Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Ακαδημία Αθηνών: Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση έξι (6) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ιωάννου Βόζου (Ιστορική-Συστηματική Μουσικολογία, Βιόλα, Κόρνο)

Προκήρυξη:

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση έξι (6) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ιωάννου Βόζου

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 28 Απριλίου 2016

Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για την χορήγηση δύο (2) υποτροφιών στην Ιστορική-Συστηματική Μουσικολογία,  δύο (2) υποτροφιών στη Βιόλα και δύο (2) υποτροφιών στο Κόρνο, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ευρώπη, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ιωάννου Βόζου.

 Οι όροι παροχής των υποτροφιών είναι οι εξής:

 

1. α) Για την απόκτηση διπλώματος "Μάστερ", πλήρους φοίτησης, η υποτροφία δίδεται για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, εκτός εάν, από σχετικό έγγραφο του Πανεπιστημίου, βεβαιώνεται ότι η ελάχιστη διάρκεια για τις συγκεκριμένες σπουδές, είναι μεγαλύτερη, οπότε η υποτροφία μπορεί να είναι μέχρι δύο (2) έτη,

β) για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος η υποτροφία δίδεται για δύο (2) ακαδημαϊκά έτη με δυνατότητα παράτασης ένα  (1) ακόμη έτος, κατά την ελεύθερη κρίση της Ακαδημίας Αθηνών, εφόσον ο υπότροφος προσκομίζει στοιχεία σχετικά με την πορεία των σπουδών του και τη διαγωγή του, τα οποία να δικαιολογούν την παράταση, και υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδα του κληροδοτήματος Ιωάννου Βόζου επαρκούν.   

Για την περίπτωση που ο υπότροφος λάβει το "Μάστερ" και στη συνέχεια ακολουθήσει έρευνα για τη λήψη διδακτορικού διπλώματος, θα του χορηγηθεί υποτροφία μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) ετών.

Εάν ο υπότροφος έχει αρχίσει τις σπουδές για το πτυχίο Μάστερ ή την εργασία για τη λήψη διδακτορικού διπλώματος, η υποτροφία καλύπτει το υπόλοιπο αναγκαίο χρονικό διάστημα.

2. Οι υπότροφοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης.

3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές σε αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα ή Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, στάθμης αναλόγου με το σκοπό της υποτροφίας.  Η επιλογή του Ιδρύματος, στο οποίο θα μετεκπαιδευτούν οι υπότροφοι, καθώς και το πρόγραμμα σπουδών τους υπόκεινται στην έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών. Η υποτροφία χορηγείται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.

 

4.  Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) τον μήνα.  Επίσης, στους υποτρόφους θα καταβληθούν τα έξοδα μετάβασής τους στην αλλοδαπή και μετά την λήξη των σπουδών τους τα έξοδα επιστροφής τους, καθοριζόμενα με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών.

 

5.  Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων κρατών ελληνικής καταγωγής     

α) κάτοχοι διπλώματος αναγνωρισμένου Ωδείου ή πτυχιούχοι Τμημάτων Μουσικών Σπουδών ή  Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων κρατών μελών της  Ευρωπαϊκής Ένωσης (για τους υποψηφίους στο Κόρνο και την Βιόλα) και

β) πτυχιούχοι Τμημάτων Μουσικών Σπουδών ή Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης  ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για τους υποψηφίους στην Μουσικολογία),

με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους μέχρι την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού.

 

6.  Oι υποψήφιοι στη Βιόλα και το Κόρνο θα εξεταστούν για τη διαπίστωση των απαραίτητων προσόντων τους σε:          α) ένα κοντσέρτο επιπέδου Διπλώματος (οι υποψήφιοι θα συνοδεύονται από πιανίστα της επιλογής       τους) και

β) μία σπουδή επιπέδου Διπλώματος.

  

Οι υποψήφιοι στην Μουσικολογία θα εξεταστούν γραπτά στα ακόλουθα μαθήματα:

α) Στοιχεία ιστορίας της μουσικής συμπεριλαμβανομένου και της νεοελληνικής.  και

β) Μουσική ανάλυση (ιστορική, μορφολογική, αρμονική, στυλιστική κ.λ.π) ενός σύντομου έργου τονικής μουσικής, το οποίο θα δοθεί σε παρτιτούρα και θα ακουστεί και από ηχογράφηση.

   

Επίσης οι υποψήφιοι θα εξεταστούν υποχρεωτικά, γραπτά και προφορικά, στην ξένη γλώσσα διδασκαλίας του Πανεπιστημίου υποδοχής. Η επιτυχία στην ξένη γλώσσα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις των λοιπών μαθημάτων.               

Οι υποψήφιοι κατά τις ημέρες των εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

7.  Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώσουν βαθμό τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14) επί κλίμακος με άριστα το βαθμό είκοσι (20).  Επίσης οι υποψήφιοι πρέπει απαραιτήτως να συγκεντρώσουν στην ξένη γλώσσα μέσο όρο γενικής βαθμολογίας τουλάχιστον δέκα τέσσερα (14), ο οποίος δεν συνυπολογίζεται στην εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας.

8. O διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (δ/νση: Πανεπιστημίου 28) για την εξέταση της ξένης γλώσσας και τη γραπτή εξέταση των υποψηφίων στη Μουσικολογία και στο Ωδείο Αθηνών (δ/νση: Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β΄ 17-19) για την εξέταση των υποψηφίων προς διαπίστωση των απαραιτήτων προσόντων τους στην Βιόλα και το Κόρνο.

9.  Ημέρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 13η Μαΐου 2016 και ώρα η 10η πρωινή για την εξέταση των ξένων γλωσσών.

     

     Η γραπτή εξέταση των υποψηφίων στην Μουσικολογία θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

α) Στοιχεία ιστορίας της μουσικής την Τετάρτη 18 Μαΐου 2016 και ώρα 10:00 π.μ. (διάρκεια εξέτασης 2 ώρες).

β) Μουσική ανάλυση ενός σύντομου έργου τονικής μουσικής την ίδια ημέρα Τετάρτη 18 Μαΐου 2016 και ώρα 12:30μ.μ. (διάρκεια εξέτασης 2 ώρες).

 

Η εξέταση για τη διαπίστωση των απαραιτήτων προσόντων στη Βιόλα και το Κόρνο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016 και το Σάββατο 21 Μαΐου 2016. Η ακριβής ημέρα και ώρα των ακροάσεων θα ανακοινωθεί εγκαίρως.

 

10.  Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της καταβολής της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη μετά του υποτρόφου στην Αθήνα του οικείου συμβολαίου υποτροφίας.

Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία (2016-2017), εφόσον η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή εξαμήνου έπεται της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, διαφορετικά από την ημέρα της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, η οποία αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του οικείου Έλληνα Προξένου.

11. Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλουν στο Πρωτόκολλο της Ακαδημίας Αθηνών (ταχ. δ/νση: Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα), το βραδύτερο δέκα πέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού αίτηση στην οποία θα πρέπει να δηλώνουν το αντικείμενο για το οποίο υποβάλλουν υποψηφιότητα.

 

      Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής πιστοποιητικά:

α) Φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών (άρθρο 5).  Σε περίπτωση που ο τίτλος προέρχεται από Πανεπιστήμιο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ισοτιμίας και βαθμολογικής αντιστοίχισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α. (Οι κάτοχοι διπλώματος αναγνωρισμένου ωδείου θα πρέπει να προσκομίσουν και Απολυτήριο Λυκείου).

β) Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Πανεπιστημίου ότι ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό στον αντίστοιχο κλάδο.

γ) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε ισχύ) ή πιστοποιητικού ελληνικής καταγωγής και ηλικίας όχι μεγαλύτερης των 36 ετών.

δ) Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε ή δεν λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών) από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά, το I.K.Y. ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη προηγουμένως.

    ε) Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Για υποψηφίους άνω των 25 ετών το προσωπικό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει προσωπικό εισόδημα, θα λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα το οποίο ορίζεται παρακάτω.

Αν ο υποψήφιος δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού και δεν έχει προσωπικό εισόδημα απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει προσωπικό εισόδημα καθώς και αντίγραφο του τελευταίου οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος.  Το οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις σαράντα εννέα χιλιάδες ευρώ (49.000,00€). Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00€) για κάθε επιπλέον προστατευόμενο τέκνο, σε οικογένειες με άνω των δύο (2) προστατευομένων τέκνων.

στ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Σημειώνεται ότι τα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές θα πρέπει να είναι επικυρωμένα.

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς «επί συστάσει και αποδείξει» μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Σημ.: Η Ακαδημία Αθηνών αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως:

α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα αναρτηθούν  πίνακες με τα ονόματα των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης και μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, και τα ονόματα των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

 12. Τα της διεξαγωγής του διαγωνισμού παροχής υποτροφιών κλπ., διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4182/10.09.2013 σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις της διαθήκης Ιωάννου Βόζου.

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά στην Ακαδημία Αθηνών – Διεύθυνση Περιουσίας (δ/νση: Σόλωνος 84, 5oς όροφος,  210.3664732, 210.3664781) καθώς και στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών: www.academyofathens.gr

 

                                                                  Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2016

 

                Ο Πρόεδρος                                                                                         Ο Γενικός Γραμματεύς

      ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ                                                                         ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο