ΟΠΑ - Management Information Systems
ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοικονομικά
MBA Agribusiness
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Δίκαιο από το κληροδότημα του Α. Γαζή.

Προκήρυξη:

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Α. Γαζή προκηρύσσει, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2014-2015, τη χορήγηση, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Α. Γαζή: 
Δύο (2) ετήσιων υποτροφιών σπουδών στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές σε τουλάχιστον πτυχιούχο Νομικής Σχολής ή Σχολής συναφών σπουδών ελληνικού ή αλλοδαπού ομοταγούς Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. 
Οι μεταπτυχιακές σπουδές θα πρέπει να γίνουν κατά προτεραιότητα με την ακόλουθη σειρά: 
α, για τη σπουδή του ρωμαϊκού δικαίου, 
β. του αρχαίου ελληνικού (και όχι του ελληνιστικού δικαίου), 
γ. του βυζαντινού (και όχι του μεταβυζαντινού δίκαιου). 
Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αναλόγως λατινικά ή αρχαία ελληνικά και τουλάχιστον γερμανικά ή να εξασφαλίσουν την εκμάθηση των γλωσσών αυτών. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστούν ικανοί υποψήφιοι για τη σπουδή της ιστορίας του δικαίου, θα χορηγηθούν υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό για νομικούς αποκλειστικό κλάδους, περιλαμβανομένης και της κοινωνιολογίας του δικαίου. 
Η Επιτροπή αποφάσισε ότι η επιλογή των επικρατέστερων υποψηφίων θα γίνει με κριτήρια την επιστημονική τους επίδοση όπως προκύπτει από τους τίτλους σπουδών, την αναλυτική βαθμολογία και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρήσουν πρόσφορο για τη διαμόρφωση της γνώμης της Επιτροπής. 
Οι υποτροφίες μπορούν να ανανεώνονται κατόπιν αξιολογήσεως της προόδου του υποτρόφου στις σπουδές του, ενόψει και των οικονομικών δυνατοτήτων του κληροδοτήματος. 
Οι υπότροφοι υποχρεούνται να υποβάλουν την εγγραφή τους, έκθεση προόδου εξαμηνιαίως συνοδευόμενη από επιστολή του καθηγητή με τον οποίο συνεργάζονται, και πλήρη απολογισμό της προόδου τους στο τέλος της χρονιάς. 
Η Επιτροπή μπορεί να καλεί προς ενημέρωση της, πριν από τη χορήγηση υποτροφιών, τόσο τους υποψηφίους για τη χορήγηση της υποτροφίας όσο και τους δικαιούχους υποτροφίας προς ενημέρωσή της για την πορεία των σπουδών τους, οποτεδήποτε καθ΄' όλο το διάστημα για το οποίο θα χορηγείται αυτή. 
Επίσης η Επιτροπή μπορεί οποτεδήποτε να διακόπτει τη χορήγηση της υποτροφίας, εάν κατά την κρίση της παύουν να πληρούνται οι όροι υπό τους οποίους αυτή χορηγήθηκε. 


Παροχές Το ετήσιο ποσό κάθε υποτροφίας ανέρχεται σε ευρώ 15.000,00 (μείον τις νόμιμες κρατήσεις}. Κάθε υποτροφία μπορεί να ανανεώνεται, κατά την κρίση της Επιτροπής, για ένα ακόμη έτος μετά από αξιολόγηση του πρώτου έτους σπουδών των δικαιούχων των υποτροφιών. 

Δικαιολογητικά Οι αιτήσεις μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση των υποτροφιών πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014, στο Πρωτόκολλο της Γραμματείας της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα- νεπιστημίου Αθηνών.(Δευτέρα και Τετάρτη και ώρα 11.00-13.00). 

Πληροφορίες Πρωτόκολλο της Γραμματείας της Νομικής Σχολής, οδός Ακαδημίας 45, Αθήνα Τ.Κ. 10672, Ισόγειο Τηλ: 210 368 8646


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα