Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό από το κληροδότημα Μαρίας Κασιμάτη

Προκήρυξη:

Η Διοικητική Επιτροπή Υποτροφιών του Κληροδοτήματος Μαρίας Κασιμάτη αποφάσισε να χορηγήσει δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τους όρους της διαθήκης της Μαρίας Κασιμάτη. Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι καταγόμενοι ή γεννηθέντες στην Άμφισσα ή στην Αθήνα και ιδιαιτέρως συγγενείς του Δήμου Γεωργούλα, συζύγου της Μαρίας Κασιμάτη, καθώς και οι επιθυμούντες μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία.

Οι Υποτροφίες θα δοθούν για μεταπτυχιακές σπουδές:

 • στην ΓΕΩΡΓΙΑ ή τους ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ αυτής και
 • στις ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ δηλ. αποκλειστικά στην (Ζωγραφική, γλυπτική και μου­σική)

Η Διοικητική Επιτροπή καλεί όσους επιθυμούν να λάβουν υποτροφία να υποβάλουν εντός 45 ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδες των Αθηνών και της Άμφισσας, στο Γραφείο του Κληροδοτήματος Λυκούργου 9 Αθήνα, αίτηση συνοδευόμενη από τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

 1. Πτυχίο της Γεωπονικής Σχολής ή Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής Καλών Τε­χνών (Ζωγραφικής Γλυπτικής ή Μουσικής), καθώς και πτυχιούχοι Μουσικών εκπαιδευτηρίων (Ωδείων) ανεγνωρισμένων από το Κράτος με βαθμό τουλά­χιστο «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ».
 2. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων.
 3. Πιστοποιητικό ηλικίας μέχρι και 36 ετών ανεξάρτητα εάν πρόκειται για άνδρες ή γυναίκες ή για Υπαλλήλους του Δημοσίου και των Νομικών Προσώ­πων Δημοσίου Δικαίου.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Φορολογική Δήλωση από την Οικονομική Εφορία για τα εισοδήματα των γονέων του ενδιαφερομένου, καθώς και τα δικά του εισοδήματα με ανώτα­το εισοδηματικό κριτήριο 45.000 ευρώ Εάν δεν υπάρχει ατομικό εισόδημα υπεύθυνη δήλωση από τον υποψήφιο.
 6. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
 7. Βεβαίωση σπουδών από την οποία να φανεί, ότι ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας επίσημα μεταφρασμένα. Η Επιτροπή δικαιούται να ελέγξει τη γλωσσομάθεια.
 8. Πιστοποιητικό υγείας από ιατρό του δημοσίου ή Δημόσιο Νοσοκομείο.
 9. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλ­λαγής.
 10. Υπεύθυνη δήλωση από την οποία να φαίνονται όλες οι σπουδές του ενδι­αφερομένου και η οποιαδήποτε απασχόλησή του.
 11. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία θα αναγράφεται ότι «Δη­λώνω υπεύθυνα ότι δεν έλαβα ή δεν λαμβάνω υποτροφία δια τας αυτάς σπουδάς, είτε εκ της εξ η προεκηρύχθη ο διαγωνισμός, κληρονομιάς, κλη­ροδοσίας η δωρεάς είτε εξ άλλης τοιαύτης και δεν εξέπεσα εξ ιδίας υπαιτι­ότητας προηγουμένως απονεμηθείσης εις εμέ υποτροφίας» Και επίπλέον δίνω τη συγκατάθεση μου για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπι­κού χαρακτήρα, καθώς και την αναζήτηση και χρήση πληροφοριών σχετι­κών με κάθε είδους οικονομική ενίσχυση που λαμβάνω ή θα λάβω κατά την διάρκεια της από το ίδρυμα χορηγηθείσας υποτροφίας και ότι απο­δέχομαι το δικαίωμα της Διοικητικής Επιτροπής Υποτροφιών του κληρο­δοτήματος να προβαίνει για τις ανάγκες της αξιολόγησης σε κάθε νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας καθώς και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων».

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από όσους προκρίνει ως υποτρό­φους, συμπληρωματικά και οποιοδήποτε άλλο σχετικό δικαιολογητικά.

Στους υπότροφους παρέχεται μηνιαίο επίδομα (1.000,00) χιλίων ευρώ, και η διάρκεια της χορηγούμενης υποτροφίας ορίζεται σε δύο έτη. Πάντοτε θα λαμβάνονται υπόψη και τα διαθέσιμα εισοδήματα του Κληροδοτήματος. Πληροφορίες: κ. Κωνσταντίνο Μπαλτά, Γραμματέα Κληροδοτήματος, ώρες 9-12 τηλ. 2103249007

Ανακοίνωση


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο