Δώδεκα (12) υποτροφίες σε Κυθήριους πτυχιούχους οποιασδήποτε Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εσωτερικό και στο Εξωτερικό

Προκήρυξη:

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το πανεπιστημιακό έτος 2016-17, με επιλογή, από τα έσοδα της Κληρονομίας  ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΗ: α) τέσσερις (4) υποτροφίες, για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό και β) οκτώ (8) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εσωτερικό, σε Κυθήριους πτυχιούχους οποιασδήποτε Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου, οι οποίοι, κατά την κρίση της Συγκλήτου, θα έχουν για την επιστήμη στην οποία πρόκειται να μετεκπαιδευτούν τέτοια έφεση, ώστε να ενδείκενυται η μετεκπαίδευσής τους, προτιμωμένων των επιθυμούντων να μετεκπαιδευτούν στις Φυσικομαθηματικές επιστήμες. 

Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται: α) για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό σε Ευρώ 500,00 και β) για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εσωτερικό σε Ευρώ 200,00.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30), έως 20-3-2018 αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Έντυπα αιτήσεων καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων - Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ. Λαδά 6, τηλ. 210.368.9131-4) καθώς και στην Ιστοσελίδα του πανεπιστημίου μας www.oua.gr, όπου θα αναρτηθεί και η σχετική πρόσκληση.


Μοιραστείτε το:

eduguide App
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα