Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Αντικείμενο
Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Στόχος του προπτυχιακού προγράμματος στη Δημόσια Διοίκηση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων σπουδών στη «Δημόσια Διοίκηση». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει Θεματικές Ενότητες που αφορούν τόσο τη θεωρία της δημόσιας διοίκησης και πολιτικής, όσο και την πρακτική εφαρμογή μεθόδων οργάνωσης και λειτουργίας του δημοσίου τομέα. 

Γενικές Πληροφορίες

Η φοίτηση στο πρόγραμμα είναι τετραετής και η ολοκλήρωσή του οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των είκοσι τεσσάρων (24) Θεματικών Ενοτήτων εξαμηνιαίας διάρκειας του προγράμματος.

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι/ες Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.

 Η γνώση μιας ξένης γλώσσας καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

 Δέκα (10) από τις προσφερόμενες θέσεις ανά εξάμηνο εισαγωγής καταλαμβάνονται από σωφρονιστικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών της Δημόσιας Διοίκησης ΕΑΠ

  • διαρκεί τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη, τα οποία διαιρούνται σε οκτώ (8) εξάμηνα.

 

 

Κάθε εξάμηνο επιλέγονται τρεις (3) Θεματικές Ενότητες των δέκα (10) πιστωτικών μονάδων (ECTS) έκαστη.

 

 

 
1ο Εξάμηνο

    ΔΗΔ11 Βασικές Αρχές Δημοσίου Δικαίου
    ΔΗΔ12 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
    ΔΗΔ13 Ελληνικό Διοικητικό Σύστημα

2ο Εξάμηνο

    ΔΗΔ21 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη
    ΔΗΔ22 Ποσοτικές Μέθοδοι
    ΔΗΔ23 Βασικές Αρχές Διοίκησης

 
3ο Εξάμηνο

    ΔΗΔ31 Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο
    ΔΗΔ32 Αρχές Δημόσιας Οικονομικής
    ΔΗΔ33 Ιστορική Συγκρότηση του Σύγχρονου Ελληνικού Κράτους

4ο Εξάμηνο

    ΔΗΔ41 Διεθνής Πολιτική Οικονομία
    ΔΗΔ42 Ηθική και Δεοντολογία στη Δημόσια Διοίκηση
    ΔΗΔ43 Κράτος και Δημόσιες Πολιτικές

5ο Εξάμηνο

    ΔΗΔ51 Περιφερειακή Ανάπτυξη και Περιφερειακές Ανισότητες
    ΔΗΔ52 Θεσμοί και Δημόσιες Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
    ΔΗΔ53 Διοίκηση Έργων

6ο Εξάμηνο

    ΔΗΔ61 Θεσμοί και Πολιτικές Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
    ΔΗΔ62 Λογιστική του Δημόσιου Τομέα
    ΔΗΔ63 Μεταρρυθμιστικές Τάσεις & Αλλαγή στη Δημόσια Διοίκηση


7ο Εξάμηνο

    ΔΗΔ71 Δημόσια Διοίκηση και Διεθνείς Οργανισμοί
    ΔΗΔ72 Διοικητική Αποκέντρωση και Τοπική Αυτοδιοίκηση: Πολιτική και Οικονομική Διάσταση
    ΔΗΔ73 Δημόσιες Επενδύσεις και Αναπτυξιακά Προγράμματα

8ο Εξάμηνο

    ΔΗΔ81 Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο
    ΔΗΔ82 Δημοσιονομική Διοίκηση και Έλεγχος
    ΔΗΔ83 Διοίκηση της Ποιότητας
    ΔΗΔ84 Αντεγκληματική/Σωφρονιστική Πολιτική και Διοίκηση

 

 

 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοί/ες του θα είναι σε θέση να:

  • προσδιορίζουν τις θεμελιώδεις αρχές του ελληνικού δημοσίου δικαίου και τις ειδικές αρχές που ρυθμίζουν τη δράση της δημόσιας διοίκησης.
  • προσδιορίζουν τη δομή, την οργάνωση, τις λειτουργίες και τις διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης, καθώς και το ευρωπαϊκό και το διεθνές πλαίσιο εντός του οποίου οφείλει να λειτουργεί.
  • εφαρμόζουν τις νέες μορφές διακυβέρνησης στον τομέα της δημόσιας διοίκησης.
  • αναγνωρίζουν τον στρατηγικό ρόλο της δημόσιας διοίκησης στην οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της χώρας.
  • ορίζουν το πεδίο της αρμοδιότητάς τους σε συνδυασμό με τις γενικότερες λειτουργίες του θεσμού όπου δραστηριοποιούνται.
  • χρησιμοποιούν σύνθετα εργαλεία ανάλυσης και εφαρμογής πολιτικών στη δημόσια διοίκηση όσο και από μορφές συγκεκριμένων εφαρμογών. 
Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο