Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Ανακοίνωση χορήγησης χρηματικού βραβείου κληροδοτήματος Ι- Ι .Τσατσαρώνη έτους 2024

Προκήρυξη:

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη: α) την από 01/12/1980 ιδιόχειρη διαθήκη του Ιωάννη – Ίωνος Τσατσαρώνη, β) την απόφαση 7891/2009 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, γ) τις διατάξεις των άρθρων 38, 47, 56 και 82 παρ. 4 του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» και δ) την απόφαση με αριθμ. Πρωτ: 15202/23-10-2023 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ. (περί έγκρισης του αριθμού υποτροφιών).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

τη χορήγηση –κατόπιν επιλογής- από τα έσοδα της κληροδοσίας Ιωάννη – Ίωνος Τσατσαρώνη ενός χρηματικού βραβείου ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) σε πτυχιούχο όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ. για τη συγγραφή του καλύτερου συγγράμματος ενός θέματος Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ
Το σύγγραμμα θα πρέπει:
α) Να είναι πρωτότυπο.
β) Να είναι ανέκδοτο.
γ) Να είναι βασισμένο σε πρόσφατη έρευνα.
δ) Να είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα από έναν/μία υποψήφιο/α.
ε) Να μην αποτελεί διδακτορική διατριβή ή μεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης.
στ) Να μην έχει υποβληθεί για βράβευση σε άλλον φορέα ούτε να έχει βραβευτεί προηγουμένως και
ζ) Να μην αποτελεί εργασία στην οποία έχει συμμετάσχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο μέλος της Επιτροπής αξιολόγησης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από ειδική Τριμελή Επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό από το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Π.Θ. αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ.
Το σύγγραμμα που θα προκριθεί θα πρέπει να συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία όχι κάτω του βαθμού δέκα τέσσερα (14) με άριστα το είκοσι (20).
Η απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής αναρτάται, στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κληροδοτημάτων (εδώ).
Εν συνεχεία η σχετική απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, η οποία δύναται να ζητήσει την τροποποίηση της απόφασης αυτής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου, θα πρέπει να καταθέσουν εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο αίτηση (αναρτημένη στην ιστοσελίδα klirodotimata.auth.gr → τρέχουσες υποτροφίες)
α) μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση chkoukli@ad.auth.gr
β) αυτοπροσώπως κατόπιν ραντεβού (τηλ. 2310/99-5214) στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. (2ος όροφος γραφείο 211, κτίριο Διοίκησης), συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου.
  2. Τέσσερα (4) αντίγραφα συγγραμμάτων (δεν επιστρέφονται).
  3. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, υπογεγραμμένη από τον/την στην οποία θα δηλώνεται ότι: α) δεν αποτελεί διδακτορική διατριβή ή μεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης (MASTER) β) δεν έχει βραβευτεί από άλλο φορέα ούτε έχει υποβληθεί για βράβευση και γ) αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης του χρηματικού βραβείου.
  5. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Απαγορεύεται ο/η ενδιαφερόμενος/η να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, με περισσότερες της μίας (1) εργασίες.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ
Η καταβολή του χρηματικού βραβείου, πραγματοποιείται μέσω της Τράπεζας συναλλαγής του Α.Π.Θ., σε λογαριασμό του/της δικαιούχου (κατά προτίμηση στην ίδια με το Α.Π.Θ. Τράπεζα για να μην υπάρχουν προμήθειες συναλλαγής σε βάρος του/της δικαιούχου), από τα έσοδα της κληροδοσίας Ιωάννη – Ίωνος Τσατσαρώνη.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ
Αν αποδειχθεί – μετά την ανάληψη του χρηματικού ποσού – ότι ο/η βραβευθείς/σα κατέθεσε ανακριβή στοιχεία ή ότι η εργασία δεν είναι δική του/της ή πλήρως δική του/της και γενικά δεν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί, η μελέτη σύμφωνα με την πρόσκληση, τότε είναι υποχρεωμένος/η να επιστρέψει στη κληροδοσία Ιωάννη – Ίωνος Τσατσαρώνη το χρηματικό ποσό που έλαβε.

Σημείωση: Με την επιφύλαξη του άρθρ. 82 του Ν. 4182/10-09-2013 περί ειδικών – μεταβατικών και τελικών διατάξεων

Ανακοίνωση


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο