Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εκατόν είκοσι επτά (127) σπουδαστών.

Ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως:

Α. Διοικητικής Δικαιοσύνης, σαράντα μία (41) θέσεις, ως εξής: τέσσερις (4) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας, τρεις (3) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δύο (2) θέσεις δοκίμων εισηγητών της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τριάντα δύο (32) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

Β. Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, καθώς και Ειρηνοδικών, εβδομήντα δύο (72) θέσεις, ως εξής: πενήντα επτά (57) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου και δεκαπέντε (15) δοκίμων ειρηνοδικών.

Γ. Εισαγγελέων, δεκατέσσερις (14) θέσεις παρέδρων εισαγγελίας.

Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει τρία (3) στάδια. Το πρώτο στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη από τη 15η έως τη 18η Ιουλίου, το δεύτερο στάδιο θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη εντός του μηνός Σεπτεμβρίου και το τρίτο θα διενεργηθεί στην Αθήνα από την 1η Δεκεμβρίου έως την 20η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Το πρόγραμμα, η διαδικασία, ο ορισμός των επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, το οποίο αναφέρεται στους υποψηφίους, τους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού, πλην των εξεταστικών κέντρων που ορίζονται από τη Σχολή. Οι αποφάσεις της επιτροπής αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

Στην προκήρυξη ορίζεται, εκτός των άλλων, ο αριθμός των εκπαιδευομένων που θα κατανεμηθούν στις κατευθύνσεις και στα προβλεπόμενα  τμήματα των δικαστηρίων, ο ακριβής χρόνος έναρξης του διαγωνισμού, καθώς και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Οι γραπτές εξετάσεις διενεργούνται στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι προφορικές εξετάσεις διενεργούνται στην Αθήνα.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι:

α. Έχουν ή είχαν διετή άσκηση δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος, με μονοετή άσκηση δικηγορίας, ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι με πτυχίο νομικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο ή αρμοδίως αναγνωρισμένο της αλλοδαπής και έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη υπηρεσίας στη θέση αυτή ή έχουν την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη ή του μέλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.   

β. Έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο προκηρύσσεται ο διαγωνισμός. (Για τους διαγωνισμούς των ετών 2022 και 2023 ως ανώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το 45ο)

γ. Έχουν τα προσόντα, που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρο 36, και δεν έχουν τα κωλύματα, που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 38 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, όπως ισχύουν, για το διορισμό τους ως δικαστικών λειτουργών.    

Η επιλογή των εκπαιδευομένων κάθε σειράς πραγματοποιείται με τρεις παράλληλους αλλά διαφορετικούς διαγωνισμούς. Ο πρώτος αφορά την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, ο δεύτερος  της Πολιτικής-Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών και ο τρίτος των Εισαγγελέων.

Ο εισαγωγικός διαγωνισμός διενεργείται για μεν την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης από εξαμελή επιτροπή, για δε τις άλλες δύο κατευθύνσεις από πενταμελή επιτροπή, που συγκροτείται για κάθε κατεύθυνση χωριστά, και περιλαμβάνει τρία στάδια.

α. Στο πρώτο στάδιο οι υποψήφιοι και των τριών κατευθύνσεων, υποβάλλονται σε γραπτή δοκιμασία σε μία από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες:  αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική. Οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου συμμετέχουν στο δεύτερο στάδιο, ο δε βαθμός που συγκέντρωσαν στην ξένη γλώσσα δεν υπολογίζεται στα επόμενα στάδια.

β. Στο δεύτερο στάδιο οι υποψήφιοι και των τριών κατευθύνσεων υποβάλλονται σε τρεις  γραπτές δοκιμασίες νομικών αντικειμένων  με έμφαση σε πρακτικά θέματα και σε μία ακόμα γραπτή δοκιμασία που αφορά το αντικείμενο της γενικής νομικής παιδείας.

γ. Κατά το τελικό στάδιο, στο οποίο μετέχουν μόνο όσοι έχουν επιτύχει στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιοι κάθε κατεύθυνσης εξετάζονται προφορικά και δημοσίως,  στην ύλη που προβλέπεται για τις εξετάσεις του δευτέρου σταδίου της ίδιας κατεύθυνσης καθώς και σε θέματα ευρωπαϊκού δικαίου. 

Στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων κατατάσσονται μόνον οι υποψήφιοι, οι οποίοι έλαβαν τελικό βαθμό επιτυχίας, ο οποίος προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της γραπτής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης 75% και του μέσου όρου της προφορικής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης 25%, τουλάχιστον οκτώ (8), ο οποίος προσαυξάνεται κατά  1/10 της μονάδας για κάθε μεταπτυχιακό δίπλωμα, και, πάντως, όχι περισσότερα από δύο (2), Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή ως ισότιμο ή αρμοδίως αναγνωρισμένο της αλλοδαπής και  κατά 3/10 της μονάδας για διδακτορικό δίπλωμα Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή ως ισότιμο ή αρμοδίως αναγνωρισμένο της αλλοδαπής. Σε περίπτωση κατοχής διδακτορικού διπλώματος δεν προστίθεται η προσαύξηση μεταπτυχιακού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού αποφαίνονται αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις προσαύξησης λόγω μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος.

Στη Σχολή, τέλος, εγγράφονται οι υποψήφιοι οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων κατά σειρά επιτυχίας, έως ότου καλυφθεί ο αριθμός των θέσεων, ο οποίος αναφέρεται στην προκήρυξη. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, για την πλήρωση της τελευταίας θέσης, οι υποψήφιοι, οι οποίοι ισοβάθμησαν, εγγράφονται ως υπεράριθμοι.

Λήξη υποβολής αιτήσεων 24.06.2022 και ώρα 15.00

Δείτε αναλυτική προκήρυξη εδώ

Οδηγίες για την υποβολή των δικαιολογητικών (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Υποβολή αίτησης

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο