Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Πόλη
Πάφος
Διάρκεια
8 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Σκοπός του τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Ασφάλειας είναι να παρέχει στους φοιτητές ένα ευρύ πεδίο γνώσεων και κατανόησης των σύγχρονων διεθνών σχέσεων, με έμφαση σε ζητήματα στρατηγικής και ασφάλειας. Συνδυάζει αφενός την εις βάθος ακαδημαϊκή κατάρτιση σε μείζονα θέματα, θεωρίες και περιπτωσιολογικές μελέτες, και αφετέρου μία δομημένη διαδικασία εξοικείωσης με σύγχρονες συζητήσεις και εμπειρίες. Συνδυάζει, επίσης, τη θεωρητική με την πρακτική μέθοδο προσέγγισης των εξεταζόμενων ζητημάτων. Επιπλέον, διερευνά τους τρόπους με τους οποίους το εθνικό και το διεθνές επίπεδο διασυνδέονται από την επίδραση παραγόντων που άπτονται του εμπορίου, της οικονομίας, του περιβάλλοντος, της στρατηγικής, της ασφάλειας, της ιδεολογίας, του πολιτισμού και της ηθικής. Το Πρόγραμμα παρέχει μία στέρεη θεωρητική και εμπειρική κατανόηση του διεθνούς περιβάλλοντος ασφάλειας στη μεταψυχροπολεμική εποχή, συμπεριλαμβανομένων πτυχών όπως οι αιτίες των συγκρούσεων και της ειρήνης, η εμφάνιση νέων απειλών ασφάλειας, και η ύπαρξη πολλών διαφορετικών δρώντων στη αποτροπή συγκρούσεων, στη επιβολή και τη διατήρηση της ειρήνης. Τέλος, το Πρόγραμμα περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους κρατικοί και μη κρατικοί δρώντες αναπτύσσουν στρατηγικές στο διεθνές περιβάλλον για ζητήματα ασφάλειας.

Οι απόφοιτοι του Πτυχίου στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια αναμένεται να έχουν εις βάθος κατάρτιση σε ζητήματα διεθνών σχέσεων, ασφάλειας και στρατηγικής, γεγονός που θα τους επιτρέψει να ακολουθήσουν καριέρες στο διπλωματικό σώμα, σε διεθνείς οργανισμούς, σε ΜΚΟ, καθώς επίσης και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλοι για ζητήματα πολιτικής και ασφάλειας.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το Πρόγραμμα προσφέρεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Η προτεινόμενη βιβλιογραφία είναι στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Για να ενταχθούν οι υποψήφιοι φοιτητές στο Πτυχίο στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια θα πρέπει να έχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό τουλάχιστον 14/20 ή International Baccalaureate Diploma με βαθμό τουλάχιστον 26. Τα γενικά κριτήρια αποδοχής βασίζονται στον τύπο και την ποιότητα προηγούμενων σπουδών, στον βαθμό που αποκτήθηκε από προηγούμενες σπουδές και την καταλληλότητα του υποψηφίου για το πρόγραμμα σπουδών για το οποίο υποβάλλει αίτηση. Σε κάθε περίπτωση, ο φάκελος κάθε υποψήφιου εξετάζεται σε ατομική βάση.

Η ικανοποιητική γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη. Η ελάχιστη απαίτηση είναι η κατοχή του First Certificate in English με βαθμό C ή πτυχίο αντίστοιχου επιπέδου. Σε περίπτωση απουσίας ανάλογου πτυχίου/πιστοποιητικού, από τους υποψήφιους θα ζητηθεί να παρακαθίσουν σε εξετάσεις αγγλικής γλωσσομάθειας προκειμένου να αποδείξουν την ικανοποιητική τους γνώση.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η διδακτική μεθοδολογία του Πτυχίου στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια περιλαμβάνει συνδυασμό διαλέξεων, σεμιναρίων, εξετάσεων, projects, παρουσιάσεων, αναθέσεων εργασιών, μελέτης περιπτώσεων (case studies) και ανεξάρτητης έρευνας. Επιπλέον, το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια ακαδημαϊκή εμπειρία πέρα ​​από εκείνη της παραδοσιακής τάξης, όπου η ροή πληροφοριών είναι κυρίως από τον εκπαιδευτή στον μαθητή. Στόχος του Προγράμματος είναι να επιτρέψει σε κάθε συμμετέχοντα να συμβάλει στην εκπαίδευση ολόκληρης της τάξης μέσω της ενεργού συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την ολιστική και διεπιστημονική προσέγγιση του Προγράμματος.

Η διάδραση και η διαμορφωτική αξιολόγηση συνιστούν μέρος της μεθοδολογίας εκμάθησης και διδασκαλίας. Το 30% του τελικού βαθμού των φοιτητών σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί στην επίδοσή τους στην ενδιάμεση αξιολόγηση, ενώ το 70% αντιστοιχεί στην επίδοσή τους στην τελική εξέταση. Προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ένα μάθημα, οι φοιτητές χρειάζεται να εξασφαλίσουν προβιβάσιμο βαθμό (δηλαδή τουλάχιστον 50%) τόσο στην ενδιάμεση αξιολόγηση, όσο και στην τελική εξέταση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Το διεθνές κύρος και η αναγνώριση του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου.
 • Το καταξιωμένο ακαδημαϊκό προσωπικό.
 • Οι διεθνείς συνεργασίες του Πανεπιστημίου και η διασύνδεσή του με φορείς της αγοράς.
 • Η ευελιξία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η χρήση προηγμένης τεχνολογίας.
 • Η χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων.
 • Η δυνατότητα επιλογής από τους φοιτητές μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
 • Η προσαρμογή του Πτυχίου στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια στις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις και στις ανάγκες της αγοράς.

Πολιτική Πανεπιστημίου

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

 Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα. Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές/ τριες χρειάζεται να συγκεντρώσουν συνολικά 240 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

 Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών:

1ο εξάμηνο

 • Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις (Υποχρεωτικό)
 • Διπλωματική Ιστορία, 1815-1945 (Υποχρεωτικό)    
 • Μεθοδολογία Έρευνας στις Διεθνείς Σχέσεις (Υποχρεωτικό)    
 • Πολιτική Επιστήμη (Υποχρεωτικό)
 • Πολιτική Οικονομία (Υποχρεωτικό)

2ο εξάμηνο

 • Θεωρίες Διεθνών Σχέσεων (Υποχρεωτικό)    
 • Σπουδές Ασφάλειας: Εννοιολογικές Προσεγγίσεις, Σύγχρονα και Αναδυόμενα Ζητήματα (Υποχρεωτικό)    
 • Ο Κόσμος μετά το 1945    (Υποχρεωτικό)
 • Εισαγωγή στη Σύγχρονη Διπλωματία (Υποχρεωτικό)
 • Μακροοικονομία (Υποχρεωτικό)

3ο εξάμηνο

 • Γεωπολιτική και Γεωοικονομία στην Ανατολική Μεσόγειο (Υποχρεωτικό)    
 • Διπλωματία της Ασφάλειας (Υποχρεωτικό)
 • Διεθνής Πολιτική Οικονομία (Υποχρεωτικό)    
 • Η ΕΕ ως Διεθνής Δρώντας (Υποχρεωτικό)    
 • Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (Υποχρεωτικό)    

4ο εξάμηνο

 • Οικονομική Διπλωματία (Υποχρεωτικό)    
 • Στρατηγικές Σπουδές (Υποχρεωτικό)
 • Πολιτική Οικονομία της Εθνικής Ασφάλειας (Υποχρεωτικό)
 • Τρομοκρατία, Ασύμμετρες Απειλές και Διεθνής Ασφάλεια (Υποχρεωτικό)
 • Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο (Υποχρεωτικό)

5ο εξάμηνο

 • Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ασφάλεια (Υποχρεωτικό)
 • Ανάλυση Κινδύνων και Τεχνικές Προβλέψεων στη Λήψη Αποφάσεων (Υποχρεωτικό)
 • Διευθέτηση Διενέξεων (Υποχρεωτικό)
 • Διεθνείς Οργανισμοί (Υποχρεωτικό)
 • Πολιτική Ψυχολογία (Επιλογής)    
 • Εξωτερική Πολιτική στον 21ο Αιώνα (Επιλογής)    

6ο εξάμηνο

 • Η Κίνα ως Παγκόσμιος Δρώντας (Υποχρεωτικό)    
 • Ενέργεια, Ασφάλεια και Εξωτερική Πολιτική (Υποχρεωτικό)    
 • Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα και Ασφάλεια (Υποχρεωτικό)
 • Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (Υποχρεωτικό)
 • Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής (Επιλογής)    
 • Οικοδόμηση Ειρήνης (Επιλογής)

7ο εξάμηνο

 • Πολιτική Οικονομία της Ενέργειας (Υποχρεωτικό)
 • Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια (Υποχρεωτικό)
 • Διαχείριση Κινδύνων (Υποχρεωτικό)
 • Ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο (Υποχρεωτικό)
 • Διεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία (Επιλογής)
 • Πρακτική Διπλωματία (Επιλογής)    
 • Ανθρώπινη Ασφάλεια (Επιλογής)

8ο εξάμηνο

 • Πυρηνικά Όπλα και Διεθνής Ασφάλεια (Υποχρεωτικό)
 • Παγκόσμια Διακυβέρνηση και Ασφάλεια (Υποχρεωτικό)
 • Ασφάλεια στη Μέση Ανατολή (Υποχρεωτικό)    
 • Κυβερνοασφάλεια (Υποχρεωτικό)
 • Μετανάστευση, Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια    (Επιλογής)    
 • Διαχείριση Έργου (Επιλογής)    
 • Τοποθέτηση (Επιλογής)

Οι απόφοιτοι του Πτυχίου στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια αναμένεται να έχουν εις βάθος κατάρτιση σε ζητήματα διεθνών σχέσεων, ασφάλειας και στρατηγικής, γεγονός που θα τους επιτρέψει να ακολουθήσουν καριέρες στο διπλωματικό σώμα, σε διεθνείς οργανισμούς, όπως Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), World Trade Organization (WTO), United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) κ.ά.

Επίσης σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο των Υπουργών, η Επιτροπή των Περιφερειών, και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, σε ΜΚΟ, καθώς και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλοι για ζητήματα πολιτικής και ασφάλειας.

Τέλος, μπορούν να ακολουθήσουν καριέρα σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τις τράπεζες.

 

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο