Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δύο (2) Μεταπτυχιακές υποτροφίες Νομικής από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ανδρέα Γαζή

Προκήρυξη:

Η Διαχειριστική Επιτροπή της Κληρονομίας Ανδρέα Γαζή προκηρύσσει, για το Πανεπιστημιακό έτος 2022-2023 τη χορήγηση, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Ανδρέα Γαζή: δύο (2) ετήσιες υποτροφίες σπουδών στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές σε τουλάχιστον πτυχιούχους Νομικής Σχολής ή Σχολής συναφών σπουδών ελληνικού ή αλλοδαπού ομοταγούς Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Οι υποτροφίες θα δοθούν για μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτεραιότητα με την ακόλουθη σειρά: α. για τη σπουδή του ρωμαϊκού δικαίου, Β. του αρχαίου ελληνικού (και όχι ελληνιστικού) δικαίου, γ. του Βυζαντινού (και όχι του μεταβυζαντινού) δικαίου. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αναλόγως λατινικά ή αρχαία ελληνικά και τη γλώσσα του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος σπουδών που θα παρακολουθήσουν στο εξωτερικό. Σε περίπτωση που δεν εμφανισθούν ικανοί υποψήφιοι για τη σπουδή της ιστόριας του δικαίου, θα χορηγηθούν υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό για νομικούς αποκλειστικά κλάδους, περιλαμβανομένης και τηε κοινωνιολογίας του δικαίου.

Το ετήσιο ποσό κάθε υποτροφίας ανέρχεται σε ευρώ 10.000 (μείον τις νόμιμες κρατήσεις). Κάθε υποτροφία μπορεί να ανανεώνεται, κατά την κρίση τηε Επιτροπής, για ένα (1) ακόμη έτοε μετά από αξιολόγηση του πρώτου έτους σπουδών των δικαιούχων των υποτροφιών, ενόψει και των οικονομικών δυνατοτήτων του Κληροδοτήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν μέχρι την 06/12/2022 αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτίριο, Πανεπιστημίου 30,10679 Αθήνα).

Η αίτηση υποβάλλεται:
α) ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, προκειμένου να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία υποβολής της αίτησης (η αίτηση ανακτάται από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.uoa.gr, στο σύνδεσμο «Υποτροφίες και Βραβεία» (αίτηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές με επιλογή) ή
β) μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https:/eprotocol.uoa.gr (η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXIS του υποψηφίου και στη συνέχεια τη διαδρομή «Νέα αίτηση-Λοιπές αιτήσεις-Αίτηση υποτροφίας μεταπτυχιακού φοιτητή»)

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1 .Ταυτότητα ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία των υποψηφίων (μέχρι 36 ετών).
2. Αντίγραφο πτυχίου με Βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» και πιστοποιητικό με ακριβή Βαθμολογία πτυχίου.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έλαβαν ούτε λαμβάνουν υποτροφία για τιε ίδιεw σπουδέw από το ίδιο ή άλλο κληροδότημα, κληρονομιά ή δωρεά (δηλαδή και για τιε παρούσεε σπουδέε και για το ίδιο επίπεδο σπουδών, προηγούμενες αντίστοιχα μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές) και ότι δεν έχουν χάσει από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία. Επίσης, ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται τους όρους της προκήρυξης.
4. Για άρρενες υποψήφιους πιστοποιητικό στρατολογίας, από το οποίο να προκύπτει ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή απαλλάχθηκαν νόμιμα από αυτές ή έχουν τύχει αναβολής, που να καλύπτει όλο το χρόνο που απαιτείται για μεταπτυχιακές σπουδές. Οι στρατευμένοι μπορούν να υποβάλουν το απολυτήριο στρατού το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης της υποτροφίας τους, διαφορετικά θα χάνουν την υποτροφία.
5. Πτυχίο ξένης γλώσσας.
6. Βεβαίωση εγγραφής σε μεταπτυχιακό-διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών σε αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού το πανεπιστημιακό έτοε 2022-2023.
Το απόσπασμα ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα.

Επικοινωνία: 210 3689132-4

Διαβαστέ την αναλυτική προκήρυξη εδώ.


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο