Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόγραμμα ακαδημαϊκής έρευνας του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), μέσω της δεύτερης έκδοσης του προγράμματος ακαδημαϊκής έρευνας, φιλοδοξεί να αναπτύξει περαιτέρω τους δεσμούς με την ακαδημαϊκή κοινότητα με σκοπό την προώθηση της έρευνας όχι μόνο σε τομείς που σχετίζονται με τη Διανοητική Ιδιοκτησία και ενδιαφέρουν το Γραφείο, αλλά και με την καινοτομία στον τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών.

Το πρόγραμμα ακαδημαϊκής έρευνας του EUIPO θα εστιάσει την έρευνα στους τομείς των οικονομικών, του δικαίου, της τεχνολογίας και της διαχείρισης μέσω δύο ειδικά σχεδιασμένων παρτίδων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το 2023, συγκεκριμένα στον τομέα της Διανοητική Ιδιοκτησία και των τεχνολογιών των πληροφοριών.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι:

  • παράγεται ερευνητικό έργο σχετικό με τις δραστηριότητες του EUIPO και των ενδιαφερόμενων μερών·
  • η ακαδημαϊκή κοινότητα θεωρεί ότι το πρόγραμμα εστιάζει σε έργα υψηλής ποιότητας και βασίζεται σε δίκαιους και διαφανείς κανόνες·
  • το πρόγραμμα αναμένεται να προωθήσει τη δημιουργία, γύρω από το EUIPO, μιας δυναμικής κοινότητας επιστημόνων υψηλού επιπέδου (Διανοητική Ιδιοκτησία αλλά και διαφόρων κλάδων) σε ολόκληρη την Ευρώπη·
  • το πρόγραμμα θα πρέπει να αυξήσει το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα που σχετίζονται με το έργο του Γραφείου·
  • το πρόγραμμα έχει ιδιαίτερη προβολή στην ακαδημαϊκή κοινότητα και πέραν αυτής.

Το έργο που υποστηρίζεται από την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα έχει ως αποτέλεσμα την εκπόνηση μελέτης με συναφές θέμα (όπως ορίζεται στην πρόσκληση), εντός του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού που καθορίζονται στην πρόταση.

Θα θεσπιστεί μηχανισμός ελέγχου, ο οποίος συνίσταται σε ενδιάμεσες διαδικτυακές συνεδριάσεις, για την παρακολούθηση της προόδου της έρευνας και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την περιγραφή του έργου που έχει υποβληθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Τουλάχιστον μία συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κατά τους πρώτους 3 (τρεις) μήνες μετά την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της αρχικής συνεδρίασης για την παρακολούθηση της προόδου και με τη διάρκεια του ερευνητικού σχεδίου, μπορεί να συγκληθούν πρόσθετες συνεδριάσεις.

Το αργότερο 11 μήνες από την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης θα διοργανωθεί στο EUIPO εργαστήριο για το πρόγραμμα ακαδημαϊκής έρευνας. Τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής των συμμετεχόντων θα καλυφθούν από το EUIPO.

Το πρόγραμμα ακαδημαϊκής έρευνας του EUIPO επικεντρώνεται στην έρευνα στους τομείς των οικονομικών, του δικαίου, της τεχνολογίας και της διαχείρισης.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι
Μπορούν να υποβάλουν αίτηση διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, διδάσκοντες στο πανεπιστήμιο ή οποιοσδήποτε άλλος ερευνητής στον ακαδημαϊκό τομέα.

Προϋπολογισμός
Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τη συγχρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων εκτιμάται σε 80 000 EUR (παρτίδα 1: 60 000 EUR και παρτίδα 2: 20 000 EUR).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο EUIPO με τη χρήση του ηλεκτρονικού εντύπου (e-Form) το αργότερο έως τον 2 Μαΐου 2023, ώρα 13:00 (τοπική ώρα).

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο