Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δύο (2) υποτροφίες σε πρωτοετείς φοιτητές Α.Ε.Ι. με καταγωγή από τα Λουτρά του Δήμου Μυτιλήνης

Προκήρυξη:

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Πέτρου Μάν­δρα, με το υπ’αριθμ. 5/2023 πρακτι­κό, αποφάσισε την χορήγηση δύο υποτροφιών σε πρωτοετείς φοιτη­τές Α.Ε.Ι. καταγόμενους από το δη­μοτικό διαμέρισμα Λουτρών Δήμου Μυτιλήνης, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Οι όροι της χορηγήσεως της υπο­τροφίας είναι οι εξής:
1) Αίτηση ενδιαφερομένου, 2) βεβαί­ωση Λυκείου για τον βαθμό πρόσβα­σης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 3) βεβαίωση εγγραφής σε Α.Ε.Ι. , 4) πιστοποιητικό ποινικού Μητρώου και Εισαγγελίας ότι δεν διώκεται, 5) πι­στοποιητικό οικογενειακής κατάστα­σης, από το οποίο να φαίνεται η κα­ταγωγή του υποψηφίου από το δημο­τικό διαμέρισμα Λουτρών Δήμου Μυ­τιλήνης, 6) υπεύθυνη Δήλωση ενδια­φερομένου ότι δεν παίρνει άλλη υπο­τροφία, 7) βεβαίωση Δήμου Μυτιλή­νης μόνιμης κατοικίας και 8) εκκαθα­ριστικό σημείωμα Δ.Ο.Υ. φόρου ει­σοδήματος γονέων, τελευταίου οί­κον. Έτους.

Η υποτροφία χορηγείται επί 9 μήνες για κάθε έτους σπουδών (1/10-30/6) είναι 135 ευρώ μηνιαίως και λήγει με το τέλος των κανονικών σπουδών της σχολής που φοιτά ο υπότροφος. Οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να υπο­βληθούν το αργότερο μέχρι 1 Ιουλί­ου 2024, στα γραφεία του Ιδρύμα­τος, οδός Αλκαίου 1, τηλ. 2251029954.

Η επιλογή των υποτρόφων από το Δ.Σ του Ιδρύματος θα γίνει κατά την κρίση των μελών του και με πρώτο κριτήριο, τον βαθμό πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε πε­ρίπτωση δε ισοβαθμίας, το οικογε­νειακό εισόδημα. Το οικογενειακό ει­σόδημα υπολογίζεται ως εξής: Συνο­λικό δηλωθέν εισόδημα, πλέον προ­στιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών, πλέον αυτοτελή φορολο­γούμενα, πλέον επίδομα ανεργίας, μείον φόρο που παρακρατήθηκε, μείον ποσό πληρωμής ή επιστροφής.

Προκήρυξη


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο