Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δύο (2) υποτροφίες εξωτερικού από τα έσοδα της Κληροδοσίας «ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ – ΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 σε πτυχιούχους της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ

Προκήρυξη:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση κατόπιν επιλογής δύο (2) συνολικά υποτροφιών εξωτερικού από τα έσοδα της Κληροδοσίας «ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ – ΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 σε πτυχιούχους της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. στους καλύτερους αποφοίτους της Σχολής και επί ίσους όρους σε καταγόμενους από την Ήπειρο.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ :

Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να είναι ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής και ηλικίας το ανώτερο μέχρι 36 ετών

2. Να έχουν περατώσει τις σπουδές τους στη Σχολή Θετικών Επιστημών με επίδοση τουλάχιστον  «λίαν καλώς» ( 6,50-8,50 με άριστα το δέκα).

Οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 26-06-2015 αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ( 2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή (πρώην Διοίκησης), τηλ. 2310/99-5214/7250 , ΦΑΞ: 995213, www.klirodotimata.web.auth.gr ) εργάσιμες μέρες και ώρες συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς» ή βεβαίωση του Τμήματος αποφοίτησης του υποψηφίου ότι ο υποψήφιος έχει εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές του υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου και συγκεντρώνει βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς»
  • Αντίγραφο ποινικού μητρώου (αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Τμήμα Κληροδοτημάτων)
  • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας από την οποία θα αποδεικνύεται η ηλικία του υποψηφίου (κάτω των 36 ετών) ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρες ή γυναίκες ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ..
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει: η ελληνική ιθαγένεια του υποψηφίου ( άρθρ.3 παρ.1 εδαφ.α Κ. Δ/τος 18/23.8.1941) β) και η καταγωγή του από την ανωτέρω περιοχή είτε από την πατρική είτε από την μητρική γραμμή του υποψηφίου. Το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, θα αναζητείται από τον υποψήφιο υπότροφο λόγω καλύτερης γνώσης των οικογενειακών δεδομένων
  • Δήλωση της χώρας μετεκπαίδευσης ( απαραίτητα ) και του αντικειμένου των μεταπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου, του Ιδρύματος μετεκπαίδευσης ( εφόσον τούτο είναι γνωστό)
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα με αναφορά σε τυχόν επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύματα και λοιπά αποδεικτικά της επιστημονικής δραστηριότητας του υποψηφίου στοιχεία
  • Επίσημο τίτλο πιστοποίησης γνώσης ξένης γλώσσας στην οποία διδάσκονται τα μαθήματα της σχολής φοίτησης του υποψηφίου με επίσημη μετάφρασή του
  • Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από το Τμήμα Κληροδοτημάτων) του υποψηφίου στην οποία θα δηλώνει ότι:

α) αποδέχεται τους όρους της Προκήρυξης

β) ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά και

γ) ότι δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα υποτροφία που του χορηγήθηκε προηγούμενα.


Όποιος καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά, μπορεί να τα προσκομίσει μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ο πίνακας των υποψηφίων που θα υποβάλλουν αίτηση επιλογής για την υποτροφία θα αναρτηθεί στις πινακίδες ανακοινώσεων του Τμήματος Κληροδοτημάτων και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.klirodotimata.web.auth.gr. το αργότερο μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από την ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει αρχικά από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ. με βάση τις παραπάνω προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας και εν συνεχεία η σχετική απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, η οποία δύναται να ζητήσει την τροποποίηση της απόφασης αυτής.

Η απόφαση επιλογής των υποτρόφων από τον Πρύτανη θα αναρτηθεί στις πινακίδες ανακοινώσεων του Τμήματος Κληροδοτημάτων και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.klirodotimata.web.auth.gr.
Από την ημερομηνία της παραπάνω ανάρτησης και μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών γίνονται δεκτές τυχόν ενστάσεις κατά του αποτελέσματος της επιλογής.

Σε περίπτωση πολλών υποψηφίων οι οποίοι συγκεντρώνουν τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις για τη χορήγηση της υποτροφίας, για την εκλογή των υποτρόφων θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση.

ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των οκτακόσιων (800,00 €) ευρώ για κάθε έναν υπότροφο.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

Τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης του υποτρόφου στο εξωτερικό και επιστροφής του στην Ελλάδα μετά τη λήξη των μεταπτυχιακών του σπουδών, βαρύνουν την κληροδοσία «ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ – ΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ » , ανέρχονται στο ύψος των οκτακοσίων (800,00 €) ευρώ και καταβάλλονται στον υπότροφο σε δύο ισόποσες δόσεις ήτοι :

Α ) το ήμισυ του ποσού καταβάλλεται μετά την άφιξη του υποτρόφου στο εξωτερικό, σε ημερομηνία που δεν απέχει μακράν της ημερομηνίας έναρξης των σπουδών του με προσκόμιση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων έκδοσης και πληρωμής εισιτηρίου
Β) το υπόλοιπο μισό καταβάλλεται μετά την επιστροφή του υποτρόφου στην Ελλάδα, μετά τη λήξη των σπουδών του, σε ημερομηνία που δεν απέχει μακράν της ημερομηνίας λήξης των σπουδών του με προσκόμιση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων έκδοσης και πληρωμής εισιτηρίου

ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2015-16 ή το αργότερο μέσα σε ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία έγκρισης της υποτροφίας από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και θα διαρκέσει δύο ( 2 ) χρόνια.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η καταβολή του ποσού της υποτροφίας θα αρχίζει από την ημερομηνία άφιξής του υποτρόφου στο εξωτερικό, εφόσον αυτή έπεται της έναρξης του ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου σπουδών του Ιδρύματος μετεκπαίδευσης, ή διαφορετικά από την ημερομηνία έναρξης των σπουδών του υποτρόφου στο Ίδρυμα μετεκπαίδευσης.

Αν ο υπότροφος μεταβεί στο εξωτερικό πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου σπουδών το ποσό υποτροφίας θα καταβάλλεται από την ημερομηνία έναρξης των σπουδών του υποτρόφου στο Ίδρυμα μετεκπαίδευσης που αποδεικνύεται από το επίσημο πιστοποιητικό σπουδών του οικείου Ιδρύματος.

Ο υπότροφος οφείλει να προσκομίσει με την εγγραφή του, βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο όπου θα αναφέρονται το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του μεταπτυχιακού φοιτητή, η προβλεπόμενη διάρκεια και ο τόπος πραγματοποίησης των σπουδών. Η βεβαίωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για τη γνησιότητα των υπογραφών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE) και η οποία θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο για αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η καταβολή του ποσού της υποτροφίας θα γίνεται επί δώδεκα (12 ) συνολικά μήνες το χρόνο για κάθε ακαδημαϊκό έτος σπουδών με προκαταβολή του ποσού ανά τριμηνία αρχή κάθε τριμήνου μέσω Ελληνικής Τράπεζας σε βάρος του προϋπολογισμού την κληροδοσία «ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ – ΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ », σε τραπεζικό λογαριασμό καταθέσεων, τον οποίον θα πρέπει να έχει ανοίξει ο υπότροφος σε Τράπεζα που θα του υποδειχθεί.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

Ο υπότροφος υποχρεούται:


1. να υποβάλλει στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ανά εξάμηνο σπουδών:

Α) προσωπική έκθεση για την πορεία των σπουδών του

Β) επίσημο πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης μεταπτυχιακών σπουδών του Ιδρύματος μετεκπαίδευσης ή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Το επίσημο πιστοποιητικό προόδου ( official transcript) από το Ίδρυμα του εξωτερικού πρέπει να είναι ενυπόγραφο, να φέρει σφραγίδα του Ιδρύματος και να είναι θεωρημένο για τη γνησιότητα των υπογραφών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE). Το προαναφερθέν πιστοποιητικό συνοδεύεται και από επίσημη μετάφρασή του. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο για αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

Γ) εξαμηνιαία έκθεση αναφορικά με την πρόοδο των σπουδών του ή της ερευνητικής του εργασίας από τον Επιβλέποντα Καθηγητή

2. να καταθέσει στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. μετά τη λήξη των σπουδών του και σε εύλογο χρονικό διάστημα τον τίτλο των μεταπτυχιακών του σπουδών στο εξωτερικό.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία δύναται να παραταθεί για ένα (1) χρόνο ή το ανώτερο για δύο (2) χρόνια ακόμη, εάν ζητηθεί από τον υπότροφο με αιτιολογημένη αίτησή του, δύο (2) μήνες τουλάχιστον πριν τη λήξη της αρχικής του υποτροφίας και με την προϋπόθεση ο υπότροφος να μην έχει παραβεί τους όρους του συμβολαίου της υποτροφίας και να υπάρχει επάρκεια εσόδων την κληροδοσία «ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ».

Η έγκριση παράτασης της υποτροφίας εναπόκειται στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης που αποφασίζει ύστερα από σχετική εισήγηση του Πρύτανη του Α.Π.Θ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Για την παράταση της υποτροφίας απαιτούνται πλην της αίτησης τα εξής δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση του Ιδρύματος μετεκπαίδευσης όσον αφορά τη συνέχιση των σπουδών του υποτρόφου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με αναγραφόμενη την αναμενόμενη λήξη των σπουδών του. Η βεβαίωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για τη γνησιότητα των υπογραφών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE) και η οποία θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο για αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές

2. Προσωπική έκθεση προόδου του υποτρόφου (π.χ. προγράμματα σπουδών που ακολούθησε, εργασίες που κατέθεσε, τυχόν βαθμολογία που έλαβε κ.λ.π), την αναγκαιότητα συνέχισης των σπουδών του για τη λήψη τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών,

3. Επίσημη έκθεση αναφορικά με την πρόοδο των σπουδών του ή της ερευνητικής του εργασίας από τον Επιβλέποντα Καθηγητή

4. Δύο (2) συστατικές επιστολές υπεύθυνων καθηγητών του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Ιδρύματος του εξωτερικού όσον αφορά στα επιστημονικά προσόντα του υποτρόφου και στην επίδοσή του στις σπουδές του με πρόταση συνέχισης της υποτροφίας.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία θα διακόπτεται εάν:

α) ανίατη ή παρατεταμένη ασθένεια εμποδίζει την συνέχιση των σπουδών του υποτρόφου στο εξωτερικό

β) ο υπότροφος διακόψει αυτόβουλα και άνευ αιτίας τις σπουδές του πριν τη λήξη της υποτροφίας του χωρίς προηγουμένως να έχει ειδοποιήσει το Α.Π.Θ. εντός 2 μηνών το αργότερο από την ημερομηνία της διακοπής. Σε αυτήν την περίπτωση ο υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο κληροδότημα το ποσό που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία, εφαρμοζόμενων για την είσπραξη αυτού, διατάξεων του νόμου περί εισπράξεων των δημοσίων εσόδων (άρθρα 57-60 του Α.Ν 2039/39)

γ) αποδειχθεί ότι, ο υπότροφος λαμβάνει και άλλη υποτροφία από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή Δωρεά για τις ίδιες σπουδές

δ) ο υπότροφος δεν προσκομίζει το απαιτούμενο πιστοποιητικό μεταπτυχιακών σπουδών για κάθε εξάμηνο

ε) μεταγραφεί σε άλλο Πανεπιστημιακό ίδρυμα του εξωτερικού ή σε περίπτωση μεταβολής Σχολής ή  Τμήματος, για την τυχόν συνέχιση της υποτροφίας θα πρέπει να συναινέσει το Α.Π.Θ. και ο Γενικός Γραμματέας της Α.Δ.Μ.Θ.

στ) αποδειχθεί ότι ο υπότροφος δεν παρουσιάζει καλή διαγωγή

ζ) επέλθει δραστική μείωση των ετησίων εσόδων της κληροδοσίας «ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ –ΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ»

Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας για οποιονδήποτε λόγο και αν επέλθει αυτή, ουδεμία αποζημίωση οφείλεται στον υπότροφο εκ μέρους του κληροδοτήματος του Α.Π.Θ.
Σημείωση: Με την επιφύλαξη του άρθρ. 80 του Ν. 4182/10-09-2013 περί ειδικών –μεταβατικών και τελικών διατάξεων.

Θεσσαλονίκη 24-03-2015

Με εντολή Πρύτανη
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Οικονομικών Υπηρεσιών

ΒΑΪΟΣ ΧΑΡ. ΜΠΑΜΠΛΕΚΗΣ

 


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο