Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Ακαδημία Αθηνών: Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας σε πρωτοετή φοιτητή Φιλολογικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου.

Προκήρυξη:

Η Ακαδημία Αθηνών, προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας σε άπορο πρωτοετή φοιτητή Φιλολογικού Τμήματος, Φιλοσοφικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Γεωργίου Εμμ. Παγκάλου.

Οι όροι απονομής της υποτροφίας είναι οι ακόλουθοι:

1. H υποτροφία θα χορηγηθεί για δύο (2) συνεχή ακαδημαϊκά έτη με έναρξη το έτος 2022-2023, και μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμη έτη, κατά την κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον ο υπότροφος προσκομίσει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του Κληροδοτήματος επαρκούν.

2. Οι υποψήφιοι, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, πρέπει να διανύουν το πρώτο έτος σπουδών Τμήματος Φιλολογίας, Φιλοσοφικής Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου, να έχουν απολυτήριο Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», και να μην έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

3. Το ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε τριακόσια ευρώ (300€) μηνιαίως.

4. Οι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει να μη μπορούν να καλύψουν επαρκώς τις δαπάνες των σπουδών τους. Εφόσον οι υποψήφιοι ή/και οι οικογένειές τους έχουν ετήσιο εισόδημα που δεν υπερβαίνει τα ανώτατα ποσά απορίας, όπως αυτά καθορίζονται κατωτέρω στο άρθρο 12 παρ. στ΄, θεωρούνται οικονομικώς αδύναμοι για την αντιμετώπιση των σπουδών και διαγωνίζονται επί ίσοις όροις ανεξαρτήτως εισοδήματος.

5. Οι υποψήφιοι πρέπει να κατάγονται από το χωριό Πρίνα της επαρχίας Μιραμπέλλου του νομού Λασιθίου Κρήτης (ιδιαίτερη πατρίδα του διαθέτου Γεωργ. Εμμ. Παγκάλου). Σε περίπτωση ελλείψεως υποψηφίων καταγομένων από το ανωτέρω χωριό ή αποτυχίας τους στον διαγωνισμό, ο υπότροφος είναι δυνατόν να κατάγεται από την επαρχία Μιραμπέλλου ή, σε περίπτωση ελλείψεως υποψηφίων καταγομένων από την επαρχία αυτή ή αποτυχίας τους στον διαγωνισμό, από τον νομό Λασιθίου ή, τέλος σε περίπτωση ελλείψεως υποψηφίων καταγομένων από τον νομό αυτόν ή αποτυχίας τους στον διαγωνισμό, από όλη την Κρήτη διαφορετικά από όλη την Ελλάδα άνευ διακρίσεως.
(Διευκρίνιση: Προηγείται πάντα έναντι των άλλων υποψηφίων, ο υποψήφιος με τη σειρά καταγωγής που αναφέρει ο διαθέτης αρκεί να συγκεντρώσει τουλάχιστον μέσον όρο βαθμολογίας στα εξεταζόμενα μαθήματα το βαθμό δέκα τέσσερα (14). Σε περίπτωση ισοβαθμίας τη σειρά επιτυχίας καθορίζει κλήρωση που θα διενεργηθεί από την Εξεταστική Επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση, η διεξαγωγή της οποίας θα γνωστοποιηθεί στους ισοβαθμήσαντες με σχετική ανακοίνωση της Ακαδημίας Αθηνών).

6. Oι υποψήφιοι υπότροφοι θα εξεταστούν γραπτά στα ακόλουθα μαθήματα:
α) Αρχαία Ελληνικά και
β) Νεοελληνική Ιστορία

7. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (δ/νση: Πανεπιστημίου 28) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

8. Την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10.00π.μ. θα πραγματοποιηθεί η εξέταση του μαθήματος Αρχαία Ελληνικά και στις 12.30μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η εξέταση του μαθήματος Νεοελληνική Ιστορία.

Οι υποψήφιοι κατά τις ημέρες των εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

9. Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώσουν μέσον όρο γενικής βαθμολογίας στα ανωτέρω δύο (2) μαθήματα βαθμό τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14), σε κλίμακα με άριστα το βαθμό είκοσι (20). Αιτήσεις για αναβαθμολόγηση δεν γίνονται δεκτές, γιατί δεν προβλέπεται από τον Νόμο.

10. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη μετά του υποτρόφου στην Αθήνα σχετικού συμφωνητικού υποτροφίας, στο οποίο πρέπει να συμβληθεί και τρίτος (φυσικό πρόσωπο), ως εγγυητής, προκειμένου ο τρίτος να εγγυηθεί ως αυτοφειλέτης την επιστροφή του ποσού της υποτροφίας στην περίπτωση παράβασης των όρων του συμφωνητικού και σε κάθε περίπτωση που η επιστροφή του ποσού της υποτροφίας προβλέπεται στον Νόμο (βλ. όρο 11 της παρούσας), παραιτούμενος από την ένσταση διζήσεως.

Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του πρώτου ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία (2022-2023). Σημειώνεται ότι η υποτροφία δεν παρέχεται κατά τους μήνες ΙούλιοΑύγουστο.

Δεν γίνεται δεκτή η για οποιοδήποτε λόγο αναστολή έναρξης ή ενδιάμεση αναστολή της υποτροφίας.

11. Η υποτροφία θα διακόπτεται με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών: α) Στις περιπτώσεις που η επίδοση των σπουδών του υποτρόφου δεν είναι ικανοποιητική, ο υπότροφος δεν προσκομίζει τις εκθέσεις προόδου και τις βεβαιώσεις ως προς την πορεία των σπουδών, τις οποίες ορίζει η σύμβαση υποτροφίας, δεν επιτύχει σε εξετάσεις στο τέλος εκάστου έτους των σπουδών του, επιδεικνύει κακή διαγωγή ή εμποδίζεται στη συνέχιση των σπουδών του από ανίατη ή παρατεταμένη ασθένεια. β) Στην περίπτωση που ο υπότροφος διακόψει τις σπουδές, χωρίς την άδεια της Ακαδημίας Αθηνών, οπότε ο υπότροφος θα υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας που έλαβε, εκτός αν η διακοπή επήλθε από σοβαρούς λόγους υγείας που πρέπει να αποδεικνύονται νομίμως. γ) Στην περίπτωση που επέλθει μείωση των εσόδων του κληροδοτήματος, για οποιονδήποτε λόγο, με συνέπεια να καθίσταται αδύνατη η χορήγηση της υποτροφίας. δ) Στην περίπτωση που ο υπότροφος λάβει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά ή άλλη πηγή, οπότε ο υπότροφος θα υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας που έλαβε. ε) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο υπότροφος παραβεί τον Νόμο ή τους όρους της σύμβασης υποτροφίας, εφόσον αυτό προβλέπεται στο Κανονιστικό Διάταγμα της 18/23.8.1941 (ΦΕΚ Α 286) και στα άρθρα 57 επ. του Α.Ν. 2039/1939 (ΦΕΚ Α 455) ή και σε οποιαδήποτε άλλη διάταξη τεθεί σε ισχύ έως την υπογραφή του συμφωνητικού υποτροφίας.
Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας, για οποιονδήποτε λόγο, ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου.
Ο υπότροφος υποχρεούται να καταθέσει στην Ακαδημία Αθηνών, μέσα σε ένα (1) έτος από την λήξη των σπουδών του, το πτυχίο του. Αν δεν το προσκομίσει εντός της ανωτέρας προθεσμίας, οφείλει να επιστρέψει στο Κληροδότημα το ποσό της υποτροφίας που έλαβε (άρθρο 60 παρ. 2 του Α.Ν. 2039/1939).

12. Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση, στο Πρωτόκολλο της Ακαδημίας Αθηνών (ταχ. δ/νση: Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα), το αργότερο δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού, αίτηση που θα τυπώσουν από την ιστοσελίδα της Ακαδημίας www.academyofathens.gr (Ενότητα: Υποτροφίες).

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά:
α) Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».
β) Βεβαίωσης της οικείας Σχολής του Πανεπιστημίου ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος και φοιτά στο πρώτο έτος των σπουδών του.
γ) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε ισχύ) ή πιστοποιητικού ελληνικής καταγωγής και ηλικίας όχι μεγαλύτερης των 36 ετών.
δ) Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/1986) με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, την οποία ο υποψήφιος θα τυπώσει από την ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών www.academyofathens.gr (Ενότητα: Υποτροφίες), ότι δεν έλαβε, δεν λαμβάνει και, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί υπότροφος της Ακαδημίας Αθηνών, δεν θα λάβει καμία άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών) από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη προηγουμένως.
ε) Πιστοποιητικό καταγωγής των υποψηφίων από μία από τις αναφερόμενες ανωτέρω (άρθρο 5) περιοχές.
στ) Αντίγραφο τελευταίου προσωπικού ή/και οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος. Για τους υποψηφίους υποτρόφους το ετήσιο προσωπικό εισόδημα, σύμφωνα με το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500€).
Εάν ο υποψήφιος δεν έχει προσωπικό εισόδημα (απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει προσωπικό εισόδημα) ή το εισόδημα του είναι λιγότερο από τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€), θα αθροίζεται με το οικογενειακό εισόδημα και το σύνολο τους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€). Το ανωτέρω ποσό θα προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) για κάθε επιπλέον προστατευόμενο τέκνο, σε οικογένειες με άνω των δύο (2) προστατευόμενων τέκνων.
ζ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Τα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές θα πρέπει να είναι επικυρωμένα.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 18 Οκτωβρίου 2022

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς «επί συστάσει και αποδείξει» μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Σημ.: H Ακαδημία Αθηνών αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα αναρτηθούν πίνακες με τους αριθμούς πρωτοκόλλου της αίτησης αφενός των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης και μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, αφετέρου των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά (τα οποία μπορούν να προσκομίσουν μέχρι την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10.00π.μ.) ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

13. Τα της διεξαγωγής του διαγωνισμού, της παροχής, της διακοπής και επιστροφής των υποτροφιών κλπ. διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ Α 185), του Κανονιστικού Διατάγματος της 18/23.8.1941 (ΦΕΚ Α 286) σε συνδυασμό α) με τις σχετικές διατάξεις των από 1.4.1956 και 11.4.1956 διαθηκών του Γεωργίου Εμμ. Παγκάλου οι οποίες δημοσιεύτηκαν με τα υπ’ αριθμ. 365 και 366/6.2.1975 πρακτικά του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και β) τις υπ’ αριθμ. 8951/1978 και 7093/1982 Αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών

Η Ακαδημία Αθηνών, έχοντας συμμορφωθεί με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα και ο υποψήφιος θα συναινέσει στην εκ μέρους της Ακαδημίας Αθηνών τήρηση των προσωπικών στοιχείων, της ταχυδρομικής ή και ηλεκτρονικής διεύθυνσης, τα οποία θα συλλεχθούν στο πλαίσιο του διαγωνισμού, και στη νόμιμη επεξεργασία για τους σκοπούς του διαγωνισμού και της χορήγησης της υποτροφίας, δεσμευόμενη ότι δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα του υποψηφίου σε τρίτους, εκτός αν η διαβίβαση είναι αναγκαία για την εκτέλεση καθήκοντος και εφόσον προβλέπεται στον Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α 137).

Πληροφορίες παρέχονται μέσω του infoypotrofies@academyofathens.gr, μέσω της ιστοσελίδας της Ακαδημίας Αθηνών και στα τηλ.: 210.3664736 & 210.3664781.

Προκήρυξης.

Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης

Αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο