ΑΠΘ: Δύο (2) υποτροφίες: Μία (1) για υποψήφιο διδάκτορα και μία (1) για διδάκτορα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Εμβληματική δράση ‘Οι Δρόμοι Της Ελιάς’»

Προκήρυξη:

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Εμβληματική δράση ‘Οι Δρόμοι Της Ελιάς’», που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο: Δημιουργία εθνικών ερευνητικών δικτύων στις αλυσίδες αξίας της Ελιάς, του Αμπελιού, του Μελιού και της Κτηνοτροφίας του Έργου με κωδικό 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Κωβαίο, καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ προκηρύσσει μία (1) υποτροφία για υποψήφιο διδάκτορα και μία (1) υποτροφία για διδάκτορα σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4547/2018 για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι, που μπορεί να εκτείνεται έως τις 29/10/2020 ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής με αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού) και με προϋπολογισθέν ποσό έως 750€ ανά μήνα για υποψήφιο διδάκτορα/ έως 1.050,00 € ανά μήνα για διδάκτορα.

  • 1 Άτομο / Γεωπόνος Π.Ε/ διδάκτορας γεωπονίας με ειδίκευση στην Ιολογία φυτών / έως 29-10-2020 / έως 11.550 € κατά τα ανωτέρω
  • 1 Άτομο / Γεωπόνος ΠΕ υποψήφιος διδάκτορας φυτοπαθολογίας, Γεωπόνος με αντικείμενο μυκητολογικές ασθένειες των φυτών / έως 29-10-2020 / έως 9.000 € κατά τα ανωτέρω

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας, Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας, 54124 Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη ώρες 11:00-13:00 έως τις 24/09/2019 και ώρα 13:00 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του Τομέα του Φυτοπροστασίας, κ Μπακιρτζή Μαρία, τηλ. 2310998837, Εργ. Εντομολογίας, Γεωπονική Σχολή. Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310-998855 και 2310-998716, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασηςμπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘστα τηλέφωνα 2310- 994082-09. Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες εδώ.


Μοιραστείτε το:

eduguide App
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα