Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

eduguide.gr - Privacy Policy

eduguide.gr collects some Personal Data from its Users.

 

Personal Data collected for the following purposes and using the following services:

Access to third-party accounts

Google account access for users that use Google Signin
Permissions: Email, first name, last name

 

Analytics - web

 • Google Analytics and Googld Ads conversion tracking
 • Facebook Ads conversion tracking
 • Clicky analytics

 

Analytics - app

 • Google Firebase analytics
 • Microsoft Appcenter analytics

 

Account information and user preferences

 • eduguide.gr retains email addresses for all member accounts. 
 • User preferences (newsletter and alerts preferences) are retained in two separate databases (web, app) and are regularly backed up to Amazon AWS. Backup copies are retained for up to 12 months.
 • Sensitive data is always handled in encrypted form (e.g. passwords)

 

System logs and maintenance

For operation and maintenance purposes, eduguide.gr and any third-party services may collect files that record interaction with eduguide.gr (System logs) use other Personal Data (such as the IP Address) for this purpose.

 

Infrastructure monitoring

New Relic (web)
Personal Data: various types of Data as specified in the privacy policy of the service

 

Cookies

 • eduguide.gr uses session cookies (web only)
 • Third party website cookies are used only from GDPR compliant entities (Facebook, Google, Clicky, Disqus) for the purposes of website monitoring, remarketing advertising (web only).
 • Users who opt-out of these services can continue using eduguide.gr services normally

 

Contacting the user

 • Users who have opted in to receive our newsletter and alerts on the programs that they follow, occasionally receive email and app notifications as per their stated content preferences.
 • All eduguide.gr users may be contacted via email or app notifications about issues that affect their account, and their ability to continue using the service without disruptions.
 • Users who use web/app forms to submit questions and other requests to academic institutions may be contacted by these institutions, since they have opted-in to do so during their form submission. The users who submit both email and phone numbers when contacting academic institutions through web/app forms may be contacted by these institutions by phone and/or email.

 

Deleting accounts

Users who ask by email that their accounts be deleted should expect that eduguide.gr will comply within 24 hours of their request. User preferences of deleted accounts are then immediately removed from our databases but may be retained in backup database copies for up to 12 months.

 

Content commenting

Comment system managed by Disqus (web only)
Personal Data: various types of Data as specified in the privacy policy of the service

 

Interaction with external social networks and platforms

Facebook Like button and social widgets (web only)
Personal Data: Cookies and Usage Data

 

Managing contacts and sending messages

Sendgrid
Personal Data: Cookies, email address, geographic position, language, and various types of Data as specified in the privacy policy of the service

 

Remarketing and behavioral targeting

Facebook Custom Audience
Personal Data: Cookies and email address
Facebook Remarketing, AdWords Remarketing and Remarketing through Google Analytics for Display Advertising
Personal Data: Cookies and Usage Data


Further information about Personal Data

User identification via a universally unique identifier (UUID)

eduguide.gr may track Users by storing a so-called universally unique identifier (or short UUID) for analytics purposes and in order to push device notifications. The UUID persists between Application launches and updates, but it is lost when the User deletes the Application. A reinstall generates a new UUID.

Contact information

Owner and Data Controller
Maria Alexiou, Griva Digeni 64, Nicosia
Owner contact email: info@eduguide.gr

 

 

eduguide.gr - Πολιτική Απορρήτου

Το eduguide.gr συλλέγει μερικά Προσωπικά Δεδομένα από τους χρήστες του

 

Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται για τους εξής σκοπούς και χρησιμοποιούν τις εξής υπηρεσίες:

Πρόσβαση σε λογαριασμούς τρίτων

Πρόσβαση μέσω λογαριασμού Google για χρήστες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία Google Signin

Αδειοδότηση: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όνομα, επώνυμο

 

Analytics - web

 • Google Analytics και παρακολούθηση μετατροπών Google Ads
 • Παρακολούθηση μετατροπών διαφημίσεων στο Facebook
 • Clicky Analytics

 

Analytics - app

 • Google Firebase analytics
 • Microsoft Appcenter analytics

 

Πληροφορίες λογαριασμού και προτιμήσεις χρήστη

 • Το eduguide.gr διατηρεί τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για όλους τους λογαριασμούς μελών.
 • Οι προτιμήσεις των χρηστών (προτιμήσεις ενημερωτικού δελτίου και ειδοποιήσεων) διατηρούνται σε δύο ξεχωριστές βάσεις δεδομένων (ιστοσελίδα, εφαρμογή) και αντιγράφονται τακτικά στο Amazon AWS. Τα αντίγραφα ασφαλείας διατηρούνται για έως 12 μήνες.
 • Τα ευαίσθητα δεδομένα χειρίζονται πάντοτε σε κρυπτογραφημένη μορφή (π.χ. κωδικοί πρόσβασης)

 

Αρχεία καταγραφής συστήματος και συντήρηση

Για λόγους λειτουργίας και συντήρησης, το eduguide.gr και οι οποιεσδήποτε υπηρεσίες τρίτων μπορεί να συλλέξουν αρχεία που καταγράφουν την αλληλεπίδραση με το eduguide.gr (αρχεία καταγραφής συστήματος) και να χρησιμοποιήσουν άλλα Προσωπικά Δεδομένα (όπως η διεύθυνση IP) για αυτόν τον σκοπό.

 

Παρακολούθηση υποδομής

New Relic (web)Προσωπικά Δεδομένα: διάφοροι τύποι Δεδομένων όπως καθορίζονται στην πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας

 

Cookies

 • Το eduguide.gr χρησιμοποιεί cookies συνεδρίας (μόνο για την ιστοσελίδα)
 • Τα cookies ιστοσελίδων τρίτων χρησιμοποιούνται μόνο από οντότητες που συμμορφώνονται με τον GDPR (Facebook, Google, Clicky, Disqus) για σκοπούς παρακολούθησης ιστοσελίδας, διαφήμισης remarketing (μόνο για την ιστοσελίδα).
 • Users who opt-out of these services can continue using eduguide.gr services normally
 • Οι χρήστες που δεν αποδέχονται αυτές τις υπηρεσίες, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του eduguide.gr κανονικά

 

Επικοινωνία με τον χρήστη

 • Οι χρήστες που έχουν επιλέξει να λαμβάνουν το ενημερωτικό δελτίο και τις ειδοποιήσεις για τα προγράμματα που ακολουθούν, λαμβάνουν περιοδικά ηλεκτρονικά μηνύματα και ειδοποιήσεις στην εφαρμογή σύμφωνα με τις προτιμήσεις που έχουν δηλώσει.
 • Όλοι οι χρήστες του eduguide.gr μπορούν να επικοινωνηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ειδοποιήσεων στην εφαρμογή για θέματα που αφορούν τον λογαριασμό τους και τη δυνατότητα να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία χωρίς διακοπές.
 • Οι χρήστες που χρησιμοποιούν ιστοσελίδες/εφαρμογές για να υποβάλλουν ερωτήσεις και άλλα αιτήματα σε ακαδημαϊκά ιδρύματα μπορεί να επικοινωνηθούν από αυτά τα ιδρύματα, καθώς έχουν δηλώσει τη συγκατάθεσή τους κατά την υποβολή της φόρμας. Οι χρήστες που υποβάλλουν ταυτόχρονα ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου κατά την επικοινωνία με ακαδημαϊκά ιδρύματα μέσω ιστοσελίδων/εφαρμογών μπορεί να επικοινωνηθεί από αυτά τα ιδρύματα μέσω τηλεφώνου και/ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Διαγραφή λογαριασμού

Οι χρήστες που ζητούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τη διαγραφή των λογαριασμών τους πρέπει να αναμένουν ότι το eduguide.gr θα συμμορφωθεί εντός 24 ωρών από το αίτημά τους. Οι προτιμήσεις των διαγραμμένων λογαριασμών απορρίπτονται αμέσως από τις βάσεις δεδομένων μας, αλλά μπορεί να διατηρηθούν σε αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων για έως 12 μήνες.

 

Σχολιασμός περιεχομένου

Σύστημα σχολιασμού που διαχειρίζεται η Disqus (μόνο για την ιστοσελίδα)

Προσωπικά Δεδομένα: διάφοροι τύποι Δεδομένων όπως καθορίζονται στην πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας

 

Αλληλεπίδραση με εξωτερικά κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες

Κουμπί Like και κοινωνία κοινωνικών προσθέτων του Facebook (μόνο για την ιστοσελίδα) (web only)
Προσωπικά Δεδομένα: Cookies και Δεδομένα Χρήσης

 

Διαχείριση επαφών και αποστολή μηνυμάτων

Sendgrid
Προσωπικά Δεδομένα: Cookies, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γεωγραφική θέση, γλώσσα και διάφοροι τύποι Δεδομένων όπως καθορίζονται στην πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας

 

Remarketing διαφημιστική στόχευση

Facebook Custom Audience
Προσωπικά Δεδομένα: Cookies και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Facebook Remarketing, AdWords Remarketing and Remarketing through Google Analytics for Display Advertising
Προσωπικά Δεδομένα: Cookies και Δεδομένα Χρήσης


Περαιτέρω πληροφορίες για τα Προσωπικά Δεδομένα

Αναγνώριση χρήστη μέσω παγκοσμίως μοναδικού αναγνωριστικού (UUID)

Το eduguide.gr μπορεί να αναγνωρίζει τους χρήστες αποθηκεύοντας ένα τόσο λεγόμενο παγκοσμίως μοναδικό αναγνωριστικό (ή συντομευμένο UUID) για στατιστικούς σκοπούς και για να στέλνει ειδοποιήσεις στη συσκευή. Το UUID παραμένει μεταξύ εκκινήσεων και ενημερώσεων της εφαρμογής, αλλά χάνεται όταν ο χρήστης διαγράφει την εφαρμογή. Μια επανεγκατάσταση δημιουργεί ένα νέο UUID.

 

Στοιχεία επικοινωνίας για θέματα απορρήτου

Owner and Data Controller
Maria Alexiou, Griva Digeni 64, Nicosia
Owner contact email: info@eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο