Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Ανακοίνωση χορήγησης χρηματικού βραβείου κληροδοτήματος Κ. Κατσέα έτους 2024

Προκήρυξη:

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη: α) τη δημόσια διαθήκη με αριθμό 6.629/9-9-1960 του Κωνσταντίνου Κατσέα, β) τις διατάξεις των άρθρων 38, 47, 56 και 82 παρ. 4 του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» τις διατάξεις των άρθρων 38, 47, 56 και 82 παρ. 4 του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» και δ) την απόφαση με αριθμ. Πρωτ: 15202/23-10-2023 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. (περί έγκρισης του αριθμού υποτροφιών).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

τη χορήγηση –κατόπιν επιλογής- ενός χρηματικού βραβείου ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κατσέα, για τη συγγραφή μελέτης με θέμα: «Επί οικονομικών και πλουτοπαραγωγικών εν γένει θεμάτων της Μακεδονίας και της συστηματικότερης επιστημονικής ανάπτυξης και εκμετάλλευσης αυτών».

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ
Η μελέτη θα πρέπει:
α) Να είναι πρωτότυπη.
β) Να είναι ανέκδοτη.
γ) Να είναι βασισμένη σε πρόσφατη έρευνα.
δ) Να περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις του/της συγγραφέα που θα συμβάλουν στην προσπάθεια ανάπτυξης και αξιοποίησης του πλούτου της Μακεδονίας.
ε) Να μην αποτελεί διδακτορική διατριβή ή μεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης.
στ) Να μην έχει υποβληθεί για βράβευση σε άλλον φορέα ούτε να έχει βραβευτεί προηγουμένως.
ζ) Να μην αποτελεί εργασία στην οποία έχει συμμετάσχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο μέλος της Επιτροπής αξιολόγησης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από ειδική Τριμελή Επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό από το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Π.Θ. αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ.
Το σύγγραμμα που θα προκριθεί θα πρέπει να συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία όχι κάτω του βαθμού δέκα τέσσερα (14) με άριστα το είκοσι (20).
Η απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κληροδοτημάτων (εδώ).
Εν συνεχεία η σχετική απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, η οποία δύναται να ζητήσει την τροποποίηση της απόφασης αυτής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου, θα πρέπει να καταθέσουν εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο αίτηση (αναρτημένη στην ιστοσελίδα https://klirodotimata.auth.gr/ → τρέχουσες υποτροφίες)
α) μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση chkoukli@ad.auth.gr
β) αυτοπροσώπως κατόπιν ραντεβού (τηλ. 2310/99-5214) στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. (2ος όροφος γραφείο 211, κτίριο Διοίκησης), συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου.
 2. Τέσσερα (4) αντίγραφα της σχετικής μελέτης ή εργασίας (δεν επιστρέφονται).
 3. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, υπογεγραμμένη από τον/την συγγραφέα ή τον/την εκπρόσωπο των συγγραφέων στην οποία θα δηλώνεται ότι:
  α) δεν αποτελεί διδακτορική διατριβή ή μεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης (MASTER)
  β) δεν έχει βραβευτεί από άλλο φορέα ούτε έχει υποβληθεί για βράβευση και
  γ) αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης του χρηματικού βραβείου.
 5. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Απαγορεύεται ο/η ενδιαφερόμενος/η να συμμετάσχει στο διαγωνισμό με περισσότερες της μίας (1) εργασίες.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ
Η καταβολή του χρηματικού βραβείου, πραγματοποιείται μέσω της Τράπεζας συναλλαγής του Α.Π.Θ., σε λογαριασμό του/της δικαιούχου (κατά προτίμηση στην ίδια με το Α.Π.Θ. Τράπεζα για να μην υπάρχουν προμήθειες συναλλαγής σε βάρος του/της δικαιούχου), από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ
Αν αποδειχθεί – μετά την ανάληψη του χρηματικού ποσού – ότι ο/η βραβευθείς/σα κατέθεσε ανακριβή στοιχεία ή ότι η εργασία δεν είναι δική του/της ή πλήρως δική του/της και γενικά δεν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η μελέτη σύμφωνα με την πρόσκληση, τότε είναι υποχρεωμένος/η να επιστρέψει στο κληροδότημα Κωνσταντίνου Κατσέα το χρηματικό ποσό που έλαβε.

Σημείωση: Με την επιφύλαξη του άρθρ. 82 του Ν. 4182/10-09-2013 περί ειδικών – μεταβατικών και τελικών διατάξεων

Ανακοίνωση


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο