Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Χρηματικό βραβείο ύψους 3.000,00€ για τη συγγραφή μελέτης με θέμα: «Επί οικονομικών και πλουτοπαραγωγικών εν γένει θεμάτων της Μακεδονίας και της συστηματικότερης επιστημονικής ανάπτυξης και εκμετάλλευσης αυτών».

Προκήρυξη:

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση –κατόπιν επιλογής- ενός χρηματικού βραβείου ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κατσέα, για τη συγγραφή μελέτης με θέμα: «Επί οικονομικών και πλουτοπαραγωγικών εν γένει θεμάτων της Μακεδονίας και της συστηματικότερης επιστημονικής ανάπτυξης και εκμετάλλευσης αυτών».

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Η μελέτη θα πρέπει:

α) Να είναι πρωτότυπη.

β) Να είναι ανέκδοτη.

γ) Να είναι βασισμένη σε πρόσφατη έρευνα.

δ) Να περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις του/της συγγραφέα που θα συμβάλουν στην προσπάθεια ανάπτυξης και αξιοποίησης του πλούτου της Μακεδονίας.

ε) Να μην αποτελεί διδακτορική διατριβή ή μεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης.

στ) Να μην έχει υποβληθεί για βράβευση σε άλλον φορέα ούτε να έχει βραβευτεί προηγουμένως.

ζ) Να μην αποτελεί εργασία στην οποία έχει συμμετάσχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο μέλος της Επιτροπής αξιολόγησης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από ειδική Τριμελή Επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ. Το σύγγραμμα που θα προκριθεί θα πρέπει να συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία όχι κάτω του βαθμού δέκα τέσσερα (14) με άριστα το είκοσι (20). Η απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κληροδοτημάτων . Εν συνεχεία. η σχετική απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, η οποία δύναται να ζητήσει την τροποποίηση της απόφασης αυτής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου, θα πρέπει να καταθέσουν εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από τη δημοσίευση αυτής της πρόσκλησης στον ημερήσιο τύπο αίτηση (αναρτημένη στην ιστοσελίδα klirodotimata.auth.gr) στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. (2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή, τηλ. 2310/99-5214, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου.
  2.  Τέσσερα (4) αντίγραφα της σχετικής μελέτης ή εργασίας (δεν επιστρέφονται)
  3. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, υπογεγραμμένη από τον/την συγγραφέα ή τον/την εκπρόσωπο των συγγραφέων στην οποία θα δηλώνεται ότι: α) δεν αποτελεί διδακτορική διατριβή ή μεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης (MASTER) β) δεν έχει βραβευτεί από άλλο φορέα ούτε έχει υποβληθεί για βράβευση και γ) αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης του χρηματικού βραβείου.
  5. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Απαγορεύεται ο/η ενδιαφερόμενος/η να συμμετάσχει στο διαγωνισμό με περισσότερες της μίας (1) εργασίες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2024

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Η καταβολή του χρηματικού βραβείου, πραγματοποιείται μέσω της Τράπεζας συναλλαγής του Α.Π.Θ., σε λογαριασμό του/της δικαιούχου (κατά προτίμηση στην ίδια με το Α.Π.Θ. Τράπεζα για να μην υπάρχουν προμήθειες συναλλαγής σε βάρος του/της δικαιούχου), από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Αν αποδειχθεί – μετά την ανάληψη του χρηματικού ποσού – ότι ο/η βραβευθείς/σα κατέθεσε ανακριβή στοιχεία ή ότι η εργασία δεν είναι δική του/της ή πλήρως δική του/της και γενικά δεν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η μελέτη σύμφωνα με την πρόσκληση, τότε είναι υποχρεωμένος/η να επιστρέψει στο κληροδότημα Κωνσταντίνου Κατσέα το χρηματικό ποσό που έλαβε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο