Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Ακαδημία Αθηνών: Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ουρανίας Κωνσταντινίδου, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία ή την Ιταλία, στη Γλυπτική

Προκήρυξη:

 Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ουρανίας Κωνσταντινίδου

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 28 Απριλίου 2016           

Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία ή την Ιταλία, στη Γλυπτική, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ουρανίας Κωνσταντινίδου. 

 

Οι όροι παροχής της υποτροφίας είναι οι εξής:

1.  Η υποτροφία χορηγείται για τρία (3) συνεχή ακαδημαϊκά έτη με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, και μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) ακόμη έτη, κατά την ελεύθερη κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον ο υπότροφος προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του και τη διαγωγή του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση, και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήματος Ουρανίας Κωνσταντινίδου επαρκούν.

2.  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές σε αναγνωρισμένο Ίδρυμα της Γαλλίας ή της Ιταλίας, στάθμης αναλόγου με το σκοπό της υποτροφίας.  Η επιλογή του Ιδρύματος, στο οποίο θα σπουδάσει ο υπότροφος, καθώς και το πρόγραμμα σπουδών του υπόκεινται στην έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών. Η υποτροφία χορηγείται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.

3.  Το ποσόν της υποτροφίας ανέρχεται σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) το μήνα.  Επίσης στον υπότροφο θα καταβληθούν, τα έξοδα μετάβασής του στο εξωτερικό και, μετά την λήξη των σπουδών του, τα έξοδα επιστροφής του, καθοριζόμενα με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών.

4. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων κρατών ελληνικής καταγωγής πτυχιούχοι Τμημάτων Εικαστικών Τεχνών με κατεύθυνση Γλυπτική ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισοτίμων Ιδρυμάτων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους.  

 

  1. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στο:

α)  Σχέδιο εκ του φυσικού (μια σύνθεση με διάφορα αντικείμενα ή γλυπτά) με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι σε φύλλα χαρτιού 50Χ35εκ.

Για την εξέταση οι υποψήφιοι απαιτείται να φέρουν υλικά σχεδίου, χαρτιά και ανάλογη πινακίδα.

 

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν επίσης υποχρεωτικά, γραπτά και προφορικά, στη γλώσσα διδασκαλίας του Πανεπιστημίου υποδοχής.  Η επιτυχία στην ξένη γλώσσα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή των υποψηφίων στην εξέταση του Σχεδίου.

 

6.   Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (δ/νση: Πανεπιστημίου 28)

7. Ημέρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 13η Μαΐου 2016 και ώρα η 10η πρωινή για την εξέταση των ξένων γλωσσών.

Η εξέταση στο Σχέδιο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Μαΐου 2016 και ώρα 11:00π.μ (διάρκεια εξέτασης 5 ώρες).

Οι υποψήφιοι κατά τις ημέρες των εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

 

8. Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώσουν βαθμολογία στην εξέταση του Σχεδίου  τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14), σε κλίμακα με άριστα το βαθμό είκοσι (20).  Επίσης, οι υποψήφιοι πρέπει απαραιτήτως να συγκεντρώσουν στην ξένη γλώσσα βαθμό τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14), o οποίος δεν συνυπολογίζεται στην εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας τους.

Αιτήσεις για αναβαθμολόγηση δε γίνονται δεκτές, γιατί δεν προβλέπεται από το Νόμο.

9.  Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη μετά του υποτρόφου στην Αθήνα του οικείου συμβολαίου υποτροφίας.

Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου, στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία (άρθρο 1), εφόσον η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου έπεται της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, διαφορετικά από την ημέρα άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου Έλληνα Πρόξενου.

10. Eάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά του/της υποτρόφου, ο/η υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας, που έχει λάβει μέχρι τότε, εφαρμαζομένων για την είσπραξη αυτού των διατάξεων του νόμου «περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων». Η υποτροφία διακόπτεται, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, επέλθει μείωση των ετησίων εσόδων του Κληροδοτήματος.  Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του/της υποτρόφου του/της οποίας διακόπηκε η υποτροφία.

 

11.  Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση  στο Πρωτόκολλο της Ακαδημίας Αθηνών, το βραδύτερο δέκα πέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά:

α) Φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών (άρθρο 4).  Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από Πανεπιστήμιο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ισοτιμίας και βαθμολογικής αντιστοίχισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α.

β) Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Πανεπιστημίου ότι ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός για μεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο της Γλυπτικής.

γ) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε ισχύ) ή πιστοποιητικού ελληνικής καταγωγής και ηλικίας όχι μεγαλύτερης των 36 ετών.

δ) Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε ή δεν λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών) από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά, το I.K.Y. ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη προηγουμένως.

    ε) Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Για υποψηφίους άνω των 25 ετών το προσωπικό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό

των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει προσωπικό εισόδημα, θα λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα το οποίο ορίζεται παρακάτω.

Αν ο υποψήφιος δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού και δεν έχει προσωπικό εισόδημα απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει προσωπικό εισόδημα καθώς και αντίγραφο του τελευταίου οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος.  Το οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις σαράντα εννέα χιλιάδες ευρώ (49.000,00€) για υποψηφίους του εξωτερικού.  Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00€) για κάθε επιπλέον προστατευόμενο τέκνο, σε οικογένειες με άνω των δύο (2) προστατευομένων τέκνων.

στ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

ζ) Ένα φάκελο (dossier) με πέντε (5) σχέδια κανονικού μεγέθους και φωτογραφίες πέντε (5) γλυπτών έργων.

η) Ένα μικρό γλυπτό έργο (από οποιοδήποτε υλικό).

Σημ.: Τα έργα, τα σχέδια και οι φωτογραφίες των έργων όλων των υποψηφίων, θα επιστραφούν σε αυτούς μετά την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού από τις αρμόδιες κατά νόμο υπηρεσίες.

 

Σημειώνεται επίσης ότι τα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές θα πρέπει να είναι επικυρωμένα.

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς «επί συστάσει και αποδείξει» μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Σημ.: H Ακαδημία Αθηνών αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως τα εξής πιστοποιητικά:

α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα αναρτηθούν  πίνακες με τα ονόματα των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης και μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, και τα ονόματα των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

 

12. Τα της διεξαγωγής του διαγωνισμού και της παροχής υποτροφιών κλπ. διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4182/10.09.2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της από 7.3.1934 ιδιόγραφης διαθήκης της Ουρανίας Κωνσταντινίδου, που δημοσιεύτηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών την 23η Φεβρουαρίου 1935 και κηρύχθηκε κυρία με την υπ.’ αριθ. 1166/1935 απόφαση του ιδίου δικαστηρίου.

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά στην Ακαδημία Αθηνών – Διεύθυνση Περιουσίας (δ/νση: Σόλωνος 84, τηλ. 210.3664732, 210.3664781) καθώς και στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών: www.academyofathens.gr

 

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2016

 

      O Πρόεδρος                                                                      Ο Γενικός Γραμματεύς

       ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ                                                     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ  

Προκήρυξη σε pdf

Αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο