Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δύο (2) υποτροφίες για καλλιτεχνικές σπουδές σε Πανεπιστήμιο του Παρισιού από το κληροδότημα «Μαρίας Μαλανδρίνου»

Προκήρυξη:

Προκηρύσσεται για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 η χορήγηση χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή δύο (02) υποτροφιών σε ένα (1) αριστούχο απόφοιτο της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου Αθηνών και σε ένα (1) αριστούχο απόφοιτο του Ωδείου Αθηνών από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Μαρίας Μαλανδρίνου» για σπουδές μέχρι τέσσερα (4) έτη σε Πανεπιστήμιο του Παρισιού προς συμπλήρωση και τελειοποίηση των καλλιτεχνικών σπουδών τους στη μουσική και το θέατρο.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ:

 1. Τίτλο σπουδών με βαθμό «Άριστα» από τις παρακάτω σχολές: α) Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου Αθηνών β) Ωδείο Αθηνών
 2. Ηλικία έως 36 ετών.
 3. Ελληνική ιθαγένεια ή ελληνική
 4. Εγγραφή σε Πανεπιστήμιο του Παρισιού.

Κριτήριο για τη χορήγηση της υποτροφίας είναι ο βαθμός του τίτλου σπουδών από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου Αθηνών και το Ωδείο Αθηνών

Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη της φοίτησης εντός του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και διαρκεί μέχρι τέσσερα (4) έτη. Η μηνιαία χορηγία ανέρχεται στα χίλια (1000,00) ευρώ.

Προϋπόθεση για την καταβολή της υποτροφίας είναι η επάρκεια των εσόδων του κληροδοτήματος και η διαπίστωση της επιτυχίας των εξετάσεων κάθε έτους σπουδών.

Ο υπότροφος έχει την υποχρέωση να πάρει δίπλωμα μέσα σε ένα (1) έτος από το τέλος των σπουδών του.

Δεν δύνανται να συμμετέχουν στην ανωτέρω διαδικασία επιλογής όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν λάβει ή λαμβάνουν για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και προηγούμενα υποτροφία για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές για τον ίδιο κύκλο σπουδών, για τον οποίο αιτούνται την χορηγία, από το κληροδότημα ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ή από άλλο κληροδότημα.

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την κοινωφελή περιουσία, από την οποία επιθυμούν να λάβουν υποτροφία, από την Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 έως και την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024 μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.

Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται ως εξής: Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην ψηφιακή υπηρεσία χορήγησης υποτροφιών Άμεσης Διαχ/σης ΥΠ.ΕΘ.Ο.Ο. μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), από τη διαδρομή: «Περιουσία και Φορολογία» → « Δημόσια περιουσία και εθνικά κληροδοτήματα/Κοινωφελείς περιουσίες» → «Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων & εγγράφων για κοινωφελείς περιουσίες». Συμπληρώνουν τον κωδικό χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν για την είσοδό τους στο Taxisnet.

Επιλέγουν τη δημιουργία αίτησης που αφορά χορηγία Άμεσης Διαχείρισης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και στη φόρμα της αίτησης συμπληρώνουν υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία και ό,τι επιπλέον ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη:

 1. Τον τύπο της αίτησης «Αίτηση για χορηγία Άμεσης Διαχ/σης ΥΠ.ΕΘ.Ο.Ο.» (όπου χορηγία νοείται υποτροφία).
 2. Το είδος της προκήρυξης «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ».
 3. Την προκήρυξη για την οποία υποβάλλουν την αίτηση, επιλέγοντας το θέμα της προκήρυξης.
 4. Τη διεύθυνση κατοικίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν ταυτίζονται με αυτά που έχουν δηλωθεί στον λογαριασμό τους στο Taxisnet, τα οποία είναι προσυμπληρωμένα στην αίτηση.
 5. Τον Αριθμό Μητρώου προπτυχιακών σπουδών του φοιτητή.
 6. Τη Σχολή/Τμήμα αποφοίτησης ημεδαπού πανεπιστημίου.
 7. Το βαθμό πτυχίου.
 8. Αποδοχή του πεδίου «Δηλώνω υπεύθυνα βάσει της διάταξης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι πληρώ τους όρους της προκήρυξης και τις ειδικές προϋποθέσεις χορήγησης της κοινωφελούς περιουσίας, για την οποία υποβάλλω την παρούσα αίτηση, και αποδέχομαι τον έλεγχο των δικαιολογητικών, που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των ως άνω όρων και προϋποθέσεων.»

Με την υποβολή της αίτησης εκδίδεται μοναδικός κωδικός αίτησης με την ημερομηνία υποβολής της και ο αιτών μπορεί να εκτυπώσει την αίτησή του.

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η υποβολή της αίτησης στην ως άνω ηλεκτρονική εφαρμογή λόγω τεχνικού προβλήματος και μετά από σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή έντυπη αίτηση με συνημμένα τα δικαιολογητικά στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προς τη Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, Αν. Παπανδρέου 37 -151 80 Μαρούσι.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται :

α) είτε ηλεκτρονικά, με σάρωση και υποβολή τους ως ψηφιακά αρχεία PDF συνημμένα στην ηλεκτρονική αίτηση,

β) είτε ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή (συνοδευόμενα και από εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης) στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προς τη Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, Αν. Παπανδρέου 37 -151 80 Μαρούσι.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του υποψηφίου από την οποία προκύπτει: α) η ηλικία του υποψηφίου, β) η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή*
 • Αντίγραφο του τίτλου σπουδών της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου Αθηνών με βαθμό «Άριστα» καθώς και βεβαίωση σπουδών στην οποία να αναγράφεται ο ακριβής αριθμητικός βαθμός του τίτλου σπουδών του υποψηφίου. β. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών του Ωδείου Αθηνών με βαθμό «Άριστα» καθώς και βεβαίωση σπουδών στην οποία να αναγράφεται ο ακριβής αριθμητικός βαθμός του τίτλου σπουδών του υποψηφίου.
 • Για όσους κατά τη διάρκεια του χρόνου υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής εξακολουθούν να φοιτούν σε πανεπιστήμιο του Παρισιού: 
  • Βεβαίωση εγγραφής και φοίτησης σε πανεπιστήμιο του Παρισιού κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023 επικυρωμένη για τη γνησιότητά της με τη σφραγίδα (επισημείωση) (apostille) της Σύμβασης της Χάγης.
  • Επίσημη μετάφραση της ως άνω βεβαίωσης εγγραφής και φοίτησης από το αρμόδιο Ελληνικό Προξενείο ή από αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα (π.χ. Δικηγόρο, Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, Γαλλικό Ινστιτούτο κ.λ.π.).
 • Για όσους κατά τη διάρκεια του χρόνου υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής έχουν αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο του Παρισιού (και δεν έχουν ήδη τα έγγραφά τους επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους με την σφραγίδα της Χάγης):
  • Βεβαίωση εγγραφής και φοίτησης σε πανεπιστήμιο του Παρισιού κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023 σε πρωτότυπο ή αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου ή του αντιγράφου, το οποίο πρέπει να είναι επικυρωμένο για τη γνησιότητά του από αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα (π.χ. Δικηγόρο, Γαλλικό Ινστιτούτο, Πρεσβείας κ.λ.π )
  • Επίσημη μετάφραση της ως άνω βεβαίωσης εγγραφής και φοίτησης από αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα (π.χ. Δικηγόρο, Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου.Εξωτερικών, Γαλλικό Ινστιτούτο κ.λ.π.).
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) του υποψηφίου ότι δεν έχει λάβει ούτε λαμβάνει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και προηγούμενα υποτροφία για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές για τον ίδιο κύκλο σπουδών, για τον οποίο αιτείται την χορηγία, από το κληροδότημα ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ή από άλλο κληροδότημα, κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από δικαίωμα υποτροφίας, η οποία του είχε απονεμηθεί προηγουμένως.

Το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα.

*Επισημαίνεται ότι: Στην περίπτωση που η ανωτέρω ιθαγένεια ή ελληνική καταγωγή του υποψηφίου δεν προκύπτει από τον τόπο γέννησης του ιδίου στο δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς του, υποβάλλεται επιπλέον:

 • Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ΚΑΙ του γονέα του, από τον τόπο γέννησης του/της οποίου/ας προκύπτει η οριζόμενη στην παρούσα προκήρυξη η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της υποτροφίας ή
 • Φωτοαντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας (εκτός του ιδίου και του γονέα του) ΚΑΙ του παππού ή της γιαγιάς του, από τον τόπο γέννησης του/της οποίου/ας, προκύπτει η οριζόμενη στην παρούσα προκήρυξη η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή για τη χορήγηση της υποτροφίας, ώστε να προκύπτει σαφώς η διαδοχή των γενεών.
 • Σε περίπτωση που κάποιο από τα προαναφερόμενα πρόσωπα (γονείς ή παππούδες) δεν βρίσκεται εν ζωή, υποβάλλεται Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου για τα πρόσωπα αυτά.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων καταρτίζεται πίνακας των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού του τίτλου σπουδών από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου Αθηνών και το Ωδείο Αθηνών. Ο πίνακας κατάταξης αναρτάται στις ιστοσελίδες των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Κατά του ανωτέρω πίνακα κατάταξης των υποψηφίων επιτρέπεται η υποβολή ένστασης εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας ανάρτησης του πίνακα κατάταξης. Η ένσταση υποβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής αίτησης για χορήγηση υποτροφίας, που περιγράφεται ανωτέρω, με επιλογή του τύπου αίτησης «Ένσταση για χορηγία Άμεσης Διαχείρισης ΥΠ.ΕΘ.Ο.Ο.» και συμπλήρωση στις παρατηρήσεις της ένστασης του κωδικού αριθμού της αρχικής αίτησης και των λόγων που επικαλείται ο ενιστάμενος. Σε περίπτωση που ο ενιστάμενος επιθυμεί, μπορεί να επισυνάψει στην ηλεκτρονικά υποβληθείσα ένσταση υπογεγραμμένη επιστολή του, στην οποία δύναται να αναφέρει επιπλέον λόγους για την υποβληθείσα ηλεκτρονικά ένσταση. Ενστάσεις δύνανται να υποβληθούν και στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και απευθύνονται προς τη Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών.

Για έκαστο υποψήφιο του ανωτέρω πίνακα κατάταξης εκ των επιτυχόντων σε θέση υποτροφίας διενεργείται έλεγχος των ανωτέρω υποβληθέντων δικαιολογητικών, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή της, ως ορίζονται στη συστατική πράξη του κληροδοτήματος και αναφέρονται στο κεφάλαιο Α΄ της παρούσας προκήρυξης. Μεταξύ περισσοτέρων υποψηφίων, που ισοβαθμούν σε θέση υποτροφίας ως προς το βαθμό του τίτλου σπουδών από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου Αθηνών και το Ωδείο Αθηνών, για την επιλογή και ανακήρυξη των υποτρόφων διενεργείται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με δημόσια κλήρωση.

Σε περίπτωση που στο πρόσωπο ενός εκ των υποψηφίων επιτυχόντων σε θέση υποτροφίας διαπιστωθεί ότι είτε δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για το διορισμό του ως υποτρόφου είτε ο υποψήφιος δεν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ελέγχεται η συνδρομή αυτών για τον υποψήφιο που έχει καταλάβει την επόμενη θέση με βάση το βαθμό του τίτλου σπουδών από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου Αθηνών και το Ωδείο Αθηνών και εφόσον διαπιστωθεί ότι οι προϋποθέσεις της συστατικής πράξης του ως άνω κληροδοτήματος συντρέχουν για αυτόν, διορίζεται υπότροφος.

Οι επιτυχόντες σε θέση υποτροφίας για τους οποίους διαπιστώνεται ότι συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή της διορίζονται υπότροφοι με Απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η παρούσα Προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού www.minedu.gov.gr /Τριτοβάθμια Εκπαίδευση/ Υποτροφίες-Κληροδοτήματα και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: https://www1.gsis.gr/gspp/portal/el.

Προκήρυξη

 


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο