Αντικείμενο
Σώματα Ασφαλείας-Ένοπλες Δυνάμεις
Πόλη
Αθήνα
Διάρκεια
8 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Η Σχολή Ικάρων (ΣΙ) υπάγεται στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) και έχει έδρα της την Αεροπορική Βάση Δεκελείας στο Τατόι.

Σκοπός της Σχολής είναι :

 • Να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση στους σπουδαστές της με την έρευνα και διδασκαλία της Αεροπορικής επιστήμης και τεχνολογίας, καθώς και των συναφών θεωρητικών, θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών.
 • Να αναπτύσσει τις στρατιωτικές αρετές και τη στρατιωτική αγωγή ώστε να διαμορφώνει αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) με στρατιωτική και αεροπορική συνείδηση, μόρφωση ανώτατου επιπέδου, καθώς και κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική παιδεία και αγωγή, παρέχοντάς τους τα εφόδια για να καταστούν ικανοί ηγήτορες με άρτια επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση.
 • Να διοργανώνει από κοινού με τα Πανεπιστήμια, Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και να διεξάγει επιστημονική έρευνα σε τομείς ενδιαφέροντος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σκοπός και αποστολή του Ικάρου όμως, δεν είναι μόνο η τυπική εφαρμογή των συγκεκριμένων κανόνων καλής συμπεριφοράς αλλά και η σταδιακή ολοκλήρωσή του σε όλους τους τομείς, με αποτέλεσμα να ενσαρκώνει, όχι μόνο τον ιδανικό αξιωματικό της Π.Α. μετά την αποφοίτησή του από την Σχολή Ικάρων, αλλά και ένα “πρότυπο”, θετικό παράδειγμα μίμισης για τους νέους της πατρίδας μας. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού ο ‘Ικαρος πρέπει να καταστεί “κοινωνός” των πράξεων του και να επιδιώκει συνεχή επικοινωνία με όλους τους φορείς του κοινωνικού συνόλου.

Προσόντα Υποψηφίων 

Α. Συµµετοχή στο διαγωνισµό µπορούν να δηλώσουν, σύµφωνα µε το Ν. 1911/1990 (ΦΕΚ Α'160), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, άνδρες και γυναίκες για όλες τις Σχολές και Τµήµατα των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ.
Β. Τα προσόντα, τα οποία πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

α. Να έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι/ες οµογενείς που δεν έχουν την Ελληνική Ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, µε την εισαγωγή τους (την ηµέρα κατάταξης) στα ΑΣΕΙ –ΑΣΣΥ, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας [Ν. 3284/2004 ( ΦΕΚ Α' 217)].
β. Να έχουν υγεία και άρτια σωµατική διάπλαση, όπως ορίζει το Π∆ 11/2014 (ΦΕΚ Α' 17). 
γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συµµετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας. 
δ. Οι υποψήφιοι/ες της Σχολής Ικάρων (όλων των τµηµάτων της) πρέπει να γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα σε επίπεδο Β2 (καλή γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσοµάθειας και η γνώση αυτή πρέπει να βεβαιώνεται µε το αντίστοιχο πιστοποιητικό αναγνωρισµένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία (βλέπε https://asep.gr, κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου). Σε περίπτωση που έχουν συµµετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις αγγλικής γλώσσας και δεν τους έχει αποσταλεί το πτυχίο, γίνεται δεκτή βεβαίωση του αρµόδιου φορέα διεξαγωγής των εξετάσεων που να πιστοποιεί την επιτυχή συµµετοχή τους στις εξετάσεις. Ο εν λόγω τίτλος σπουδών κατατίθεται υποχρεωτικά κατά την ηµεροµηνία κατάταξής τους. Γίνονται δεκτά πρωτότυπα πτυχία Αγγλικής Γλώσσας ή επικυρωµένα αντίγραφα αυτών από τα ινστιτούτα ή τους φορείς διεξαγωγής των εξετάσεων-χορηγήσεως τίτλων ή από δικηγόρο, µη µεταφρασµένα (αφορά στην κατάθεσή τους κατά τη φάση της υποβολής δικαιολογητικών, των υποψηφίων της ΣΙ) ή φωτοαντίγραφα των ανωτέρω, στα οποία να είναι ευδιάκριτη η επικύρωση αυτών. Οι επιτυχόντες/ούσες κατά την κατάταξή τους θα πρέπει να καταθέσουν µεταφρασµένα τα πτυχία αγγλικής γλώσσας. Ως προς τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές ισχύουν τα αναγραφόµενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74).
ε. Ηλικία : Οι υποψήφιοι/ες των ΑΣΕΙ, σύµφωνα µε τους Οργανισµούς λειτουργίας τους, πρέπει για τη ΣΙ να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1999 και µεταγενέστερα.
στ. Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει:
(1) Να µην έχουν καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης για οποιοδήποτε έγκληµα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήµιση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία, για παράβαση των Νόµων περί προστασίας της Χώρας, του Πολιτεύµατος και της ελευθερίας των Πολιτών, προσβολή της Σηµαίας ή του Στρατού, νοµοθεσίας σχετικής µε τα ναρκωτικά, τις αρχαιότητες και της νοµοθεσίας περί τροµοκρατίας, καθώς και να µην έχουν παραπεµφθεί σε δίκη ή να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήµατα αυτά, σύµφωνα µε τον Οργανισµό κάθε Σχολής.
(2) Να µην έχουν εκπέσει του βαθµού τους, να µην έχουν αποβληθεί από καµία στρατιωτική Σχολή στο παρελθόν και να µην έχουν διαγραφεί για οποιοδήποτε λόγο από την ίδια Στρατιωτική Σχολή (ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ) στην οποία είχαν εισαχθεί στο παρελθόν, όπως ειδικά ορίζεται για τις περιπτώσεις αυτές, από τον Οργανισµό κάθε Σχολής και από την ισχύουσα νοµοθεσία.
ζ. Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση στην οποία υποψήφιος/α, µετά την επιτυχία και την κατάταξή του σε ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών του καθηκόντων λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων, εφαρµόζονται για αυτόν/ήν οι σχετικές διατάξεις των Οργανισµών των Στρατιωτικών Σχολών και ενδεχοµένως του ΠΚ και του ΣΠΚ.

Δείτε την αναλυτική Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (εδώ).

Ειδικό Μάθημα:

Για να είσαι υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από τα αρμόδια Υπουργεία κατά περίπτωση. (Για τις Α.Ε.Ν. απαιτείται μόνο υγειονομική εξέταση). Για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις υποβάλλεται σχετική αίτηση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις. 

Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση κατανέμεται σε εξαμηνιαία και αυτοτελή μαθήματα και υλοποιείται με την παρακολούθηση διδασκαλίας, διαλέξεων, την εκτέλεση εργασιών και εργαστηριακών – πρακτικών ασκήσεων, με εκπαιδευτικές επισκέψεις, μελέτη και εξετάσεις.

Η διάρκεια φοίτησης στη ΣΙ είναι τουλάχιστον τετραετής.

Η Εκπαίδευση στη ΣΙ κατανέμεται σε Εκπαιδευτικά έτη. Κάθε Εκπαιδευτικό έτος ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου, με διακοπές στις εορτές των Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και κατά τη θερινή περίοδο, ανάλογα με τις ανάγκες της ΣΙ Το Ακαδημαϊκό έτος έχει την ίδια χρονική διάρκεια με το Εκπαιδευτικό έτος και οργανώνεται σε δύο (2) Ακαδημαϊκά Εξάμηνα.

Με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου μπορεί να οριστεί διαφορετική ημερομηνία έναρξης και λήξης του Εκπαιδευτικού Έτους – Ακαδημαϊκών Εξαμήνων.

Κάθε Ακαδημαϊκό Εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας και δύο (2) εβδομάδες για εξετάσεις.

Στη Σχολή Ικάρων λειτουργεί Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών. Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση παρέχεται από τους Τομείς με γνωστικά αντικείμενα και Εργαστήρια. Ο Τομέας έχει ως έργο τη διδασκαλία, έρευνα και εκπαίδευση μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος.

Οι ΤΟΜΕΙΣ της Σχολής Ικάρων είναι :

 • ΤΟΜΕΑΣ ΗΓΕΤΙΚΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΤΗΣΗΣ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Διδασκόμενη Ύλη

Τα διδασκόμενα μαθήματα στην Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση, καθορισμένα με νόμο του κράτους, διακρίνονται σε τρεις (3) κύριες κατηγορίες : Ειδίκευσης,  Κοινωνικά,  Στρατιωτικά. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην εκμάθηση Ξένων Γλωσσών  (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά).

Όλα τα προαναφερθέντα σε συνδυασμό με τα προγράμματα Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης, τα οποία έχουν εκπονηθεί με βάση τις αρχές της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής, εξασφαλίζουν την παροχή ακαδημαϊκής εκπαίδευσης ισότιμης της Ανώτατης Εκπαίδευσης και χορηγώντας  ισότιμα πτυχία με αυτά του πανεπιστημιακού επιπέδου. Γι’ αυτό και η Σχολή Ικάρων συμπεριλαμβάνεται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας ως Α.Σ.Ε.Ι.

Πέραν των μαθημάτων, η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση στοχεύει στην καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης, καθώς και του αναλυτικού και ερευνητικού πνεύματος έτσι ώστε οι μελλοντικοί Αξιωματικοί της Π.Α. να είναι σε θέση να αφομοιώνουν γρήγορα τις εξελίξεις στη σύγχρονη στρατηγική, την επιστήμη και την τεχνολογία. Με αυτόν τον τρόπο οι Ίκαροι αποκτούν όλα τα εφόδια που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση με επιτυχία της αποστολής του Αξιωματικού.

Η διδασκόμενη ύλη κατά ειδικότητα είναι η παρακάτω:

 • Ιπτάμενοι
 • Ελεγκτές Αεράμυνας
 • Μηχανικοί Αεροσκαφών
 • Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικοί
 • Μηχανικοί Αεροπορικών Εγκαταστάσεων

Εργαστήρια

Τα εργαστήρια είναι εξοπλισμένα με σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό και μπορούν να αποδώσουν έργο εκπαιδευτικό και ερευνητικό. Τα εργαστήρια που υπάρχουν στη Σχολή κατά τομέα είναι τα παρακάτω :

 1. Τομέας Ηγετικής – Διοικητικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Φυσιολογίας
  • Εργομετρίας
  • Ξένων Γλωσσών
 2. Τομέας Μαθηματικών – Φυσικών Επιστημών
  • Φυσικής
 3. Τομέας Αεροδυναμικής – Μηχανικής Πτήσης
  • Μηχανικής Ρευστών
  • Αεροδυναμικής
 4. Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών, Τεχνολογίας των Υλικών, Οργάνωσης Παραγωγής
  • Στοιχείων Μηχανών – Τριβολογίας
  • Τεχνολογίας και Κατεργασίας Υλικών
  • Συστημάτων Παραγωγής
 5. Τομέας Αεροναυπηγικής, Τεχνικής Μηχανικής, Δομικών Κατασκευών – Έργων Υποδομών
  • Αντοχής Υλικών
  • Αεροναυπηγικής
  • Οπλισμένου Σκυροδέματος
 6. Τομέας Θερμοδυναμικής, Προωθητικών και Ενεργειακών Συστημάτων
  • Προωθητικών και Ενεργειακών Συστημάτων
  • Καυσίμων – Λιπαντικών
 7. Τομέας Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρικής Ισχύος, Τηλεπικοινωνιών
  • Ηλεκτρικών Μηχανών
  • Ηλεκτρονικής
  • Τηλεπικοινωνιών
 8. Τομέας Πληροφορικής και Υπολογιστών
  • Μικροεπεξεργαστών & Δικτύων Υπολογιστών
 9. Τομέας Αυτομάτου Ελέγχου, Αεροδιαστημικής Τεχνολογίας, Αμυντικών Συστημάτων και Επιχειρήσεων
  • Αυτομάτου Ελέγχου και Συστημάτων Αεροσκαφών
  • Πολεμικών Παιγνίων

Στρατιωτική Εκπαίδευση

Σκοπός

Η Στρατιωτική Αγωγή είναι απαραίτητο προσόν του Ικάρου και η ανάπτυξή της αποτελεί σημαντικό έργο για τη Σ.Ι. και επιτελείται αδιάλειπτα κατά το χρονικό διάστημα των σπουδών του.

Σκοπός της Στρατιωτικής Αγωγής είναι η κατάλληλη καλλιέργεια της προσωπικότητας του Ικάρου, με τη μύηση στο στρατιωτικό τρόπο ζωής, τη στρατιωτική δεοντολογία, τα έθιμα και τις παραδόσεις της Σχολής, την εκπαίδευση στην ολιγάρκεια, την καλλιέργεια ενσυνείδητης πειθαρχίας, την ανάπτυξη πνεύματος μαχητικότητας και ομάδας, την προσήλωση στην Αποστολή, τη διαπαιδαγώγηση στη σωστή κοινωνική συμπεριφορά, την καλλιέργεια των ιδεωδών της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού, την καλλιέργεια πολιτιστικής παιδείας, με τελικό στόχο την ανάπτυξη στρατιωτικών αρετών και ηγετικών χαρακτηριστικών.

Η ανάπτυξη της Στρατιωτικής Αγωγής στηρίζεται σε Αρχές οι οποίες διέπουν όλα τα είδη εκπαίδευσης στη Σχολή.

Σκοπός της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη της στρατιωτικής ικανότητας του Ικάρου, με την αύξηση της αντοχής του σε παρατεταμένη άσκηση, της δυνατότητάς του να λειτουργεί σωστά και με τακτική σκέψη κάτω από συνθήκες πίεσης, με την εκπαίδευση στα όπλα, την επιβίωση, τη γνώση της στρατιωτικής οργάνωσης και διαδικασιών και τέλος, με την άσκηση στη διοικητική και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η στρατιωτική εκπαίδευση σε συνδιασμό με την ανάπτυξη της Στρατιωτικής Αγωγής, θα προετοιμάσει τους Ικάρους να υπηρετήσουν επάξια στις τάξεις της Π.Α.

Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ή αντικειμένων της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική.

Η Στρατιωτική Εκπαίδευση υλοποιείται με την εκτέλεση δραστηριοτήτων όπως στρατιωτικές ασκήσεις, δοκιμασίες, ασκήσεις διαβίωσης, διδασκαλία, διαλέξεις και επισκέψεις. Τα επιμέρους κριτήρια επιτυχίας των αντικειμένων και των μαθημάτών της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης, καθορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

Η Στρατιωτική Εκπαίδευση προγραμματίζεται σε όλη τη διάρκεια του έτους και βαθμολογείται ετησίως.

Τομείς

Το πρόγραμμα στρατιωτικής Εκπαίδευσης των μαθητών βρίσκεται κάτω από την εποπτεία της Σμηναρχίας Ικάρων. Η όλη εκπαίδευση βασίζεται στην προοδευτική ανάπτυξη θεωρητικών θεμάτων και στην εκτέλεση πρακτικών ασκήσεων και στα τέσσερα χρόνια φοίτησης.

Αρχίζει με τη συστηματική ενημέρωση των μαθητών, δεδομένου ότι στερούνται παντελώς στρατιωτικής εμπειρίας

Στην συνέχεια δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες προσαρμογής των Ικάρων στη στρατιωτική ζωή

Συνεχίζει καλλιεργώντας την ενσυνείδητη πειθαρχία, το αίσθημα ευθύνης, το πνεύμα ομάδας, το αεροπορικό πνεύμα

Στα δύο τελευταία χρόνια της φοίτησης, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις ευθύνες, στις έμφυτες και επίκτητες αρετές του ηγέτη και στην παροχή πρακτικών γνώσεων για την οργάνωση και λειτουργία της Πολεμικής Αεροπορίας

Ολοκληρώνεται, όταν οι μαθητές αυτοί γίνουν Αξιωματικοί της Αεροπορίας, με τις γνώσεις και τις δεξιότητες, που συνιστούν τα απαραίτητα στοιχεία για το αξίωμα που κατέχουν.

Διδασκόμενη Ύλη

Διδασκόμενη Ύλη Στρατιωτικής Εκπαίδευσης Ειδικότητας Ελεγκτών Αεράμυνας

 • Ψυχολογία – Ηγεσία
 • Στρατιωτική Ιστορία
 • Αεροπορική Ιστορία
 • Πολιτική Εθνικής Άμυνας – Αεροπορικό Δόγμα
 • Αεράμυνα – Επίγεια άμυνα Οπλισμός
 • Διοίκηση – Επιτελικά Καθήκοντα
 • Επιχειρήσεις Αεράμυνα

Αθλητική Εκπαίδευση

Σκοπός

Η άθληση των Ικάρων είναι πρωταρχικής σημασίας και συμβαδίζει με την Στρατιωτική Εκπαίδευση. Ο σκοπός της Φυσικής Αγωγής είναι η ανάπτυξη της φυσικής κατάστασης των Ικάρων σε επίπεδο που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Π.Α. καθώς και η βελτίωση των επιμέρους κινητικών δεξιοτήτων τους. Επιπλέον, σκοπός είναι η μύηση του Ικάρου στην δια βίου ενασχόληση με την άθληση και την ευρύτερη άσκηση, καθώς και η παροχή γνώσεων που αφορούν στην ανθρώπινη φυσιολογία και τη σωματική υγεία.

Η Φυσική Κατάσταση των Ικάρων αναπτύσσεται και διατηρείται με περιοδική εξάσκηση καθ’ όλο το χρόνο παραμονής του Ικάρου εντός της Σχολής. 

Κατά τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού έτους προγραμματίζονται αθλητικές εκδηλώσεις εντός και εκτός των εγκαταστάσεων της Σχολής όπως Αγώνες Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Σωμάτων Ασφαλείας, πρωταθλήματα Π.Α., τουρνουά διαφόρων αθλημάτων, εθνικά πρωταθλήματα κλπ.

Πτητική Εκπαίδευση

Στάδια Εκπαίδευσης

Ο καθορισμός των σταδίων της Πτητικής εκπαίδευσης καθώς και ο σκοπός κάθε σταδίου να γίνεται σε επίπεδο Προεδρικού Διατάγματος. Οι έξοδοι, οι ώρες και το ακριβές περιεχόμενο κάθε σταδίου καθορίζονται με απόφαση του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με το πλαίσιο πτητικής εκπαίδευσης, ο Ιπτάμενος Ανθυποσμηναγός, πριν την τοποθέτησή του σε Μονάδα της ΠΑ, ακολουθεί πέντε συνολικά στάδια εκπαίδευσης.

 • το Στάδιο Επιλογής (1ο έτος)
 • το Αρχικό Στάδιο (2ο έτος,  β’ εξάμηνο)
 • το Βασικό Στάδιο (3ο έτος,  α’ εξάμηνο)
 • το Προκεχωρημένο Στάδιο (μετά την αποφοίτηση)
 • το Επιχειρησιακό Στάδιο (μετά την αποφοίτηση)

Στάδιο Επιλογής

Σκοπός του σταδίου είναι η αρχική επιλογή των Ικάρων που είναι κατάλληλοι και δείχνουν ότι έχουν την δυνατότητα να εξελιχθούν ως Ιπτάμενοι. Εκτελείται στο πρώτο έτος σπουδών και περιλαμβάνει πτήσεις συγκυβέρνησης και πτήσεις Μόνος με αεροσκάφος Τ-41 D (μονοκινητήριο ελικοφόρο). Επιπλέον, περιλαμβάνει εξόδους σε εξομοιωτή πτήσεων και εκπαίδευση εδάφους. Η συνολική διάρκεια του σταδίου δεν ξεπερνά στο σύνολό της, τους τέσσερις (4) μήνες.

Το Στάδιο Επιλογής πραγματοποιείται στην 360 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος (ΜΕΑ) στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας στο Τατόι.

Αρχικό Στάδιο

Σκοπός του σταδίου είναι η εξοικείωση του εκπαιδευόμενου Ιπταμένου με τις βασικές διαδικασίες και ελιγμούς της πτήσης, καθώς και με τις συνθήκες πτήσης σε συνδυασμό με την ανθρώπινη φυσιολογία. Αποτελεί ένα δεύτερο στάδιο ελέγχου καταλληλότητας του Ικάρου.

Ξεκινά συνήθως το Β’ εξάμηνο του δεύτερου έτους σπουδών και περιλαμβάνει πτήσεις συγκυβέρνησης και πτήσεις Μόνος με αεροσκάφος T-6Α Texan II (μονοκινητήριο ελικοφόρο). Επιπλέον, περιλαμβάνει εξόδους σε εξομοιωτή πτήσεων (GBTS) και εκπαίδευση εδάφους. Η συνολική διάρκεια του σταδίου δεν ξεπερνά συνήθως, στο σύνολό της τους πεντέμισι (5 1/2) μήνες και σε κάθε περίπτωση ολοκληρώνεται εντός του εκπαιδευτικού έτους.

Το Αρχικό Στάδιο πραγματοποιείται στην 361 ΜΕΑ και στην 364 ΜΕΑ στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (ΠΕΑ), στην Αεροπορική Βάση Καλαμάτας.

Βασικό Στάδιο

Σκοπός του σταδίου είναι η ανάπτυξη ικανότητας στις διαδικασίες και ελιγμούς της πτήσης και θέτει τις βάσεις για τη διαμόρφωση αεροπορικής προσωπικότητας των Ικάρων.

Εκτελείται συνήθως το Α’ εξάμηνο του τρίτου έτους σπουδών και περιλαμβάνει πτήσεις συγκυβέρνησης και πτήσεις Μόνος με αεροσκάφος T-6Α Texan II (μονοκινητήριο ελικοφόρο). Επιπλέον, περιλαμβάνει εξόδους σε εξομοιωτή πτήσεων (GBTS) και εκπαίδευση εδάφους. Η συνολική διάρκεια του σταδίου δεν ξεπερνά στο σύνολό της τους πεντέμισι (5 1/2) μήνες και σε κάθε περίπτωση ολοκληρώνεται συνήθως εντός του Α΄ εκπαιδευτικού εξαμήνου.

Το Βασικό Στάδιο πραγματοποιείται στην 361 ΜΕΑ και στην 364 ΜΕΑ στην 120 ΠΕΑ, στην Αεροπορική Βάση Καλαμάτας.

Προκεχωρημένο Στάδιο

Σκοπός του σταδίου είναι η διαμόρφωση αεροπορικής προσωπικότητας των Ικάρων με την περαιτέρω αύξηση της ικανότητας στην εκτέλεση προκεχωρημένων ελιγμών και σύνθετων ασκήσεων.

Εκτελείται μετά την αποφοίτηση από τη Σχολή Ικάρων και περιλαμβάνει πτήσεις συγκυβέρνησης και πτήσεις Μόνος με αεροσκάφος Τ-2 Ε Buckeye (δικινητήριο αεριωθούμενο). Επιπλέον, περιλαμβάνει εξόδους σε εξομοιωτή πτήσεων και εκπαίδευση εδάφους. Η συνολική διάρκεια του σταδίου εκτιμάται ότι ξεπερνά στο σύνολό της τους επτά (7) μήνες.

Το Προκεχωρημένο Στάδιο πραγματοποιείται στις 362 ΜΕΑ και 363 ΜΕΑ στην 120 ΠΕΑ, στην Αεροπορική Βάση Καλαμάτας.

Επιχειρησιακό Στάδιο

Σκοπός του σταδίου είναι η απόκτηση απαραιτήτων γνώσεων και δεξιοτήτων σε επιχειρησιακές αποστολές για την ομαλή μετάπτωσή του σε οποιοδήποτε τύπο μαχητικού ή εκπαιδευτικού αεροσκάφους της ΠΑ.

Εκτελείται αμέσως μετά το πέρας του Προκεχωρημένου σταδίου και περιλαμβάνει πτήσεις συγκυβέρνησης και πτήσεις Μόνος με αεροσκάφος Τ-2 Ε Buckeye (δικινητήριο αεριωθούμενο). Επιπλέον, περιλαμβάνει εξόδους σε εξομοιωτή πτήσεων και εκπαίδευση εδάφους. Η συνολική διάρκεια του σταδίου δεν ξεπερνά στο σύνολό της τους τέσσερις (4) μήνες.

Το Επιχειρησιακό Στάδιο πραγματοποιείται στις 362 ΜΕΑ και 363 ΜΕΑ στην 120 ΠΕΑ, στην Αεροπορική Βάση Καλαμάτας.

Οδηγός Σπουδών

Με την αποφοίτηση από τη Σχολή ο Ίκαρος ονομάζεται Μόνιμος Ανθυποσμηναγός και εισέρχεται στις τάξεις της ξεχωριστής κοινωνίας των Αξιωματικών της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Σ’ όλη τη σταδιοδρομία του θα συνεχίσει να εκπαιδεύεται αλλά και να εκπαιδεύει. 

Στο πρώτο στάδιο, περίπου το μισό της σταδιοδρομίας του, παρέχει τις υπηρεσίες του στις Μονάδες που έχουν ενεργά αναλάβει να φέρουν σε πέρας την ύψιστη αποστολή της Πολεμικής Αεροπορίας μας, που είναι η προάσπιση και διασφάλιση της ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της Πατρίδας μας.

Στο δεύτερο στάδιο παρέχει τις υπηρεσίες του κυρίως από θέσεις διοίκησης και επιτελείου, με προοπτική εξέλιξης στα ανώτατα αξιώματα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο