Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο, 2ο, 3ο, 4ο

Γενική Σειρά: 17.670

Ειδ. Κατ. Α & Β: 17.520

Βάση 2022
17.330
Εισακτέοι
24
Συντ. Ε.Β.Ε.
0,90

ΓΕΛ

1ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  40%

 Αρχαία Ελληνικά  20%

 Ιστορία  20% 

 Λατινικά  20%

 

2o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  30%

 Φυσική  20%

 Χημεία  20%

 Μαθηματικά  30%

 

3ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  30%

 Φυσική  30%

 Χημεία  20%

 Βιολογία  20%

 

4ο πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία  30%

 Μαθηματικά 30%

 Πληροφορική  20%

 Οικονομία  20%


Κωδικός Σχολής
0881
Πόλη
Αθήνα
Κατευθύνσεις

1. Μηχανικοί
2. Κυβερνήτες

Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

H Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ισότιμο με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Σκοπός λειτουργίας της Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. είναι να παρέχει στο Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. μόνιμους Αξιωματικούς, με κατάλληλη εκπαίδευση και αγωγή για την κάλυψη των αναγκών του, να παράγει γνώση και να προάγει την έρευνα περί την λιμενική, ναυτική, ναυτιλιακή επιστήμη και τεχνολογία και να υποστηρίζει το επιχειρησιακό έργο του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., με τα μέσα και το προσωπικό που διαθέτει.

 

 

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) είναι υποχρεωτικές, ενιαίες και κοινές για όλους τους υποψηφίους και των δύο παραγωγικών Σχολών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και περιλαμβάνουν υγειονομικές, αθλητικές και ψυχομετρικές δοκιμασίες, 

 Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές και για τους υποψήφιους/ες που είχαν υποβληθεί σε αυτές στο παρελθόν.

 • Όσοι/ες υποψήφιοι/ες γίνουν δεκτοί/ές μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα πρέπει να ενημερωθούν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη για το Πρόγραμμα των ΠΚΕ, τον τόπο και τον χρόνο παρουσιάσεώς τους σε αυτές.

Οι υποψήφιοι/ες προσερχόμενοι/ες την πρώτη ημέρα για τις ΠΚΕ, θα πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά την Αστυνομική τους Ταυτότητα και το Δελτίο Ταυτότητας Υποψηφίου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

 • Όσοι δεν φέρουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, δεν θα γίνονται δεκτοί και δεν θα τους επιτρέπεται η είσοδος στους χώρους διεξαγωγής των διαδικασιών, εκτός αν προσκομίσουν βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής με σφραγισμένη φωτογραφία, όπου θα αναγράφεται ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατήριο ή ναυτικό φυλλάδιο ή άδεια οδήγησης, εφόσον αυτά φέρουν σχετική φωτογραφία

 α.  Υγειονομική Εξέταση

Οι υποψήφιοι/ες έχουν την υποχρέωση να προσκομίσουν όλες τις παρακάτω Εργαστηριακές Εξετάσεις, οι οποίες θα πρέπει να φέρουν φωτογραφία υποψηφίου, ευκρινή ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα ιατρού και να έχουν γίνει εντός τριμήνου προ της ημερομηνίας παρουσιάσεώς τους για υγειονομικές εξετάσεις:

 • Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, αιμοσφαιρίνη και γενική ούρων με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
 • Ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας), στην οποία να αναφέρεται ότι δύναται να συμμετάσχουν σε αθλητικές δοκιμασίες.
 • Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
 • Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραμμα με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).
 • Γυναικολογική εξέταση (μόνο για υποψήφιες) με γνωμάτευση ιατρού (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας).

Οι ανωτέρω εξετάσεις μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.I.Δ. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας.

 ΟΛΕΣ οι ανωτέρω Εργαστηριακές Εξετάσεις – Γνωματεύσεις, οι οποίες διενεργούνται με μέριμνα του/της ίδιου/ας του/της υποψήφιου/ας, θα πρέπει να προσκομισθούν επισυναπτόμενες στο συνημμένο στην παρούσα «Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης Υποψηφίου/ας», το οποίο και θα πρέπει να είναι ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ, ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ και ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ από τον κατά περίπτωση αρμόδιο ιατρό.

 • Όλα μαζί (ήτοι το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης και οι Εργαστηριακές εξετάσεις – Γνωματεύσεις) θα προσκομίζονται από τον/την ίδιο/α τον/την υποψήφιο/α κατά την πρώτη ημέρα των Υγειονομικών εξετάσεων. Μη προσκόμιση όλων των παραπάνω προβλεπόμενων εξετάσεων, αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τη συνέχεια των ΠΚΕ.

 Οι μετρήσεις των σωματομετρικών στοιχείων θα γίνονται κατά την πρώτη ημέρα των Υγειονομικών εξετάσεων.

 Για την υγειονομική καταλληλότητα των υποψηφίων αποφαίνεται η Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ), οι αποφάσεις της οποίας είναι μη αναθεωρήσιμες.

 Οι επιτυχόντες/ούσες μετά την κατάταξή τους στις Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. υποβάλλονται σε όλες τις εξετάσεις για τις οποίες είχαν προσκομίσει δικαιολογητικά και επιπλέον στις παρακάτω εξετάσεις: Τεστ HIV, Τεστ HbsAg, Τεστ HCV, τοξικολογική ούρων, τεστ κύησης (μόνο για τις επιτυχούσες) και οποιαδήποτε άλλη εξέταση απαιτηθεί με ευθύνη και μέριμνα της οικείας Σχολής. Επιπρόσθετα, οι επιτυχόντες/ούσες μετά την κατάταξή τους στις Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υποβάλλονται και σε έλεγχο για την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας, σύμφωνα με την παρ. 505 του Γενικού Πίνακα Νοσημάτων Παθήσεων και Βλαβών του π.δ. 11/2014 και σε περίπτωση που η χρωματική τους αντίληψη χαρακτηρισθεί ως ελλιπής, θα διαγράφονται από την οικεία Σχολή.

 • Σε κάθε περίπτωση, ο υγειονομικός έλεγχος κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις δεν είναι δεσμευτικός και μετά την κατάταξη στις Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πραγματοποιείται εκ νέου πλήρης και λεπτομερής υγειονομικός έλεγχος.
  • Εφόσον διαπιστωθούν παρεκκλίσεις όσον αφορά στην σωματική ικανότητα των υποψηφίων εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις, με ενδεχόμενο διαγραφής τους από την οικεία Σχολή στην οποία εισήχθησαν.

β. Αθλητική Δοκιμασία

Οι υποψήφιοι/ες που θα κριθούν ως Υγειονομικώς Κατάλληλοι/ες συμμετέχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες, ενώπιον Επιτροπής/ών.

 • Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης, οι υποψήφιοι/ες υποβάλλονται στα παρακάτω αγωνίσματα και υποχρεούνται να επιτύχουν τα όρια επίδοσης σε όλα (ήτοι και στα πέντε), σύμφωνα με τα ακόλουθα:

α. Δρόμος 100 μ. σε χρόνο 16΄΄ (μια προσπάθεια).

β. Δρόμος 1.000 μ. σε χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μια προσπάθεια).

γ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).

δ. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).

ε. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το δεξί και το αριστερό χέρι (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

 • Η σειρά διεξαγωγής των αγωνισμάτων καθορίζεται με ευθύνη της Επιτροπής, ανάλογα με τις επικρατούσες τότε κλιματολογικές και λοιπές συνθήκες. Μετά το πέρας καθενός από τα αγωνίσματα, οι υποψήφιοι υπογράφουν υποχρεωτικά ότι έλαβαν γνώση του αποτελέσματος που τους αφορά.

Υποψήφιος που δεν θα επιτυγχάνει το προβλεπόμενο όριο σε κάποιο αγώνισμα, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται στα υπόλοιπα.

 Σε περιπτώσεις προϋπάρχοντος τραυματισμού υποψηφίου, προβλήματος υγείας ή γυναικολογικής φύσης, να προσκομίζεται υποχρεωτικά ιατρική γνωμάτευση/βεβαίωση από ιδιώτη ιατρό ή Νοσοκομείο (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ), στην οποία να βεβαιώνεται το πρόβλημα, καθώς και να αναγράφεται η ημερομηνία αποκατάστασής του, προκειμένου ο/η υποψήφιος/α να επαναπρογραμματίζεται. Η ανωτέρω ημερομηνία να μην υπερβαίνει το πέρας των Αθλητικών Δοκιμασιών, εκτός και αν το πρόβλημα παρουσιαστεί την τελευταία ημέρα διεξαγωγής τους οπότε επαναπρογραμματίζεται για την αμέσως επόμενη ημέρα. Επιπλέον, σε περίπτωση μη προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης ο υποψήφιος πρέπει να γνωστοποιεί στον παρόντα ιατρό, το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και να εξετάζεται απ' αυτόν πριν την έναρξη οποιασδήποτε αθλητικής δοκιμασίας.

 Σε περίπτωση τραυματισμού υποψήφιου κατά την ημέρα διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών, θα προγραμματίζεται για επανεξέταση, εφόσον εξεταστεί από τον παρόντα ιατρό. Η επανεξέταση θα προγραμματίζεται εντός του χρόνου διεξαγωγής των Αθλητικών Δοκιμασιών και θα γίνεται στο σύνολο των αγωνισμάτων εκτός και αν το πρόβλημα παρουσιαστεί την τελευταία ημέρα διεξαγωγής οπότε επαναπρογραμματίζεται για την αμέσως επόμενη ημέρα.

 • Υποψήφιος, ο οποίος μετά την κρίση του ως μη ικανού σε κάποιο αγώνισμα δηλώσει εκ των υστέρων κώλυμα ή τραυματισμό, δεν δικαιούται αναβολή εξέτασης.

 

γ. Ψυχομετρική Εξέταση

Οι ψυχομετρικές εξετάσεις διενεργούνται από επιτροπή ψυχομετρικών δοκιμασιών, που συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αποτελείται από Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Σκοπός των ψυχομετρικών εξετάσεων είναι η διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων για σταδιοδρομία στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και περιλαμβάνουν τεστ προσωπικότητας, καθώς και συνέντευξη ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

 

 Βεβαιώσεις Ικανότητας

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες δηλώσουν προτίμηση για Σχολές Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) ή/και για Σχολές των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), υποβληθούν στη δοκιμασία των Προκαταρκτικών Εξετάσεων των Σχολών αυτών και κριθούν Ικανοί/ες σύμφωνα με τα κριτήρια του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που αναλυτικά καθορίζονται στην παρούσα, εφόσον ακολούθως υποβάλουν στην Επιτροπή παραλαβής και ελέγχου δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Δ' της παρούσας, την σχετική Βεβαίωση ικανότητας (καταλληλότητας) από την αρμόδια Στρατιωτική Σχολή/ Εξεταστικό Κέντρο, θεωρούνται αυτοδικαίως ικανοί και για τις Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ΔΕΝ προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Τονίζεται ότι,

 • όσοι/ες υποψήφιοι/ες επιθυμούν να εισαχθούν και στις Σχολές Λ.Σ.ΕΛ. ΑΚΤ. και σε ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις ξεχωριστά για κάθε φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες Προκηρύξεις, ήτοι σύμφωνα με την παρούσα Προκήρυξη και την Προκήρυξη του ΓΕΕΘΑ, αντίστοιχα και εντός των χρονικών διαστημάτων που κάθε μία εξ αυτών καθορίζει.
 • υποψήφιοι που υποβλήθηκαν στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της ΕΛ.ΑΣ. ή/και του Π.Σ. και κρίθηκαν ικανοί σύμφωνα με τα κριτήρια του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον ακολούθως υποβάλουν στην Επιτροπή παραλαβής και ελέγχου δικαιολογητικών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., την σχετική Βεβαίωση Ικανότητας που εκδίδει η Ελληνική Αστυνομία ή το Πυροσβεστικό Σώμα (στην οποία θα πρέπει ομοίως να αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου, ο κωδικός αριθμός υποψηφίου που δίνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο αριθμός τηλεφώνου, το ανάστημα του/ης υποψηφίου/ας και ότι κρίθηκε ικανός/ή), θεωρούνται αυτοδικαίως ικανοί και για τις Σχολές του Λ.Σ.ΕΛ. ΑΚΤ. και ΔΕΝ προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

 Οι υποψήφιοι/ες που δεν κρίνονται ικανοί/ες σε κάποια από τις προκαταρκτικές δοκιμασίες, δεν συνεχίζουν την εξέτασή τους στις υπόλοιπες.

 Οι υποψήφιοι/ες που δεν θα παρουσιασθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα, ή θα διακόψουν σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων ή δεν θα κριθούν ικανοί/ες, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για τις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και θεωρείται ότι δεν την έχουν δηλώσει.

 

 

Οι ιδιώτες υποψήφιοι για εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σε πανελλαδικό επίπεδο, πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:

 • Να είναι Έλληνες πολίτες.
 • Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου 2024, ήτοι να έχουν γεννηθεί από 01-01-1998 και μεταγενέστερα.
 • Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας.
 • Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να εκπληρώνουν αυτές (στρατεύσιμοι) ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος (π.χ. να μην έχουν κληθεί ακόμα να υπηρετήσουν στις Ένοπλες Δυνάμεις ή να έχουν αναβάλει νομίμως τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, κ.λπ.).
 • Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, για λόγους πειθαρχίας.
 • Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 11/2014 (ΑΊ7), όπως ισχύει, για τους υποψήφιους των Σχολών Στρατού Ξηράς (Όπλα).
 • Ειδικά καθορίζεται ότι, οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,63 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα.
 • Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σε περίπτωση στην οποία υποψήφιος/α, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του/της, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών του/της καθηκόντων λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων ανακαλείται η πράξη κατάταξής του/της.
 • Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό: για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή, για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης ή κάθε μορφή συμμετοχής σε εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του δημοκρατικού πολιτεύματος, προσβολών της διεθνούς υπόστασης της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων, τρομοκρατικών πράξεωντρομοκρατικής οργάνωσης, σχετικά με το νόμισμα, άλλα μέσα πληρωμής και ένσημα, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικών, ψευδούς κατάθεσης, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς βεβαίωσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας (εκτός της προερχόμενης από αμέλεια), κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, δωροδοκίας ή δωροληψίας, εκβίασης, απάτης, απιστίας, συκοφαντικής δυσφήμισης, συμπλοκής, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, κλοπής, υπεξαίρεσης, αλιείας στην αιγιαλίτιδα ζώνη και τα εσωτερικά ύδατα, παράνομης αλιείας κατά παράβαση του ν.δ. 420/1970, λαθρεμπορίας, περί ναρκωτικών, όπλων και πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών, περί αλλοδαπών, περί αρχαιοτήτων, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας ή σε εγκλήματα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά,
 • για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης ή κάθε μορφή συμμετοχής σε οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα,
 • για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης ή κάθε μορφή συμμετοχής σε οποιοδήποτε έγκλημα από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
  • Επίσης, να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα και να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα αυτά.
  • Υποψήφιοι/ες, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη διά βουλεύματος, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής αλλά δεν εισάγονται στην Σχολή, αν είναι επιτυχόντες, εφόσον δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατάταξης αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα ή απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα που αποτελούν κώλυμα κατάταξης.
  • Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για κατάταξη εκτός εάν έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής το κατά το άρθρο 47 παράγραφο 1 του Συντάγματος διάταγμα που αίρει το σχετικό κώλυμα.
  • Περί αναστολής εκτέλεσης ποινής υπό όρο ισχύουν τα ορισθέντα στα άρθρα 99-104 του Ποινικού Κώδικα. Σε περίπτωση που έχει διαταχθεί, με απόφαση δικαστηρίου, η αναστολή εκτέλεσης της ποινής για ορισμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 99 Π.Κ., θεωρείται κώλυμα κατάταξης η μη πλήρης και επιτυχής πάροδος του ορισμένου χρόνου αναστολής εκτέλεσης της ποινής.
  • Εάν έχει παρέλθει πλήρως και επιτυχώς ο χρόνος αναστολής εκτέλεσης της ποινής δεν συνιστά κώλυμα κατάταξης η καταδίκη για την οποία έχει επιβληθεί η ποινή.
 • Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.
 • Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών.
 • Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική).
 • Να μην φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ), ή οπές από διάτρηση σώματος (piercing), σε εξωτερικά εμφανές σημείο του σώματός τους, κατά την περιβολή της στρατιωτικής στολής, σύμφωνα με τις ισχύουσες για το προσωπικό του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., δεν επιτρέπεται να φέρει δερματοστιξία με απεικονίσεις, οι οποίες εκ του περιεχομένου τους, αίρουν την ουδετερότητα του, η οποία επιβάλλεται από το Σύνταγμα, ή προκαλούν κατά τέτοιο τρόπο, ο οποίος δεν συνάδει με την ιδιότητα και τα καθήκοντά του, ή περιλαμβάνουν μηνύματα διακρίσεων, μίσους ή βίας κατά προσώπου, ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία. Εάν υποψήφιος, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του, διαπιστωθεί ότι, κατά παράβαση των οριζομένων στα δύο προηγούμενα εδάφια, φέρει δερματοστιξία (τατουάζ) ή οπές από διάτρηση σώματος (piercing), ανακαλείται η πράξη κατάταξής του.
 • Να γνωρίζουν κολύμβηση. Οι επιτυχόντες, μετά την κατάταξή τους στις Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και εντός δέκα (10) ημερών, εξετάζονται στην κολύμβηση με μέριμνα της οικείας Σχολής, από αρμόδια στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που ορίζονται με διαταγή του Διοικητή της Σχολής. Ειδικότερα, για τον έλεγχο στην κολύμβηση, οι νεοεισαχθέντες σπουδαστές υποχρεούνται να επιτύχουν, με μία προσπάθεια, το ελάχιστο όριο των πενήντα (50) μέτρων ελεύθερης κολύμβησης εντός χρόνου δύο (2) λεπτών, με δυνατότητα επανεξέτασης, για οποιονδήποτε λόγο , εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάταξή τους και σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου έτους της αρχικής κατάταξης στην οικεία Σχολή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Σε περίπτωση αποτυχίας σπουδαστή στην κολύμβηση μετά και από επανεξέτασή του, συντάσσεται και υπο γράφεται από τους εξεταστές σχετικό Πρακτικό, το οποίο εν συνεχεία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ο εν λόγω σπουδαστής διαγράφεται από την οικεία Σχολή με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τη θέση του καλείται να αναπληρώσει, με την ίδια διαδικασία υποβολής στην αθλητική δοκιμασία της κολύμβησης, ο επόμενος ανά κατηγορία και κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά υποψήφιος, βάσει των πινάκων επιλαχόντων που κυρώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας , Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

 

 

 

Στον συνολικό αριθμό εισακτέων ανά Σχολή, περιέχονται Ειδικές Κατηγορίες υποψηφίων:

 • Πολύτεκνοι και τα τέκνα τους, τέκνα των αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και των αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου του προσωπικού του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που είναι στην ενέργεια ή έχει συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτόν, τέκνα των αναγνωρισμένων ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τρίτεκνοι και τα τέκνα τους
 • Τέκνα αποβιώσαντος στρατιωτικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής, καθώς και τέκνα στρατιωτικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που κατέστη ανάπηρος συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας σε ποσοστό άνω του 67% κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής.
 • Από τον αριθμό των δοκίμων που εισάγονται στην οικεία Σχολή, σε ποσοστό μέχρι τέσσερα τοις εκατό (4%) εισάγονται ιδιώτες που έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις, που συντονίζονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή και τις Λιμενικές Αρχές της χώρας, πλην υπαλλήλων Λιμένος, για διάσωση κινδυνεύοντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., εκθέτοντας αποδεδειγμένα τη ζωή τους σε κίνδυνο, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις προσόντα.

 

 

 

Δείτε την προκήρυξη του διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών (ανδρών - γυναικών) στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων εδώ.

 

H φοίτηση στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής 

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξάμηνα.

 

 

Η εκπαίδευση των Δοκίμων πραγματοποιείται στη Σχολή που εδρεύει στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτικών
Δοκίμων του Πολεμικού Ναυτικού στον Πειραιά.

Μέρος της εκπαίδευσης πραγματοποιείται σε Υπηρεσίες και πλοία – σκάφη του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ, σε πολεμικά ή εμπορικά πλοία καθώς και σε άλλες Υπηρεσίες και Φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 • Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι Δόκιμοι διαμένουν και σιτίζονται εντός της Σχολής.

Στη Σχολή παρέχεται ακαδημαϊκή, στρατιωτική, αστυνομική, λιμενική, ναυτιλιακή και ναυτική εκπαίδευση.

 • Επιπλέον, παρέχεται πρακτική εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ

 

Οι Δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τα δύο (2) πρώτα έτη εκπαιδεύονται ενιαία σε γνωστικά αντικείμενα αρμοδιότητας Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ από το τρίτο (3ο) έτος κατανέμονται σε ειδικότητες

- Κυβερνητών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και

- Μηχανικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

 

 

 

Οι Δόκιμοι της τέταρτης τάξης υποχρεούνται στη συγγραφή ατομικής διπλωματικής εργασίας – επιτελικής μελέτης  σε θεματικά αντικείμενα ευρύτερου ενδιαφέροντος για το Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., υπό την επίβλεψη κατάλληλου, ανάλογα με το αντικείμενο, μέλους του διδακτικού προσωπικού.

 

 

1o Eξάμηνο

 • Ναυτική Τέχνη Ι 
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 
 • Ανάλυση Συναρτήσεων μιας Μεταβλητής 
 • Γραμμική Άλγεβρα
 • Γενική και Εφαρμοσμένη Φυσική (Α) 
 • Βασικές Αρχές Συνταγματικού Δικαίου – Διοικητικό Δίκαιο
 • Λιμενική Αστυνομία Ι
 • Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 
 • Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία Ι 
 • Οπλοτεχνική -  Σκοποβολή Ι

2ο Εξάμηνο

 • Προγραμματισμός Η/Υ
 • Ανάλυση Συναρτήσεων πολλών Μεταβλητών
 • Αναλυτική Γεωμετρία – Γεωμετρία Καμπύλων και Επιφανειών 
 • Γενική και Εφαρμοσμένη Φυσική (Β) 
 • Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας
 • Ναυτιλιακή Οικονομία 
 • Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο και Διεθνείς Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Όργανα
 • Λιμενική Αστυνομία ΙΙ
 • Κοινωνιολογία και Ατομική και Ομαδική Ψυχολογία 
 • Αστυνομικός Έλεγχος Αλιευτικών Δραστηριοτήτων 
 • Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία ΙΙ 
 • Οπλοτεχνική -  Σκοποβολή ΙΙ 

 3ο Εξάμηνο

 • Θεωρητικός και Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός / Εισαγωγή στη Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων 
 • Διαφορικές Εξισώσεις 
 • Πιθανότητες – Στατιστική 
 • Δίκτυα Η/Υ. Διαδικτυακός Προγραμματισμός 
 • Δημόσιο – Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο 
 • Ποινικό Δίκαιο – Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο
 • Αγγλικά Ι
 • Διαχείριση και Προστασία Θαλάσσιων Συνόρων 
 • Ανθρώπινα Δικαιώματα και Καταπολέμηση Διακρίσεων 
 • Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία ΙΙΙ
 • Οπλοτεχνική -  Σκοποβολή ΙΙΙ

4ο Εξάμηνο 

 • Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Εφαρμογές 
 • Ανάλυση Συστημάτων και Εισαγωγή στα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου
 • Θεωρητική Μηχανική – Στατική 
 • Αριθμητική Ανάλυση & Υπολογιστικά Μαθηματικά 
 • Γενική Ναυτιλία – Ακτοπλοΐα
 • Ποινική Δικονομία – Ανακριτική 
 • Αγγλικά ΙΙ
 • Κρατική και Δημόσια Ασφάλεια
 • Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία ΙV 
 • Οπλοτεχνική -  Σκοποβολή ΙV

 

Κατεύθυνση: Μηχανικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

5ο Εξάμηνο

 • Ηλεκτρονική Ι
 • Μηχανολογικό Σχέδιο
 • Θερμοδυναμική 
 • Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μηχανές 
 • Θεωρητική Μηχανική – Δυναμική 
 • Σύγχρονη Φυσική – Εφαρμογές IR & LASER
 • Επιχειρησιακή Έρευνα – Γραμμικός Προγραμματισμός 
 • Χημεία
 • Αγγλικά (Ορολογία) Ι
 • Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία V 
 • Οπλοτεχνική -  Σκοποβολή V

6ο Εξάμηνο 

 • Ηλεκτρονική ΙΙ
 • Ναυτικοί Κινητήρες 
 • Εφαρμοσμένη Μηχανική Ι 
 • Διατάξεις και Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας 
 • Μαθηματική Μοντελοποίηση και Εφαρμογές
 • Βλητική – Πυροβολική 
 • Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών 
 • Αγγλικά (Ορολογία) ΙΙ
 • Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία VΙ
 • Οπλοτεχνική -  Σκοποβολή VΙ

 7ο Εξάμηνο

 • Ναυπηγική (Α)
 • Στοιχεία Μηχανών Ι
 • Επιστήμη των Υλικών 
 • Βελτιστοποίηση – Μη Γραμμικός Προγραμματισμός 
 • Βοηθητικά Συστήματα και Δίκτυα Πλοίου 
 • Μετάδοση Θερμότητας
 • Εφαρμοσμένη Μηχανική ΙΙ
 • Μηχανική των Ρευστών 
 • Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία VΙΙ
 • Οπλοτεχνική -  Σκοποβολή VΙΙ

8ο Εξάμηνο 

 • Ναυπηγική (Β)
 • Στοιχεία Μηχανών ΙΙ
 • Πειραματική Αντοχή και Αστοχία των Υλικών
 • Ηγεσία και Λήψη Αποφάσεων 
 • Τεχνολογία των Ναυτικών Υλικών
 • Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική 
 • Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία VΙΙΙ
 • Οπλοτεχνική -  Σκοποβολή VΙΙΙ

Κατεύθυνση: Κυβερνήτες Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

5ο Εξάμηνο

 • Ηλεκτρονική Ι
 • Ναυτική Μετεωρολογία 
 • Θεωρητική Ναυτιλία και Εφαρμογές 
 • Σύγχρονη Φυσική – Εφαρμογές IR & LASER
 • Επιχειρησιακή Έρευνα – Γραμμικός Προγραμματισμός
 • Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων 
 • Αγγλικά (Ορολογία) Ι
 • Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία V 
 • Οπλοτεχνική -  Σκοποβολή V

6ο Εξάμηνο 

 • Ηλεκτρονική ΙΙ
 • Μαθηματική Μοντελοποίηση και Εφαρμογές 
 • Ηλεκτρονικά Συστήματα Πλοήγησης
 • Ηλεκτρονικοί Χάρτες και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών στη Ναυσιπλοΐα και τις Ναυτικές Επιχειρήσεις 
 • Εισαγωγή στη Ναυτική Μηχανολογία 
 • Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας 
 • Αγγλικά (Ορολογία) ΙΙ
 • Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία VΙ 
 • Οπλοτεχνική -  Σκοποβολή VΙ

7ο Εξάμηνο

 • Βελτιστοποίηση – Μη Γραμμικός Προγραμματισμός
 • Αστρονομική Ναυτιλία – Παλίρροιες 
 • Εφαρμοσμένη Ναυτιλία 
 • Ειδικά Θέματα Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Επιστημών 
 • Ναυτικές Τηλεπικοινωνίες / Δορυφορικά / Διαστημικά 
 • Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Μηχανική 
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Ναυτικών Υλικών 
 • Βλητική – Πυροβολική 
 • Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία VΙΙ 
 • Οπλοτεχνική -  Σκοποβολή VΙΙ

8ο Εξάμηνο 

 • Ναυτική Τέχνη ΙΙ
 • Ηλεκτρονικός Πόλεμος 
 • Ηγεσία και Λήψη Αποφάσεων 
 • Ναυπηγική 
 • Έρευνα και Διάσωση 
 • Θεωρία και Εφαρμογές του Ναυτικού – Στρατιωτικού Ραντάρ & Ηλεκτρο-οπτικά συστήματα 
 • Αυτοάμυνα – Αυτοπροστασία VΙΙΙ
 • Οπλοτεχνική -  Σκοποβολή VΙΙΙ

 

 


Κανονισμός εκπαίδευσης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

 

 

Μετά την αποφοίτησή τους από τη Σχολή, οι Δόκιμοι ονομάζονται Σημαιοφόροι Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και εντάσσονται στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Καταληκτικός βαθμός της σταδιοδρομίας τους είναι ο βαθμός του Αντιναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο