Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την πλήρωση 73 θέσεων δόκιμων υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΑΣΕΠ 3/27-01-2023 η προκήρυξη Διαγωνισμού δόκιμων υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης. Ο αριθμός των διοριστέων κατανέμεται ανά Δικαστήριο και τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, οι υποψήφιοι υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, στη γραμματεία οποιουδήποτε διοικητικού δικαστηρίου της χώρας από 17/02/2023 έως και 03/03/2023 και ώρα 15:00, οι οποίες έχουν τον χαρακτήρα υπεύθυνων δηλώσεων. Επίσης δηλώνουν υποχρεωτικά την ή τις ξένες γλώσσες στις οποίες επιθυμούν να εξεταστούν, μεταξύ της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής και ιταλικής. Με τις αιτήσεις συμμετοχής συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των απαιτούμενων προσόντων και η έλλειψη των κωλυμάτων. Το πιστοποιητικό της σωματικής υγείας εκδίδεται από παθολόγο ή γενικό ιατρό, ενώ το πιστοποιητικό ψυχικής υγείας από ψυχίατρο, είτε του Δημοσίου είτε ιδιωτών.

Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να υποβληθούν μαζί με την αίτηση, είναι συνοπτικά τα εξής:

 • Αντίγραφο πτυχίου Νομικού Τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος
 • Πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο φορέα
 • Επίσης για τις παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων:
 1. Για δικηγόρο, απαιτείται πρόσφατο ενιαίο πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι: α. ο υποψήφιος έχει άδεια άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.
 2. Για συμβολαιογράφο, απαιτείται πρόσφατο ενιαίο πιστοποιητικό του οικείου συμβολαιογραφικού συλλόγου, από το οποίο να προκύπτει ότι: α. ο υποψήφιος ασκεί τα καθήκοντά του σε συγκεκριμένη ειρηνοδικειακή περιφέρεια και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.
 3. Για δικαστικό επιμελητή, απαιτείται πρόσφατο πιστοποιητικό του οικείου συλλόγου δικαστικών επιμελητών ή της αρμόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδικών, από το οποίο να προκύπτει: α. το πρωτοδικείο που είναι διορισμένος ο υποψήφιος, και β. ότι δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.
 4. Για δικαστικό υπάλληλο, απαιτείται πρόσφατο ενιαίο πιστοποιητικό της οικείας δικαστικής υπηρεσίας ότι: α. o υποψήφιος κατέχει τη σχετική θέση και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.
 5. Για υποψήφιο που έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου, μόνιμου ή με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που περιλαμβάνεται στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016, πρόσφατη βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας ότι: α. ο υποψήφιος κατέχει τη σχετική θέση και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από τα οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γέννησης και η ιθαγένεια του υποψηφίου
 • Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Ποινικό Μητρώο
 • Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης
 • Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό σωματικής και ψυχικής υγείας (δύο πιστοποιητικά)

Για να διαβάσετε αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ πατήστε εδώ.

 

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο