Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δύο (2) υποτροφίες στη Μουσική Εκτέλεση Εγχόρδων ή Πνευστών Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό

Προκήρυξη:

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 15 Ιουλίου 2024

Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στη Μουσική Εκτέλεση Εγχόρδων Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας (Βιολί, Βιόλα, Βιολοντσέλο, Κοντραμπάσο και Άρπα) και μίας (1) υποτροφίας στη Μουσική Εκτέλεση Πνευστών Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας (ξύλινα πνευστά: Φλάουτο, Όμποε, Κλαρινέτο και Φαγκότο, χάλκινα πνευστά: Κόρνο, Τρομπέτα, Τρομπόνι και Τούμπα) με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master) στο εξωτερικό, από τα έσοδα της Δωρεάς Δημητρίου Τσάμη.

Οι όροι παροχής της υποτροφίας είναι οι εξής:

Η υποτροφία δίδεται για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, εκτός εάν, από σχετικό έγγραφο του Πανεπιστημίου, βεβαιώνεται ότι η ελάχιστη διάρκεια για τις συγκεκριμένες σπουδές, είναι μεγαλύτερη, οπότε η υποτροφία μπορεί να είναι μέχρι δύο (2) έτη, Εάν ο υπότροφος έχει αρχίσει τις σπουδές για το δίπλωμα Μάστερ, η υποτροφία καλύπτει το διάστημα έως τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας σπουδών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές σε αναγνωρισμένο Ίδρυμα του εξωτερικού, στάθμης αναλόγου με τον σκοπό της υποτροφίας. Το Ίδρυμα, στο οποίο θα μετεκπαιδευθούν οι υπότροφοι, καθώς και το πρόγραμμα σπουδών τους τελούν υπό την έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών. Η υποτροφία χορηγείται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.

Το ποσόν της υποτροφίας ανέρχεται σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) το μήνα. Επίσης στους υποτρόφους θα καταβληθούν, τα έξοδα μετάβασής τους στο εξωτερικό και, μετά τη λήξη των σπουδών τους, τα έξοδα επιστροφής τους, καθοριζόμενα με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών.

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων κρατών ελληνικής καταγωγής κάτοχοι διπλώματος αναγνωρισμένου Ωδείου ή πτυχιούχοι Τμημάτων Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν για τη διαπίστωση των απαραιτήτων προσόντων τους στο ακόλουθο ρεπερτόριο: (Η εκτέλεση των έργων θα γίνει από μνήμης και όπου απαιτείται συνοδεία πιάνου, οι υποψήφιοι θα συνοδεύονται από πιανίστα της επιλογής τους).

Η ακρόαση των υποψηφίων θα διεξαχθεί στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (Πανεπιστημίου 28), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Οι υποψήφιοι κατά την ημέρα των ακροάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

Ημέρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2024. Η ακριβής ημέρα και ώρα των ακροάσεων θα ανακοινωθεί εγκαίρως.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώσουν βαθμό τουλάχιστον δεκατέσσερα (14), σε κλίμακα με άριστα το βαθμό είκοσι (20). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, τη σειρά επιτυχίας καθορίζει κλήρωση που θα διενεργηθεί από την Εξεταστική Επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση, η διεξαγωγή της οποίας θα γνωστοποιηθεί στους ισοβαθμήσαντες με σχετική ανακοίνωση της Ακαδημίας Αθηνών. Αιτήσεις για αναβαθμολόγηση δε γίνονται δεκτές, γιατί δεν προβλέπεται από το Νόμο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη μετά του υποτρόφου στην Αθήνα του οικείου συμφωνητικού υποτροφίας. Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου, στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία (2024-2025), εφόσον η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου έπεται της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, διαφορετικά από την ημέρα άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου Έλληνα Πρόξενου. Δεν γίνεται δεκτή η για οποιαδήποτε λόγο αναστολή έναρξης ή ενδιάμεση αναστολή της υποτροφίας.

Η υποτροφία θα διακόπτεται με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών: α) Στις περιπτώσεις που η επίδοση των σπουδών του υποτρόφου δεν είναι ικανοποιητική, ο υπότροφος δεν προσκομίζει τις εκθέσεις προόδου και τις βεβαιώσεις ως προς την πορεία των σπουδών, τις οποίες ορίζει η σύμβαση υποτροφίας, δεν επιτύχει σε εξετάσεις στο τέλος εκάστου έτους των σπουδών του, επιδεικνύει κακή διαγωγή ή εμποδίζεται στη συνέχιση των σπουδών του από ανίατη ή παρατεταμένη ασθένεια, β) Στην περίπτωση που ο υπότροφος διακόψει τις σπουδές, χωρίς την άδεια της Ακαδημίας Αθηνών, οπότε ο υπότροφος θα υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας που έλαβε, εκτός αν η διακοπή επήλθε από σοβαρούς λόγους υγείας που πρέπει να αποδεικνύονται νομίμως, γ) Στην περίπτωση που επέλθει μείωση των εσόδων του κληροδοτήματος, για οποιονδήποτε λόγο, με συνέπεια να καθίσταται αδύνατη η χορήγηση της υποτροφίας, δ) Στην περίπτωση που ο υπότροφος λάβει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά ή άλλη πηγή, οπότε ο υπότροφος θα υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας που έλαβε για τον χρόνο λήψης συγχρόνως δύο υποτροφιών. Αν όμως ο υπότροφος απέκρυψε τη λήψη της δεύτερης υποτροφίας, θα πρόκειται για παραβίαση των υποχρεώσεών του, οπότε ο υπότροφος θα υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας που έλαβε, ε) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο υπότροφος παραβεί τον Νόμο ή τους όρους της σύμβασης υποτροφίας. Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας, για οποιονδήποτε λόγο, ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου.

Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στον διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλουν στο Πρωτόκολλο της Ακαδημίας Αθηνών (ταχ. δ/νση: Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα) αίτηση, που θα τυπώσουν από την ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών www.academyofathens.gr (Ενότητα: Υποτροφίες).

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών (όρος 4 της παρούσας). Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από Πανεπιστήμιο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ισοτιμίας και βαθμολογικής αντιστοίχισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..
  • Βεβαίωση Πανεπιστημίου ότι ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός (οριστική αποδοχή) για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master στο εξωτερικό, ή βεβαίωση εγγραφής, εάν ήδη φοιτά σε αυτό, στην οποία θα αναφέρεται η έναρξη και η λήξη σπουδών.
  • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε ισχύ) ή πιστοποιητικού ελληνικής καταγωγής και ηλικίας όχι μεγαλύτερης των 36 ετών.
  • Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, την οποία ο υποψήφιος θα τυπώσει από την ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών www.academyofathens.gr (Ενότητα: Υποτροφίες), ότι δεν έλαβε, δεν λαμβάνει και, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί υπότροφος της Ακαδημίας Αθηνών, δεν θα λάβει καμία άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών) από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη προηγουμένως, και ότι συναινεί στη συλλογή, διατήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον όρο 13 της παρούσας.
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
  • Παρτιτούρες των κομματιών που θα εκτελέσει ο υποψήφιος (τρία αντίγραφα για το κάθε κομμάτι).

Τα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές θα πρέπει να είναι επικυρωμένα.

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς «επί συστάσει και αποδείξει» μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, με εξαίρεση μόνο τη βεβαίωση ισοτιμίας και βαθμολογικής αντιστοίχισης από τον Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π., η οποία μπορεί να αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση infoypotrofies@academyofathens.gr έως και 6 Σεπτεμβρίου 2024 με αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων να βεβαιώσουν με το αρμόδιο Τμήμα Υποτροφιών (τηλέφωνα: 210-3664736 και 210-3664781) ότι έχει παραληφθεί εγκαίρως, διαφορετικά οι υποψήφιοι δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στις ακροάσεις και θα αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

Σημ.: H Ακαδημία Αθηνών αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

Πληροφορίες παρέχονται μέσω του infoypotrofies@academyofathens.gr, μέσω της ιστοσελίδας της Ακαδημίας Αθηνών www.academyofathens.gr και στα τηλέφωνα: 210.3664736 & 210.3664781.

Πρόσκληση

Αίτηση


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο