Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Χορήγηση ενός χρηματικού βραβείου ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) σε πτυχιούχο όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ. για τη συγγραφή του καλύτερου συγγράμματος ενός θέματος Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου.

Προκήρυξη:

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση –κατόπιν επιλογής- από τα έσοδα της κληροδοσίας Ιωάννη – Ίωνος Τσατσαρώνη ενός χρηματικού βραβείου ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) σε πτυχιούχο όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ. για τη συγγραφή του καλύτερου συγγράμματος ενός θέματος Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Το σύγγραμμα θα πρέπει:

α) Να είναι πρωτότυπο.

β) Να είναι ανέκδοτο.

γ) Να είναι βασισμένο σε πρόσφατη έρευνα.

δ) Να είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα από έναν/μία υποψήφιο/α.

ε) Να μην αποτελεί διδακτορική διατριβή ή μεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης.

στ) Να μην έχει υποβληθεί για βράβευση σε άλλον φορέα ούτε να έχει βραβευτεί προηγουμένως

και ζ) Να μην αποτελεί εργασία στην οποία έχει συμμετάσχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο μέλος της Επιτροπής αξιολόγησης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από ειδική Τριμελή Επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Π.Θ. αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Π.Θ. Το σύγγραμμα που θα προκριθεί θα πρέπει να συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία όχι κάτω του βαθμού δέκα τέσσερα (14) με άριστα το είκοσι (20). Η απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής αναρτάται, στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κληροδοτημάτων . Εν συνεχεία η σχετική απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, η οποία δύναται να ζητήσει την τροποποίηση της απόφασης αυτής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου, θα πρέπει να καταθέσουν εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο αίτηση (αναρτημένη στην ιστοσελίδα klirodotimata.auth.gr) στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. (2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή, τηλ. 2310/99-5214, www.klirodotimata.web.auth.gr) αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου.
  2. Τέσσερα (4) αντίγραφα συγγραμμάτων (δεν επιστρέφονται).
  3. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, υπογεγραμμένη από τον/την στην οποία θα δηλώνεται ότι: α) δεν αποτελεί διδακτορική διατριβή ή μεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης (MASTER) β) δεν έχει βραβευτεί από άλλο φορέα ούτε έχει υποβληθεί για βράβευση και γ) αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης του χρηματικού βραβείου.
  5. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Απαγορεύεται ο/η ενδιαφερόμενος/η να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, με περισσότερες της μίας (1) εργασίες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2024

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Η καταβολή του χρηματικού βραβείου, πραγματοποιείται μέσω της Τράπεζας συναλλαγής του Α.Π.Θ., σε λογαριασμό του/της δικαιούχου (κατά προτίμηση στην ίδια με το Α.Π.Θ. Τράπεζα για να μην υπάρχουν προμήθειες συναλλαγής σε βάρος του/της δικαιούχου), από τα έσοδα της κληροδοσίας Ιωάννη – Ίωνος Τσατσαρώνη.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Αν αποδειχθεί – μετά την ανάληψη του χρηματικού ποσού – ότι ο/η βραβευθείς/σα κατέθεσε ανακριβή στοιχεία ή ότι η εργασία δεν είναι δική του/της ή πλήρως δική του/της και γενικά δεν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί, η μελέτη σύμφωνα με την πρόσκληση, τότε είναι υποχρεωμένος/η να επιστρέψει στη κληροδοσία Ιωάννη – Ίωνος Τσατσαρώνη το χρηματικό ποσό που έλαβε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο