Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δώδεκα (12) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε Κυθήριους πτυχιούχους οποιασδήποτε Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου

Προκήρυξη:

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2021-22, από τα έσοδα της Κληρονομίας ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΗ: α) τέσσερις (4) υποτροφίες, για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό και β) οκτώ (8) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, σε Κυθήριους πτυχιούχους οποιασδήποτε Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου, οι οποίοι, κατά την κρίση της Συγκλήτου, θα έχουν για την επιστήμη στην οποία πρόκειται να μετεκπαιδευτούν τέτοια έφεση, ώστε να ενδείκνυται η μετεκπαίδευσή τους, προτιμωμένων των επιθυμούντων να μετεκπαιδευτούν στις Φυσικομαθηματικές επιστήμες.

Καταγόμενοι από τα Κύθηρα θεωρούνται οι υποψήφιοι που είτε γεννήθηκαν στα Κύθηρα είτε κατάγονται από τα Κύθηρα από τους δύο γονείς τους ή τον έναν, αδιακρίτως. Μεταξύ των υποψηφίων θα προτιμηθούν οι επιθυμούντες να μετεκπαιδευτούν στις Φυσικομαθηματικές επιστήμες.

Το μοναδικό μάθημα στο οποίο θα διαγωνισθούν οι υποψήφιοι για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό, γραπτά και προφορικά, είναι η ξένη γλώσσα που θα δηλώσουν, δηλ. η γλώσσα στην οποία θα διδαχθούν τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο που θα μετεκπαιδευτούν.

Η εξέταση στην ξένη γλώσσα θεωρείται επιτυχής, όταν οι υποψήφιοι συγκεντρώσουν Μ.Ο. βαθμολογίας, γραπτά - προφορικά, τουλάχιστον 14/20. (Αιτήσεις αναβαθμολόγησης δεν γίνονται δεκτές, γιατί δεν προβλέπεται από το Νόμο). Οι εγγεγραμμένοι ήδη σε Πανεπιστήμιο και κάτοχοι ανάλογου πτυχίου ξένης γλώσσας, απαλλάσσονται της παραπάνω εξέτασης.

Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε δύο (2) έτη, με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ακόμη έτη, το δε μηνιαίο ποσό αυτής για μεταπτυχιακές σπουδές α) στο Εξωτερικό σε πεντακόσια Ευρώ (500€), και β) στο Εσωτερικό σε διακόσια Ευρώ (200€). Στους υποτρόφους που θα μετεκπαιδευθούν στην Αλλοδαπή θα καταβληθούν επίσης τα έξοδα μετάβασης στο Εξωτερικό και επιστροφής, εφ’ όσον προσκομίσουν το απόκομμα εισιτηρίου, κάρτα επιβίβασης και απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

Για τη συνέχιση της υποτροφίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται κάθε χρόνο να υποβάλλουν πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο Παν/μιο και κάθε εξάμηνο πρωτότυπα πιστοποιητικά προόδου. Οι σπουδάζοντες στο Εξωτερικό θα πρέπει να προσκομίζουν τα παραπάνω δικαιολογητικά επικυρωμένα από το Ελληνικό Προξενείο ή την Ελληνική Πρεσβεία, του Προξένου ή επικυρωμένα σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης βεβαιούντος την τακτική και ευδόκιμο φοίτηση.

Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά τους, οι υπότροφοι υποχρεούνται να επιστρέψουν τα ποσά της υποτροφίας, που έχουν λάβει μέχρι τότε.

Η υποτροφία δύναται να διακοπεί, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των ετησίων εσόδων της Κληρονομίας. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου η υποτροφία διακόπηκε.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν μέχρι 28 – 4 - 2023 αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά:

1. ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, προκειμένου να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30, TK 106 79). (η αίτηση, ανακτάται από την Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.uoa.gr, στο σύνδεσμο Υποτροφίες και Βραβεία (Αίτηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές με επιλογή)

ή 2. μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprotocol.uoa.gr. (Η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXIS του υποψηφίου και στη συνέχεια τη διαδρομή Νέα αίτηση- Λοιπές Αιτήσεις – Αίτηση Υποτροφίας Μεταπτυχιακού Φοιτητή).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η Ελληνική Ιθαγένεια, η καταγωγή από τα Κύθηρα και η ηλικία των υποψηφίων (μέχρι 36 ετών).

2) Αντίγραφο πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον ‘’Λίαν Καλώς’’ και πιστοποιητικό με ακριβή βαθμολογία πτυχίου.

3) Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά ( δηλ. και για τις παρούσες σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών δηλ. προηγούμενες αντίστοιχα μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές ) και ότι δεν έχουν χάσει από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία. Επίσης, ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

4) Πιστοποιητικό στρατολογίας από το οποίο να προκύπτει ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή απαλλάχθηκαν νόμιμα από αυτές ή έχουν τύχει αναβολής, που να καλύπτει όλο το χρόνο που απαιτείται για μεταπτυχιακές σπουδές. Οι στρατευμένοι μπορούν να υποβάλουν το απολυτήριο στρατού το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης της υποτροφίας τους, διαφορετικά θα χάνουν την υποτροφία.

5) Πτυχίο ξένης γλώσσας

6) Βεβαίωση εγγραφής σε μεταπτυχιακό/διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών σε αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ή εξωτερικού το πανεπιστημιακό έτος 2021-22.

Το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά της απόφασης χορήγησης υποτροφιών εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ανάρτησή της.

Η ένσταση υποβάλλεται:

- ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, προκειμένου να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο, Πανεπιστημίου 30, TK 106 79).

ή - μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprotocol.uoa.gr. (Η είσοδος γίνεται με κωδικούς TAXIS του υποψηφίου και στη συνέχεια τη διαδρομή Νέα αίτηση- Λοιπές Αιτήσεις – Αίτηση Υποτροφίας Μεταπτυχιακού Φοιτητή).

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Δ/νση Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών - Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων (Σταδίου και Χρ. Λαδά 6, τηλ. 210.368.9132-4).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Έντυπο αίτησης για μεταπτυχιακές υποτροφίες  


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο