Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δύο (2) υποτροφίες σε πτυχιούχους της Ιατρικής Σχολής αυτού, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό

Προκήρυξη:

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2021-22, δύο (2) υποτροφίες, από τα έσοδα της Δωρεάς Αικατερίνης Χας Χαρ. Μαρούδα εις μνήμη ιατρού Χαριλάου Μαρούδα, σε πτυχιούχους της Ιατρικής Σχολής αυτού, για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό κατά προτίμηση στην καρδιολογία, έχοντες στο πτυχίο βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς οπωσδήποτε προτιμουμένων κατά σειρά των εχόντων μείζονα βαθμολογία.

Στη σειρά επιλογής των υποτρόφων , των εχόντων τις ανωτέρω προϋποθέσεις προηγούνται οπωσδήποτε οι εξ Ιθάκης και μόνο καταγόμενοι, μετέπειτα μη υπαρχόντων Ιθακησίων θα επακολουθούν οι εκ Κεφαλληνίας καταγόμενοι και εν συνέχεια μη υπαρχόντων άλλων υποψηφίων οι καταγόμενοι εκ των υπολοίπων Ιονίων Νήσων με τις ίδιες προϋποθέσεις.

Καταγόμενοι από την Ιθάκη θεωρούνται οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Δημοτολόγιο του Δήμου Ιθάκης ή των Κοινοτήτων της νήσου, εφόσον όμως οι γονείς τους ή ο ένας εξ αυτών έχει γεννηθεί στην εν λόγω νήσο.
Το ίδιο ισχύει και για τους καταγόμενους από τα υπόλοιπα Ιόνια Νησιά.

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε Ευρώ επτακόσια (Ευρώ 700,00€).

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ακόμη ετών. Στον/στην υπότροφο θα καταβληθούν επίσης τα έξοδα μετάβασης στο Εξωτερικό και επιστροφής, εφ’ όσον προσκομίσει τα απαραίτητα παραστατικά (απόκομμα εισιτηρίου, κάρτα επιβίβασης και απόδειξη πώλησης εισιτηρίου).

Το μοναδικό μάθημα στο οποίο θα διαγωνιστούν οι υποψήφιοι προφορικά και γραπτά είναι η ξένη γλώσσα που θα δηλώσουν, δηλ. η γλώσσα στην οποία θα διδαχθούν τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο που θα μετεκπαιδευτούν.

Η εξέταση στην ξένη γλώσσα θεωρείται επιτυχής, όταν οι υποψήφιοι συγκεντρώσουν Μ.Ο. βαθμολογίας (γραπτά-προφορικά) τουλάχιστον δεκατέσσερα (14/20). Αιτήσεις αναβαθμολόγησης δε γίνονται δεκτές, επειδή δεν προβλέπεται από το Νόμο.

Οι εγγεγραμμένοι ήδη σε Πανεπιστήμιο της Αλλοδαπής και κάτοχοι αναλόγου πτυχίου ξένης γλώσσας απαλλάσσονται της παραπάνω εξέτασης.

Για τη συνέχιση της υποτροφίας ο/η υπότροφος υποχρεούται να υποβάλλει κάθε χρόνο πιστοποιητικό εγγραφής στο Πανεπιστήμιο και κάθε εξάμηνο πρωτότυπα πιστοποιητικά προόδου, επικυρωμένα από το Ελληνικό Προξενείο ή την Πρεσβεία, του Προξένου ή του Πρέσβεως ή επικυρωμένα σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης βεβαιούντος την τακτική και ευδόκιμο φοίτηση.

Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά του/της, ο/η υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά της υποτροφίας που έχει λάβει μέχρι τότε.

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των ετησίων εσόδων της Κληρονομίας. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του/της υποτρόφου του/της οποίου/ας διακόπηκε η υποτροφία.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν μέχρι 28 - 4 - 2023 αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά:

 1. ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, προκειμένου να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30, TK 106 79). (η αίτηση, ανακτάται από την Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.uoa.gr, στο σύνδεσμο Υποτροφίες και Βραβεία (Αίτηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές με επιλογή)
  ή
 2. μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprotocol.uoa.gr. (Η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXIS του υποψηφίου και στη συνέχεια τη διαδρομή Νέα αίτηση- Λοιπές Αιτήσεις – Αίτηση Υποτροφίας Μεταπτυχιακού Φοιτητή)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Πιστοποιητικό γέννησης από το οποίο να προκύπτει η Ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία τους, όχι μεγαλύτερη των 36 ετών. Οι έχοντες καταγωγή από την Ιθάκη ή των Κοινοτήτων της νήσου, την Κεφαλληνία και τέλος από τα Ιόνια Νησιά θα υποβάλουν και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η καταγωγή αυτή, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα.
 2. Αντίγραφο του πτυχίου τους με βαθμό τουλάχιστον ‘’Λίαν Καλώς’’, καθώς και πιστοποιητικό με ακριβή βαθμολογία πτυχίου.
 3. Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά ( δηλ. και για τις παρούσες σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών δηλ. προηγούμενες αντίστοιχα μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές ή ευρύτερες σπουδές ) και ότι δεν έχουν χάσει από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία. Επίσης, ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
 4. Πιστοποιητικό στο οποίο να φαίνεται ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή απαλλάχθηκαν νόμιμα από αυτές ή έχουν τύχει αναβολής που να καλύπτει όλο το χρόνο παραμονής τους στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές. Οι στρατευμένοι μπορούν να υποβάλουν το απολυτήριο στρατού το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης υποτροφίας τους, διαφορετικά θα χάνουν την υποτροφία.
 5. Πτυχίο ξένης γλώσσας
 6. Βεβαίωση εγγραφής σε μεταπτυχιακό/διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών ή σε ευρύτερες σπουδές σε αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού το πανεπιστημιακό έτος 2021-22.

Το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά της απόφασης χορήγησης υποτροφιών εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ανάρτησή της. Η ένσταση υποβάλλεται:

 • διοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, προκειμένου να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30, TK 106 79).
  ή
 • μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprotocol.uoa.gr. (Η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXIS του υποψηφίου και στη συνέχεια τη διαδρομή Νέα αίτηση- Λοιπές Αιτήσεις – Αίτηση Υποτροφίας Μεταπτυχιακού Φοιτητή).

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Δ/νση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών - Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ. Λαδά 6, τηλ. 210.368.9132-4).

Προκήρυξη
Έντυπο αίτησης για μεταπτυχιακές υποτροφίες


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο