ΟΠΑ - Management Information Systems
ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
MBA Agribusiness
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Αμειβόμενη θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή ή διδακτορικού φοιτητή στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Προκήρυξη:

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Productive4.0: Electronics and ICT as enabler for digital industry and optimized supply chain management covering the entire product lifecycle», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Horizon 2020 στο πλαίσιο της δράσης H2020-ECSEL-2016-2-IA-two-stage – Innovation Actions (IA) της κοινοπραξίας Electronic Components and Systems For European Leadership Joint Undertaking (ECSEL JU), με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ ΠΘ 5414) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, κύριο Λυμπερόπουλο Γεώργιο,

ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προς υποστήριξη της εκτέλεσης του παραπάνω προγράμματος,

Ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη έως μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από φυσικό πρόσωπο στο οποίο θα ανατεθεί η υλοποίηση ερευνητικών, τεχνικών και διοικητικών εργασιών το πλαίσιο του έργου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το τέλος του έτους (31/12/2018) με δυνατότητα ανανέωσης έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του, ως ακολούθως:

ΘΕΣΗ: Διπλωματούχος Μηχανικός ή πτυχιούχος Σχολής Θετικών ή Οικονομικών Επιστημών με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, με ειδίκευση σπουδών στην περιοχή της Διοικητικής Επιστήμης και Επιχειρησιακής Έρευνας με εφαρμογές στη Διοίκηση Παραγωγής και Εφοδιασμού. Προτάσεις διπλωματούχων διδακτόρων είναι ευπρόσδεκτες

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Συμμετοχή και συνεισφορά στις ερευνητικές, τεχνικές και διοικητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Productive4.0 που συμπεριλαμβάνουν (α) την υλοποίηση συγκεκριμένων εργασιών των Πακέτων Εργασίας (ΠΕ) 4, 5, και 9, (β) τη συγγραφή τεχνικών αναφορών στα αγγλικά, (γ) τη συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας και συνέδρια, και (δ) την διοικητική και τεχνική υποστήριξη του έργου. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα ενθαρρυνθεί να υποβάλλει αίτηση στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (εφόσον δεν είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος) με σκοπό να εκπονήσει διδακτορική διατριβή με επιστημονικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του έργου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το τέλος του έτους (31/12/2018) με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του.

ΠΟΣΟ: 15.000 € (κόστος έργου) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, αναλόγως των προσόντων του υποψηφίου που θα επιλεγεί.

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εργαστήριο Οργάνωσης Παραγωγής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, Βόλος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση, εμπεριέχουσα τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 20η Απριλίου 2018 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας). 

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ.


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα