Χρονοδιάγραμμα και (ζ) Ενδεικτική βιβλιογραφία της διδακτορικής διατριβής.
 • Βεβαίωση εγγραφής ή επιστολή αποδοχής (με ή χωρίς όρους αποδοχής) από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από 1/9/2024, στην οποία θα αναγράφεται το θέμα, ο επιβλέπων, η διάρκεια της έρευνας, η ημερομηνία εγγραφής, η γλώσσα εργασίας, καθώς και ότι το θέμα της έρευνας εμπίπτει στο αντικείμενο της προκήρυξης. ή
 • Βεβαίωση Γραμματείας από ΑΕΙ της Ελλάδας, στην οποία θα αναγράφεται το θέμα, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή και η ημερομηνία ορισμού της, η διάρκεια της έρευνας, η γλώσσα εργασίας καθώς και ότι το θέμα της έρευνας εμπίπτει στο αντικείμενο της προκήρυξης.
 • Το ΙΚΥ αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως «Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης».

Έγγραφα της αλλοδαπής υποβάλλονται επικυρωμένα μαζί με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, το ΙΚΥ θα αναρτήσει στον διαδικτυακό τόπο του (www.iky.gr) Πίνακες Επιλέξιμων Αιτήσεων ανά ειδίκευση, με τα στοιχεία όσων πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης και Πίνακες Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων ανά ειδίκευση, με τα στοιχεία όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά των Πινάκων Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης των πινάκων και υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: diagwnismoi@iky.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση diagwnismoi@iky.gr

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Ανακοίνωση

Αίτηση


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο