Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό από το Ίδρυμα υποτροφιών Αν. Τσώρη σε καταγόμενους από τη Ρούμελη

Προκήρυξη:

Tο Δ.Σ. του ιδρύματος υποτροφιών Αναστ. Τσωρη. σύμφωνα με τις διατάξεις της από 4/4/71 διαθήκης του Αναστ. Τσωρη, το άρθρο 56 παρ. 1.εδάφιο α του νόμου 4182/2013. το άρθρο 33 του Κανον. Διατάγματος 18/23-8-1941. κατά το μέρος που δεν αντίκειται στο όρθρο 56 του νόμου 4182/2013 προκηρρύσει την πλήρωση χωρίς διαγωνισμό δύο θέσεων υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 για μεταπτυχιακές σπουδές σε συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής χωρίς περιορισμό κλόδου σπουδών. 
Η εκλογή θα γίνει στην Αθήνα και στην έδρα του ιδρύματος, από το Δ Σ. τούτου, μεταξύ των διακρινομένων περισσότερο από άποψης βαθμολογίας στο πτυχίο τους υποψηφίων υποτρόφων και θα προτιμηθεί εκείνος πού κατάγεται από τη Ρούμελη και ιδιαίτερα από τις πρώην κοινότητες Πενταριών και Κροκυλείου και ήδη τα αντίστοιχα τοπικό διαμερίσματα Πενταγιών και κροκυλείου Φωκίδας, του Δήμου Δωρίδας. 

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι για ένα έτος και το ποσό αυτής ανέρχεται στα 4080 ευρώ (340 Ε Χ 12) το οποίο θα κατα βληθεί εφάπαξ, όπως ορίζουν οι αποφάσεις του Δ Γ του Ιδρύματος, και μετά την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.
Το ποσό της χορηγίας δεν περιλαμβάνονται τα οδοιπορικό έξοδα μετάβασης κοι επιστροφής του υποτρόφου. 
Η χορήγηση της υποτροφίας γίνεται και μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους περαιώσεως της φοίτησης για την οηοία χορηγήθηκε η υποτροφία.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι χωρίς διάκριση φύλλου, μέχρι 45 μέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης, να υποβάλλουν προς το Δ.Σ. του Ιδρύματος και στο ως άνω γραφείο αυτού, όσα δικαιολογητικά δεν έχουν υποβάλλει ακόμη από τα έτη φοιτήσεως τους στο εξωτερικό ως ακολούθως:
1 Αίτηση στην οποία να αναγράφεται η χώρα. ο κλάδος σπουδών και το πανεπιστήμιο στο οποίο επιθυμεί να σπουδάσει η σπούδασε ο ενδιαφερόμενος
2. Πιστοποιητικό Ελληνικής ιθαγένειας η καταγωγής 
3. Πτυχίο αποφοίτησης οπό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ιδρυμα (ΑΕΙ και ΤΕΙ) της χώρος, με βαθμό άριστα η λίαν καλώς. 
4. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν λαμβάνει για τον αυτό κλάδο σπουδών, άλλη υποτροφία από άλλη πηγή η από το Ίδρυμα και ότι δεν έχασε παρόμσια υποτροφία από υπαιτιότητα του. 
5. Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου (όχι πέραν των τριών μηνών). 
6. Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως του υποψηφίου υποτρόφου, των φυσικών γονέων του και των κατ' ευθείαν γραμμή ανιόντων τους. Παρόμοιες πράξεις θα πρέπει να προσκομίσει για τους θετούς γονείς του. εφ' όσον η υιοθεσία έγινε πριν από την υποβολή της αιτήσεως του για λήψη της υποτροφίας 
7. Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τον Ν. 1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενος γνωρίζει με επάρκεια την γλώσσα της χώρας στην οποία επιθυμεί να σπουδάσει, ότι έχει εγγραφεί η έχει εξασφαλισμένη την συναίνεση του Πανεπιστημίου της αλλοδαπής για την εγγραφή του η οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο του Πανεπιστημίου θεωρημένο από τον Έλληνα πρόξενο του τόηου του Πανεπιστημίου ότι εφοίτησε στο Πανεπιστήμιο κατά τα ως άνω ακαδημαϊκό έτη. και ότι υπόσχεται να προσκομίσει στο Ίδρυμα σχετική βεβαίωση του Πανεπιστημίου, σε επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία να περιέχονται και τα έτη σπουδών πού απαιτούνται για τη λήψη διπλώματος. 
8.Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, στο οποίο να αναγράφεται η οικογενειακή και περιουσιακή κατάσταση αυτού και των γονέων του.

 Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στο γραφείο του Ιδρύματος 
Διεύθυνση: Γ. Κοτζιά 37, Μαρούσι, Αθήναι Τ.Κ. 15126 
Τηλ. κ. Στυλιανός Τσιώρης - 6944317320. 
Τηλ. κ. Γραββάνης Ευάγγελος - 6977305956. 


Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/10/2015 

 

 


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο