Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων-Οινολογία
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Δύο (2) υποτροφίες εσωτερικού σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες των Σχολών Θεωρητικών Σπουδών και των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ουρανίας Παπαχριστοδούλου

Προκήρυξη:

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη: α) την από 12/05/1969 ιδιόγραφη διαθήκη της Ουρανίας Αμπατζόγλου, χήρας Πολύδωρα Παπαχριστοδούλου, β) την απόφαση με αριθμό 4485/2010 του 2ου Τμήματος του Εφετείου Αθηνών, γ) τις διατάξεις των άρθρων 38, 47, 56 και 82 παρ. 4 του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» και δ) την απόφαση με αριθμ. Πρωτ: 29752π.έ/13-09-2018 της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. (περί έγκρισης του αριθμού υποτροφιών).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

χορήγηση –κατόπιν επιλογής- δύο (2) υποτροφιών εσωτερικού από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ο υ ρ α ν ί α ς Π α π α χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ , για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες των Σχολών Θεωρητικών Σπουδών του Α.Π.Θ. (Θεολογική, Φιλοσοφική, Νομική, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών) καθώς και των Τμημάτων: Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. με προτεραιότητα των πτυχιούχων της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ:

Οι παραπάνω μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα πρέπει :

1. να έχουν ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή

2. ηλικία όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη (36) ετών

3. να διενεργούν έρευνα ή να εκπονούν διδακτορική διατριβή στη Λαογραφία ( η μεταπτυχιακή έρευνα ή η διατριβή τους να ασχολείται με θέμα που εμπίπτει στο πεδίο της Λαογραφίας )

4. να κατάγονται από την Ανατολική ή τη Δυτική ή τη Βόρεια Θράκη (Ανατολική Ρωμυλία) κατά σειρά προτεραιότητας

5. να έχουν ήθος άμεμπτο και

6. να έχουν καλή επίδοση στις σπουδές τους με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον επτά (7).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι/ιες για τη χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 14-03-2019 αίτηση (αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.klirodotimata.web.auth.gr) στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ( 2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή – πρώην Διοίκησης, τηλ. 2310/99-5214, ΦΑΞ: 2310/995213, www.klirodotimata.web.auth.gr), αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από την οποία θα προκύπτει ο ακριβής αριθμητικός βαθμός του πτυχίου του/της υποψηφίου/ιας ή βεβαίωση του Τμήματος φοίτησης ότι έχει εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου του/της με το βαθμό που θα λάβει στο πτυχίο του/της τουλάχιστον επτά (7), (άρθρο 3 παρ. 1β του Κ.Δ. 18/23-8-1941).

2. Βεβαίωση του αρμοδίου Τμήματος μεταπτυχιακών σπουδών σχετικά με το αντικείμενο σπουδών ή βεβαίωση αρμοδίου Τμήματος ορισμού της Τριμελούς συμβουλευτικής Επιτροπής εκπόνησης διδακτορικής με θέμα που εμπίπτει στη σφαίρα της Λαογραφίας

3. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (θα γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το Τμήμα Κληροδοτημάτων), (άρθρο 3 παρ. 2α του Κ.Δ. 18/23-8-1941).

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει: α) η ελληνική ιθαγένεια του/της υποψηφίου/ιας (άρθρο 3 παρ. 1α του Κ.Δ. 18/23-8-1941), β) η ηλικία του/της υποψηφίου/ιας όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη (36) ετών ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρα ή γυναίκα ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 3, παρ. 2β του Κ.Δ. 18/23-8- 1941, γ) η καταγωγή του/της υποψηφίου/ια από την Ανατολική ή τη Δυτική ή τη Βόρεια Θράκη (Ανατολική Ρωμυλία) κατά σειρά προτεραιότητας είτε από την πατρική είτε από την μητρική γραμμή του/της υποψηφίου/ιας. (Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που θα προσκομιστεί, θα πρέπει να έχει τέτοιο περιεχόμενο ώστε να προκύπτει ο τόπος καταγωγής του γονέα (του πατέρα, της μητέρας ή και των δύο) ή των παππούδων / γιαγιάδων, από τον οποίο προκύπτει και ο τόπος καταγωγής του/της υποψηφίου/ιας). Το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, θα αναζητείται από τον/την υποψήφιο/α υπότροφο λόγω καλύτερης γνώσης των οικογενειακών δεδομένων.

6. Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές αρμοδίων προσώπων (καθηγητών κ.λ.π.) σχετικά με το ήθος του/της υποψηφίου/ιας και την επίδοσή του/της στις σπουδές του/της.

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο/η υποψήφιος/α θα δηλώνει ότι (αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.klirodotimata.web.auth.gr):

α) αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης,
β) δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά του Α.Π.Θ. ή άλλης Κοινωφελούς Περιουσίας (πανελλαδικά). Οι ανταποδοτικές υποτροφίες που δίνονται από το Α.Π.Θ. και οι υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) δεν λαμβάνονται υπόψη και
γ) ότι δεν έχασε από δική του/της υπαιτιότητα υποτροφία που του/της χορηγήθηκε προηγούμενα (άρθρο 3 παρ. 1δ του Κ.Δ. 18/23-8-1941).

Διευκρινίζεται ότι δεν δύνανται να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν λάβει στο παρελθόν υποτροφία για τον ίδιο κύκλο σπουδών από το κληροδότημα «Ουρανίας Παπαχριστοδούλου» ή από άλλο κληροδότημα.

Όποιος με την αίτηση καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά, μπορεί να τα προσκομίσει μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ο πίνακας των υποψηφίων που θα υποβάλλουν αίτηση επιλογής για την υποτροφία θα αναρτηθεί στις πινακίδες ανακοινώσεων του Τμήματος Κληροδοτημάτων και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.klirodotimata.web.auth.gr. το αργότερο μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από την ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

Η επιλογή των υποτρόφων πραγματοποιείται από τα αρμόδια όργανα του Α.Π.Θ. (απόφαση Συγκλήτου) με κριτήρια επιλογής αυτά που ορίζονται στις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας. Η απόφαση της Συγκλήτου με την επιλογή των υποτρόφων, αναρτάται στις πινακίδες ανακοινώσεων του Τμήματος Κληροδοτημάτων και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.klirodotimata.web.auth.gr. /υποτροφίες /αποτελέσματα.

Από την ημερομηνία ανάρτησης της παραπάνω απόφασης επιλογής και μέχρι δέκα (10) ημέρες το αργότερο θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τυχόν ένσταση κατά της επιλογής (άρθρο 33 του Κ.Δ/τος 18/23-8-1941).

Εν συνεχεία η σχετική απόφαση διαβιβάζεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, η οποία δύναται να ζητήσει την τροποποίηση της απόφασης αυτής.

Σε περίπτωση πολλών υποψηφίων οι οποίοι συγκεντρώνουν τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις για τη χορήγηση της υποτροφίας, για την εκλογή των υποτρόφων θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση (άρθρο 33 παρ. 6 του Κ.Δ. 18/23-8-1941).

ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των τετρακοσίων (400,00€) ευρώ.

ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 και η διάρκεια της υποτροφίας θα είναι αρχικά ενός (1) έτους.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ

Η καταβολή του ποσού της υποτροφίας θα πραγματοποιείται στην αρχή του κάθε μήνα (επί δώδεκα (12) συνολικά μήνες), μέσω της Τράπεζας συναλλαγής του Α.Π.Θ., σε λογαριασμό του/της υποτρόφου (κατά προτίμηση στην ίδια με το Α.Π.Θ. Τράπεζα για να μην υπάρχουν προμήθειες συναλλαγής σε βάρος του/της υποτρόφου) (άρθρο 24 παρ. 3 του Κ.Δ/τος 18/23-8-1941).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

Ο/η υπότροφος υποχρεούται:

1. να υποβάλλει στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ανά εξάμηνο σπουδών:

Α) προσωπική έκθεση για την πορεία των σπουδών του/της,
Β) επίσημο πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης των μεταπτυχιακών του/της σπουδών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών,
Γ) εξαμηνιαία έκθεση αναφορικά με την πρόοδο των σπουδών του/της ή της ερευνητικής του/της εργασίας από τον Επιβλέποντα Καθηγητή,

2. να καταθέσει στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. μέσα σε ένα (1) έτος από την ολοκλήρωση - λήξη των σπουδών του/της τον τίτλο των μεταπτυχιακών του/της σπουδών. Αν δεν το προσκομίσει εντός της ανωτέρω προθεσμίας, οφείλει να επιστρέψει στο κληροδότημα το ποσό που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία, εφαρμοζομένων για την είσπραξη αυτού, διατάξεων του νόμου περί είσπραξης των δημοσίων εσόδων (παρ. 2 άρθρο 60 του ΑΝ 2039/39).

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία δύναται να παραταθεί για ένα (1) χρόνο ακόμη, εάν ζητηθεί από τον/την υπότροφο με αιτιολογημένη αίτησή του/της, δύο (2) μήνες τουλάχιστον πριν τη λήξη της αρχικής του/της υποτροφίας και με την προϋπόθεση ο/η υπότροφος να μην έχει παραβεί τους όρους του συμβολαίου της υποτροφίας και να υπάρχει επάρκεια εσόδων στο κληροδότημα «Ουρανίας Παπαχριστοδούλου». Η έγκριση παράτασης της υποτροφίας εναπόκειται στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης που αποφασίζει ύστερα από σχετική εισήγηση του Πρύτανη του Α.Π.Θ. (άρθρο 27 παρ. 2,3 του Κ.Δ/τος 18/23-8-1941).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Για την παράταση της υποτροφίας απαιτούνται πλην της αίτησης τα εξής δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών όσον αφορά τη συνέχιση των σπουδών του/της υποτρόφου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με αναγραφόμενη την αναμενόμενη λήξη των σπουδών του/της.

2. Προσωπική έκθεση του/της υποτρόφου για την αναγκαιότητα συνέχισης των σπουδών του/της για τη λήψη τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών.

3. Έκθεση προόδου του/της υποτρόφου στα προγράμματα σπουδών που ακολούθησε, εργασίες που κατέθεσε, βαθμολογίες και δημοσιεύσεις.

4. Επίσημη έκθεση αναφορικά με την πρόοδο των σπουδών του/της ή της ερευνητικής του/της εργασίας από τον Επιβλέποντα Καθηγητή.

5. Δύο (2) συστατικές επιστολές υπεύθυνων καθηγητών του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών όσον αφορά στα επιστημονικά προσόντα του/της υποτρόφου και στην επίδοσή του/της στις σπουδές του/της και με αιτιολογημένη πρόταση συνέχισης της υποτροφίας.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία θα διακόπτεται εάν:

α) ο/η υπότροφος δεν προσκομίσει το απαιτούμενο ανά εξάμηνο πιστοποιητικό συνέχισης των σπουδών του/της στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (άρθρο 57 παρ 1 του Α.Ν. 2039/39),

β) ανίατη ή παρατεταμένη ασθένεια εμποδίζει την εξακολούθηση των σπουδών του/της υποτρόφου (άρθρο 57 παρ 1 του Α.Ν. 2039/39),

γ) ο/η υπότροφος διακόψει αυτόβουλα και άνευ αιτίας τις σπουδές του/της χωρίς προηγουμένως να έχει ειδοποιήσει το Α.Π.Θ. εντός δύο {2} μηνών το αργότερο από τη διακοπή. Σε αυτήν την περίπτωση ο/η υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο κληροδότημα το ποσό που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία, εφαρμοζόμενων για την είσπραξη αυτού, διατάξεων του νόμου περί εισπράξεων των δημοσίων εσόδων (άρθρο 60 παρ. 1 του Α.Ν. 2039/39),

δ) αποδειχθεί ότι, ο/η υπότροφος λαμβάνει και άλλη υποτροφία από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή Δωρεά για τις ίδιες σπουδές. Σε αυτήν την περίπτωση ο/η υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο κληροδότημα το ποσό που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία, εφαρμοζόμενων για την είσπραξη αυτού, διατάξεων του νόμου περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων. (άρθρο 61 εδάφιο 1 του Α.Ν. 2039/39 σε συνδυασμό με το άρθρο 29 παρ. 1 α’ και 29 παρ. 3 του ΚΔ 18/23-8-41),

ε) μεταγραφεί σε άλλο Πανεπιστημιακό ίδρυμα ή ο/η υπότροφος εγγραφεί σε άλλη Σχολή ή Τμήμα του Α.Π.Θ.. Σε αυτή τη περίπτωση για την τυχόν συνέχιση της υποτροφίας θα πρέπει να συναινέσει το Α.Π.Θ. και ο Συντονιστής της Α.Δ.Μ.Θ. (άρθρο 62 του ΑΝ 2039/39 σε συνδυασμό με το άρθρο 29 παρ, 1 β’ του ΚΔ 18/23-8-41),

στ) αποδειχθεί ότι ο/η υπότροφος δεν παρουσιάζει καλή διαγωγή και ότι παρέβη τους Νόμους του Κράτους. Σε αυτήν την περίπτωση ο/η υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο κληροδότημα το ποσό που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία, εφαρμοζόμενων για την είσπραξη αυτού, διατάξεων του νόμου περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων. (άρθρο 58 του ΑΝ 2039/39),

ζ) επέλθει δραστική μείωση των ετησίων εσόδων του κληροδοτήματος.

Διακοπή υποτροφίας και επιστροφή χρημάτων επέρχεται και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του ΑΝ 2039/39 και του ΚΔ 18/23-8-41.

Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας, για όποιον λόγο και αν γίνει αυτή, δε γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης υπέρ του/της υποτρόφου (άρθρο 59 παρ 2 του Α.Ν. 2039/39).

Σημείωση: Με την επιφύλαξη του άρθρ. 82 του Ν. 4182/10-09-2013 περί ειδικών –μεταβατικών και τελικών διατάξεων

Δείτε αναλυτικά όλα τα σχετικά έγγραφα της πρόσκλησης εδώ.


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα